Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Πολιτιστική κληρονομιά’

Ενίσχυση και πρόσληψη της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλλων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 16, 2012

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων και στοχεύει στην προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές μέσω της τέχνης και του πολιτισμού.

Προθεσμία: έως 15/11/2012

Απευθύνεται σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και η έδρα τους βρίσκεται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ή στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (όπως αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών της προκήρυξης) .

Αφορά παραγωγή καλλιτεχνικού έργου με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων/πρωτότυπων καλλιτεχνικών που θα παραχωρηθούν στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
– Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης από καλλιτεχνικούς/πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δράσης, για την ανάδειξη των εμποδίων που περιορίζουν τις γυναίκες, αλλά και την ενθάρρυνσή τους να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια αυτά στους διάφορους τομείς τέχνης. Ενδεικτικά, τα Σχέδια Δράσης θα    περιλαμβάνουν εργαστήρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις κτλ. στο πλαίσιο της γενικής θεματικής «Tαυτότητες φύλου, Δικαιώματα των Γυναικών, Ισότητα των Φύλων».
– Συγκέντρωση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση οπτικοακουστικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ντοκιμαντέρ και ταινιών σε θεματικές της ισότητας των φύλων.
– Δημοσιότητα – προβολή των παραγόμενων καλλιτεχνικών έργων μέσα από τη διοργάνωση φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και μέσα από τη δικτύωση των γυναικών καλλιτεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Advertisements

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – Ερευνητικές προτεραιότητες

Posted by fch στο Απρίλιος 8, 2009

Η εκτελεστική γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής της Ελληνικής Πλατφόρμας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή (ΕΠΕΤΚ) μας κοινοποίησε τις ερευνητικές προτεραιότητες που έχουν συνομολογήσει όλοι οι ερευνητικοί φορείς (Πολυτεχνεία και ΕΚ της χώρας) που ανήκουν στην Πλατφόρμα, από κοινού με τη Βιομηχανία Δομικών Υλικών, τον Κατασκευαστικό Κλάδο και το Μελετητικό Κλάδο που επίσης μετείχαν, καθώς και φορείς χρήστες (Δήμοι, ΥΠΠΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ κ.α.)προκειμένου να ληφθούν υπόψη στις ερευνητικές προτεραιότητες που θα προταθούν από το ΤΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ – ΥΠΕΠΘ.

Η Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΠΕΤΚ,

Καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου

Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΠΕΤΚ

Α. Μοροπούλου, Πρόεδρος,Κ. Συρμακέζης, Αναπληρωτής Πρόεδρος,

Μ. Γρόσσου, Μέλος,Π. Ζαννής, Μέλος,Ε. Κανιτάκη, Μέλος, Ι. Παπαϊωάννου, Μέλος, Χ. Ακριτίδης, Μέλος, Β. Χανδακάς, Μέλος.

Στρατηγική της Ελληνικής Πλατφόρμας ΕΡΕΥΝΑΣ & Τεχνολογίας για την Κατασκευή

Προτεραιότητες Της Eρευνας για την Αειφόρο Κατασκευή

Ανάπτυξη καινοτομιών για την ενίσχυση της αειφορίας των κατασκευών / υποδομών με την υιοθέτηση ερευνητικών προτεραιοτήτων:

q για κατάλληλο / βιοκλιματικό σχεδιασμό

q για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων

o της κατασκευής στο περιβάλλον (βέλτιστες πρακτικές για ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και των πρώτων υλών για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος)

o των περιβαλλοντικών φορτίων στην κατασκευή

q για την αύξηση του χρόνου ζωής της κατασκευής με μείωση του κόστους (αειφόρα υλικά – προηγμένα και παραδοσιακά – και κατασκευαστικές τεχνικές και τεχνολογίες)

q για την εισαγωγή επί τόπου υψηλής μετρητικής τεχνολογίας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο υλικών, έργων, παραγωγικών διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο και σε πραγματική κλίμακα

q για την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και έμπειρων συστημάτων για την αποτίμηση των δεδομένων

q για την ανάδειξη δεικτών αναγκαιότητας επέμβασης και κατωφλίων προειδοποίησης και συναγερμού

q για την ανάπτυξη και προσαρμογή συστημάτων ποιότητας

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »