Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Πράσινη οικονομία’

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας

Posted by leftengineer στο Ιανουαρίου 19, 2013

Δημοσιεύθηκε πρόσκληση που αφορά  όλους τους εργαζόμενους   και τους μηχανικούς, για συμμετοχή σε σεμινάρια για αυτοαπασχολούμενους (0-3 άτομα προσωπικό) ή εργαζόμενους σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας στα παρακάτω θέματα:

 1.  Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης
 2. Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα  – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)  – Κοινωνική Οικονομία
 3. Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων
 4. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – «Business to Business»
 5. Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης  – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων
 6. Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση
 7. Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)
 8. Γενική Οικονομική Εκπαίδευση
 9. Οργανωτικές Ικανότητες
 10. Ικανότητα επικοινωνίας
 11. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

 

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας
Αριθμός ωφελουμένων: 19.000 άτομα
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων: Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων των καταρτιζόμενων
Χρόνος και Διάρκεια διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης: Έναρξη: Δεκέμβριος 2012 –
Λήξη: Σεπτέμβριος 2014, Διάρκεια: 40 ώρες (πρωινές ή απογευματινές ώρες)
Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Κατάρτιση νέων ή ανέργων μηχανικών στα πράσινα επαγγέλματα

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 6, 2011

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη με τίτλο: «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)».

Ειδικότερα για τους μηχανικούς αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση έχουν και άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, αλλά πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α)   Είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο

Β)    Είναι άνεργοι και βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος, αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους

Γ)    Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου.

Ανάλογη περιγραφή είχε υποβληθεί ως  πρόταση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στην τελευταία Επιτροπή Παρακολούθησης και έγινε αποδεκτή στην παρούσα προκήρυξη.

 •  Περιλαμβάνει 293 ενέργειες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εστιασμένες σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που ενσωματώνουν τη διάσταση της αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης, παρέχοντας στο εργατικό δυναμικό εξειδίκευση σε δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόληση σε «πράσινες θέσεις εργασίας».
 • Προϋποθέτει τη σύνδεση της κατάρτισης με την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης
 • Στοχεύει στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
 • Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια 7.500 ατόμων συνολικά
 • Υλοποιείται από τις αρχές Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους και μέχρι το τέλος του 2013.

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,85 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,35 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται και οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες.

Επιπλέον, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (ανάλογα με τους όρους που ορίζονται στο εκάστοτε συναπτόμενο συμφωνητικό συνεργασίας) καλύπτουν τις δαπάνες που αφορούν

 • στη μετακίνηση των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης,
 • στη διατροφή και
 • στην διαμονή, όπου αυτό απαιτείται και εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε διαφορετικό νομό από εκείνον που υλοποιήθηκε το θεωρητικό μέρος.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθ΄όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ασφαλίζουν τους καταρτιζόμενους υποχρεωτικά στο ΙΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι – ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα ΚΕΚ)

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | 13 Σχόλια »

Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα – Προκήρυξη προγράμματος

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Δημοσιεύθηκε η τελική προκήρυξη του Προγράμματος Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα με αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης στο 60% , διεύρυνση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης και δυνατότητα υποβολής προτάσεων μέχρι 30-9-2011. Νέα ημερομηνία μέχρι 18-10-2011

Το Πρόγραμμα για τη «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» , συνολικού προϋπολογισμού 30 εκ. €,  αφορά επιχειρηματικά σχέδια φυσικών προσώπων (ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας), νεοσύστατων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, που έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών με μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

• την εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών,
• Την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους,
• Τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με παλαιότερα αντίστοιχα προγράμματα :

1. Το μεγάλος εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχυθούν, που περιλαμβάνει τους κλάδους της μεταποίησης, της «πράσινης» οικονομίας και πολλούς από τους κλάδους της παροχής υπηρεσιών
2. Το πρόγραμμα παρέχει ένα ευρύτατο πεδίο επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών. Με τη σωστή χρήση αυτής της δυνατότητας, ο επιχειρηματίας μπορεί να πετύχει τη συνολική υποστήριξη ενός εγχειρήματος σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής του, από ιδέα έως πλήρη εμπορευματοποίηση.
3. Δεν δίνεται έμφαση στο τι κάνει μια επιχείρηση, αλλά στο τι θέλει να κάνει. Η λογική από την οποία διακατέχεται το πρόγραμμα είναι ότι «μια καλή επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προέρχεται από οπουδήποτε», δίνοντας έτσι ελευθερία και ευελιξία για τη στήριξη νέων επενδυτικών σχεδίων από όπου κι αν προέρχονται.
4. Η ενίσχυση νέων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς του Προγράμματος, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στήριξης, προωθώντας τα startups.
5. Το πρόγραμμα έχει διαρκή και μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν σταματά στον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων αλλά υλοποιείται σε ετήσια βάση, παρέχοντας ένα διαρκές εργαλείο στήριξης στην αγορά.
6. Για πρώτη φορά η έννοια της καινοτομίας διαφοροποιείται από την επιστημονική και τεχνολογική τεκμηρίωση. Αυτό σημαίνει ότι ως καινοτομικές μπορούν να θεωρούνται και άλλες προτάσεις και ιδέες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.
7. Εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας που επιτρέπει τη συστημική αντιμετώπιση και αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων πάνω στην αρχή: «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά».
8. Εισάγεται η έννοια της παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση των έργων (follow up) και επιβραβεύονται τα  θετικά αποτελέσματα και η υλοποίηση στόχων.
9. Μειώνεται ουσιαστικά η γραφειοκρατία, με την απλοποίηση των επίσημων ‘χαρτιών’ που ζητούνται, τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα.

Υποβολή προτάσεων από 1-8-2011 έως 30-9-2011

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για Μικρά Δημόσια Έργα από το ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Μέχρι 31-10-2011 καλούνται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄βαθμού, να υποβάλουν προτάσεις για Μικρά Δημόσια Έργα,  στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα έργα επεκτείνονται από πλακοστρώσεις πλατειών και διαμόρφωση ποδηλατικών διαδρομών μέχρι λιμνοδεξαμενές και έργα εξοικονόμησης ύδατος και από δενδροφυτεύσεις μέχρι ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων για κοινωφελή σκοπό.

Οι  μηχανικοί των ΟΤΑ αλλά και οι ιδιώτες μηχανικοί νομίζουμε ότι θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για κοινωνικά ανταποδοτικά έργα, βάσει μελετών,  ενταγμένων σε κάποια ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της κάθε περιοχής και όχι για έργα βιτρίνας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη

Posted in ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Κοινοτικά κονδύλια για επενδύσεις

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 23, 2011

Το ΕΣΠΑ παρέχει κρατικά δάνεια και επιδοτήσεις για τουριστικές μονάδες, εμπόρους, αναβάθμιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ενίσχυση μικρών και μεγάλων μεταποιητικών μονάδων.

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ενεργοποιεί μία σειρά από προγράμματα. Ορισμένα τρέχουν  με τον «παραδοσιακό» τρόπο επιδοτήσεις, ενώ κάποια άλλα ξεκινούν τον νέο θεσμό των χαμηλότοκων πιστώσεων που αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια σε μία προσπάθεια -όπως σημειώνουν οι αρμόδιοι-τα χρήματα του ΕΣΠΑ να πάνε σε πιο πολλούς επιχειρηματίες.

 Παρουσίαση – κωδικοποίηση τους στον πίνακα : –προγράμματα ενισχύσεων και δανείων προς επιχειρήσεις-ΕΣΠΑ– όπως προέκυψε από την επεξεργασία σχετικών δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο ( η/και στην συνέχεια του άρθρου παρακάτω). Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

ΚΕΝΑΚ Πρόσκληση για ενεργειακούς επιθεωρητές

Posted by mechcon στο Ιουνίου 25, 2010

Ενημέρωση 12-10-2010

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε πρόσκληση για το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (προσωρινών, για ένα χρόνο).
Δείτε την πρόσκληση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340&language=el-GR

 

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών που απαιτούνται για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτήρια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έχει την πρόθεση να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνόμενη σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Οι Προσωρινές Άδειες Ενεργειακού Επιθεωρητή θα χορηγούνται αποκλειστικά σε διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής κτηρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων και ενεργειακών επιθεωρήσεων.   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα στοιχεία τους και σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται σαφώς τα στοιχεία απασχόλησης (αντικείμενο, φορέας απασχόλησης, χρονικές περίοδοι απασχόλησης, θέση και ειδικότερα καθήκοντα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.buildingcert.gr.

Όταν εκδοθεί το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα θα ακολουθήσει από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ η ανακοίνωση – πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Προσωρινών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Επίσης, με άλλη προκήρυξη, καλούνται μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι να στελεχώσουν την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας ΕΥΕΠΕΝ. Δείτε τη σχετική προκήρυξη

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , | 1 Comment »

Πράσινες υποδομές και Πράσινη επιχείρηση

Posted by leftengineer στο Ιουνίου 18, 2010

Παρατείνεται μέχρι 23-7-2010 η προθεσμία για υποβολή προτάσεων στα προγράμματα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μηχανικούς.

Περισσότερα:

Πρόγραμμα Πράσινες Υποδομές

Πρόγραμμα Πράσινες Επιχειρήσεις

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Προτάσεις για ένταξη έργων στις δράσεις «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010»

Posted by fch στο Μαΐου 5, 2010

Από τις 25 Μαΐου θα αρχίσει η υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στις σχετικές  δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ .

1. Το Πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ.ΙΙ) που συνδέεται µε τη δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 Γενικός σκοπός του Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειµένου να κάνουν παρεµβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.

Περισσότερες πληροφορίες : 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=100

Σχετικά αρχεία :

Οδηγός Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2010»   Υπουργική Απόφαση «Πράσινη Επιχείρηση 2010»


2.  Το Πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2003» (ΕΠΑΝ.ΙΙ) που συνδέεται µε τη η δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Γενικός σκοπός του Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» είναι η δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες :  

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=99

Σχετικά αρχεία :

Οδηγός Προκήρυξης «Πράσινες Υποδομές 2010»    Υπουργική Απόφαση «Πράσινες Υποδομές 2010»

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Προδημοσίευση των Προγραμμάτων: «Πράσινη επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010»

Posted by fch στο Απρίλιος 23, 2010

Αναμένεται η προκήρυξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος  ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» των προγραμμάτων :

‘Πράσινη Επιχείρηση 2010’ 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας.

‘Πράσινες Υποδομές 2010’

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.ypoian.gr/?p=922

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Τέσσερα νέα προγράμματα για την Μεταποίηση από το ΕΣΠΑ

Posted by mechcon στο Μαρτίου 31, 2010

Ανακοινώθηκαν σήμερα 29-3-2010 τέσσερα  νέα προγράμματα από την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λ. Κατσέλη, με τον τίτλο «Ελληνική Μεταποίηση 2010. Τα προγράμματα είναι τα εξής:

«Μεταποίηση στις νέες συνθήκες», «Πράσινη Επιχείρηση», «Πράσινες Υποδομές» και «Ένδυση και Υπόδυση – νέες προοπτικές»

Περισσότερες πληροφορίες: Ναυτεμπορική

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Προς υλοποίηση

Posted by mechcon στο Μαρτίου 17, 2010

Ενημέρωση 7-4-2010

Υπογράφηκε ο νέος ΚΕΝΑΚ 2010 – Δελτίο τύπου ΥΠΕΚΑ


Κατεβάστε τον ΚΕΝΑΚ 2010

Ερωτήσεις – απαντήσεις για το εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Με συνέντευξη τύπου που έδωσε η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) Τ. Μπιρμπίλη, συγκεκριμενοποιούνται τα μέτρα για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ».

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Επιδοτήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης με:

 1. Δάνειο με επιδότηση επιτοκίου
 2. Άμεση επιχορήγηση 30%
 3. 100% επιχορήγηση του κόστους της ενεργειακής επιθεώρησης
 4. και έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα μέχρι 2500 €

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπουργό:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 100.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα, ενώ συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων και της πράσινης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο kWh, δηλαδή το 1/6 περίπου της συνολικής εξοικονόμησης που προβλέπεται στο ΣΔΕΑ για τον οικιακό τομέα το 2016 (5,53 TWh).

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 200 εκ. €, αφορά σε επιδοτήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, που θα υποδεχθούν από ενεργειακό επιθεωρητή και  περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα:

Υποπρόγραμμα Α: Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου

Θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών, εφόσον το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 30.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 50.000€.

Υποπρόγραμμα Β: Απευθείας επιχορήγηση 30% επί του επιλέξιμου Π/Υ

Θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση οι ιδιοκτήτες κατοικιών εφόσον το ατομικό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 15.000 € ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 25.000€. Στην περίπτωση συμμετοχής των ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας ως ενιαίο κτήριο, θα ισχύουν οι περιορισμοί εισοδήματος του Υποπρογράμματος Α.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 30% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης

Μετά την έκδοση του ΚΕΝΑΚ και του Π.Δ. για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα κληθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης θα αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Θα προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και δύναται να ενδεικτικά οι παρακάτω:

 1. Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων/κουφωμάτων (δύναται να συμπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμματα παντζούρια, ρολά).
 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώματος/ στέγης – κελύφους.
 3. Εγκατάσταση νέου ή Αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούργιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 4. Λοιπές προτεινόμενες παρεμβάσεις που αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης στον καυστήρα/λέβητα σε συνδυασμό με αυτονομία θέρμανσης, μόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακούς συλλέκτες, κλπ.

Κατεβάστε το αναλυτικό ενημερωτικό από το ΥΠΕΚΑ

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

ΚΕΝΑΚ και Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 13, 2010

Ενημέρωση 6-10-2010

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δίνει στη δημοσιότητα  το λογισμικό και τις τέσσερις Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ). Δείτε στο: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak

Δημοσιεύθηκε για διαβούλευση το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» για την εφαρμογή του Νόμου 3661/08 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91.

Δείτε τη δημόσια διαβούλευση στη σελίδα: http://www.opengov.gr/minenv/?p=151

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Τι θα γίνει με το πρόγραμμα για τα «πράσινα σπίτια»

Posted by fch στο Οκτώβριος 16, 2009

Ενημέρωση 13-1-2010

Προκήρυξη Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον καθημερινό τύπο ( HMEΡΗΣΙΑ) :

Αναβάλλεται το κοινοτικό πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’ οίκον» του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης, όπως κάνουν γνωστό πηγές της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έως ότου βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια.

Το πρόγραμμα που προέβλεπε την επιδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που είχαν κατασκευαστεί πριν από το 1980 κανονικά ήταν να «τρέξει» από την 1η Νοεμβρίου.

Ωστόσο, πηγές της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σημείωσαν ότι «για τα κονδύλια των 400 εκατ. ευρώ οι περιφερειάρχες δεν είχαν δεσμευτεί γραπτώς στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία πως θα τα διαθέσουν για να αρχίσει η υλοποίηση του προγράμματος». Χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές έλεγαν ότι «δεν υπήρχε ούτε καν κωδικός, που να δείχνει ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα».

Η ηγεσία του υπουργείου, κατά τα ίδια στελέχη, έχει την πολιτική βούληση και αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος καθώς αφενός εντάσσεται στη στρατηγική της «πράσινης ανάπτυξης» και αφετέρου θα αναθερμάνει την οικοδομή.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12930&subid=2&pubid=18747159

1-11-09 – ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ !!!! : Αλλάζουν τα οικονομικά κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Posted in ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , | 1 Comment »

Οδηγοί για Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτόμες Επιχειρήσεις

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2009

Δύο οδηγοί  για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα και για Καινοτόμες Επιχειρήσεις που απευθύνονται σε  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ο ΕΟΜΜΕΧ  (Φόρουμ Επιχειρηματικότητας).

Στους οδηγούς περιλαμβάνονται πληροφορίες, πηγές ενημέρωσης, βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, προοπτικές και ευκαιρίες για το Πράσινο Επιχειρείν, και την Καινοτομία, κίνητρα κλπ.

Για τους μηχανικούς, αυτός ο οδηγός μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλώς καθώς μπορούν:

 • Να προτείνουν με πρόσθετη επιχειρηματική τεκμηρίωση συγκεκριμένες επενδύσεις στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται και να αναδείξουν το ρόλο τους.
 • Να παρακινήσουν ΜΜΕ οι οποίες δεν διαθέτουν μηχανικό να επενδύσουν στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και να αναδείξουν την ανταποδοτικότητα της δουλειάς των μηχανικών
 • Να δημιουργήσουν ειδικές υπηρεσίες (portfolio) υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και έτσι να διευρύνουν τον κύκλο των δυνητικών πελατών τους
 • Να συνεργαστούν με άλλους μηχανικούς της περιοχής τους ή να κινητοποιήσουν τοπικούς συλλόγους μηχανικών για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο, εξειδίκευση των παραπάνω οδηγών στην ειδικότητά τους κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Οδηγός Πράσινης Επιχειρηματικότητας (pdf, 1,52 Mb)

Οδηγός Καινοτόμας Επιχειρηματικότητας (pdf, 1,11Mb)

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Φωτοβολταϊκά στις στέγες κατοικιών

Posted by mechcon στο Ιουνίου 9, 2009

Με την Υπουργική Απόφαση 12323 / ΓΓ/175/4-6-2009 καθορίζεται η διαδικασία για την ένταξη στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

Μεταξύ άλλων, στην Υπουργική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς την ΔΕΗ ΑΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή) ως Διαχειριστή του Δικτύου, με το οποίο συνυποβάλλονται:

i. αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού,

ii. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομένου της νησιδοποίησης και μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης, στην οποία θα αναφέρονται οι ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα, που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βρίσκονται εκτός των ορίων +15% έως -20% της ονομαστικής τάσης και +0,5 Hz έως -0,5 Hz της ονομαστικής συχνότητας καθώς επίσης και ότι έχει γίνει πρόβλεψη σε περίπτωση υπέρβασης των εν λόγω ορίων ο αντιστροφέας να τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:

α. θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,

β. επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία πρώτα λεπτά,

γ. αναφορά σε χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποποίησης,

iii. υπεύθυνη δήλωση του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος όπου θα αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της περίπτωσης ii της παρούσας παραγράφου»

Επίσης επισημαίνεται στους μηχανικούς η παρακάτω παράγραφος της Απόφασης:

«Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης αναρτάται ενδεικτικός κατάλογος μελετητών – εγκαταστατών και εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων, το οποίο τηρείται με ευθύνη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Για την ένταξη στον κατάλογο ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται την τήρηση ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και όρων ασφάλειας για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων».

Κατεβάστε την ΚΥΑ 12323 / ΓΓ/175/4-6-2009

Διαβάστε την αναλυτική συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης για τα φωτοβολταϊκά στον οικιακό τομέα

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , | 2 Σχόλια »

Πράσινη επιχειρηματικότητα 2009

Posted by fch στο Μαΐου 28, 2009

Από τις 20 Ιουλίου οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέτουν επενδυτικές προτάσεις για υπαγωγή στα τρία νέα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 136 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτούν έργα στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.

Πρόκειται για τις «Πράσινες Υποδομές 2009» προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ,  «Πράσινη Επιχείρηση 2009» προυπολογισμού 60 εκατ. ευρώ και «Μετεγκατάσταση 2009», προυπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, που είναι ενταγμένα στο ευρύτερο πρόγραμμα «Επιχειρώ».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , | 1 Comment »