Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Υγιεινή & Ασφάλεια’

Eυκαιρίες για Τεχνικούς Ασφαλείας

Posted by leftengineer στο Μαρτίου 28, 2013

Από 1 Μαρτίου 2013, η κατάθεση της κατάστασης προσωπικού μιας επιχείρησης  στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου (internet). Μεταξύ των στοιχείων που είναι υποχρεωμένη να αναφέρει η επιχείρηση συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά και η δήλωση του Τεχνικού Ασφαλείας. Στην περίπτωση που δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία (και) του Τεχνικού Ασφαλείας , δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατάθεση της κατάστασης προσωπικού.

Μη κατάθεση της Κατάστασης , επιφέρει (ανά Κατάσταση ) υψηλά πρόστιμά της τάξης των 1.500,00 ευρώ και άνω.

Για το λόγο αυτό , αν στην επιχείρηση , δηλώνεται ο εργοδότης ή άλλο πρόσωπο ως Τεχνικός Ασφαλείας και δεν έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά του στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας πρέπει να το πράξει άμεσα. Εφόσον ο εργοδότης δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι και Τεχνικός Ασφαλείας, όπως το απαιτεί ο νόμος, τότε οι επιχειρήσεις πρέπει να προσλάβουν εξωτερικό Τεχνικό Ασφαλείας.

Πηγή πληροφοριών και περισσότερα: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Advertisements

Posted in Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια

Posted by mechcon στο Δεκέμβριος 20, 2008

Πρόσκληση στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013, Μέτρο 3.3,  Αλιευτικοί Λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και Καταφύγια.

Δράσεις

  • Επενδύσεις σε υφιστάμενους αλιευτικούς λιμένες
  • Επενδύσεις για την αναδιάρθρωση και βελτίωση τόπων εκφόρτωσης
  • Επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό       μικρών αλιευτικών καταφυγίων
  • Επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν τον εκσυγχρονισμό μικρών αλιευτικών       καταφυγίων

Δικαιούχοι

Υπουργείο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Υπηρεσίες ή Φορείς του Δημοσίου ή του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Ι.Δ. που αναπτύσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση λιμένων

(α) Ειδικοί Στόχοι

Με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους αλιείς και τους υδατοκαλλιεργητές, το μέτρο για τους Αλιευτικούς λιμένες, καταφύγια και τόπους εκφόρτωσης, έχει δράσεις που περιλαμβάνουν:

–         την βελτίωση των όρων εκφόρτωσης στα καθορισμένα λιμάνια σύμφωνα με το αρ. 22 του Καν. 1967/2006 για τα μέτρα διαχείρισης στην Μεσόγειο θάλασσα,

–         την βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, μεταποίησης, υγιεινής,  αποθήκευσης και δημοπράτησης των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας,

–          την βελτίωση των συνθηκών επίβλεψης της εφαρμογής της Νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις διακίνησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.

–         την προμήθεια καυσίμων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας,

–         τις εγκαταστάσεις συντήρησης αλιευτικών σκαφών και την επισκευή του εξοπλισμού,

–         την κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση προβλητών με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση,

–         την μηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων,

–         την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας,

–         την αποθήκευση και την επεξεργασία απορριμμάτων και μέτρα για τη μείωση των απορρίψεων,

–         επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό μικρών αλιευτικών καταφυγίων.

Η βελτίωση των υποδομών σε αλιευτικούς λιμένες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια θα έχει σαν στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών σε αλιείς και τα αλιευτικά σκάφη τους καθώς και σε υδατοκαλλιεργητές που τις χρησιμοποιούν. Η βελτίωση αυτή περιλαμβάνει μελέτες και τις αντίστοιχες κατασκευές, υπηρεσίες Συμβούλων και μπορεί να αφορά κυρίως:

–         την δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την υποστήριξη των αλιευτικών σκαφών,

–         την δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας των εργαζομένων αλιέων,

–         την δημιουργία ή και βελτίωση των υποδομών με σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας & υγιεινής κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και διακίνηση των αλιευτικών προϊόντων,

–         την κατασκευή & επέκταση – εκσυγχρονισμό των ιχθυοσκαλών της χώρας,

–         την κατασκευή & επέκταση – εκσυγχρονισμό χώρων εκφόρτωσης,

–         την βελτίωση των συνθηκών συντήρησης, αποθήκευσης & επεξεργασίας των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας στα αλιευτικά λιμάνια και καταφύγια.

Ειδικά για τα αλιευτικά λιμάνια και καταφύγια η βελτίωση θα αφορά τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων υποδομών τις μελέτες και τις αντίστοιχες κατασκευές μικρών αλιευτικών καταφυγίων. 

Στις προτάσεις για μελέτες, υπηρεσίες Συμβούλων και τα αντίστοιχα  έργα κατασκευής, εκσυγχρονισμού και επέκτασης αλιευτικών λιμένων, τόπων εκφόρτωσης και αλιευτικών καταφυγίων, που θα υλοποιηθούν κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και η εκπόνηση περιβαλλοντικών και άλλων αναγκαίων μελετών καθώς και  η διασφάλιση λήψης κατάλληλων προληπτικών ή και επανορθωτικών μέτρων για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να προβλέπουν την αρμονική τους ένταξη στο περιβάλλον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Παράλληλα θα πρέπει  να προβλέπονται εγκαταστάσεις συλλογής και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί διαχείρισης αποβλήτων.

Αναλυτικά η πρόσκληση: http://www.alieia.gr/4pp/3_3.htm

Posted in ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »