Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Πολιτισμός’

Ενίσχυση και πρόσληψη της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλλων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 16, 2012

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων και στοχεύει στην προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές μέσω της τέχνης και του πολιτισμού.

Προθεσμία: έως 15/11/2012

Απευθύνεται σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και η έδρα τους βρίσκεται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ή στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (όπως αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών της προκήρυξης) .

Αφορά παραγωγή καλλιτεχνικού έργου με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων/πρωτότυπων καλλιτεχνικών που θα παραχωρηθούν στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
– Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης από καλλιτεχνικούς/πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δράσης, για την ανάδειξη των εμποδίων που περιορίζουν τις γυναίκες, αλλά και την ενθάρρυνσή τους να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια αυτά στους διάφορους τομείς τέχνης. Ενδεικτικά, τα Σχέδια Δράσης θα    περιλαμβάνουν εργαστήρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις κτλ. στο πλαίσιο της γενικής θεματικής «Tαυτότητες φύλου, Δικαιώματα των Γυναικών, Ισότητα των Φύλων».
– Συγκέντρωση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση οπτικοακουστικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ντοκιμαντέρ και ταινιών σε θεματικές της ισότητας των φύλων.
– Δημοσιότητα – προβολή των παραγόμενων καλλιτεχνικών έργων μέσα από τη διοργάνωση φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και μέσα από τη δικτύωση των γυναικών καλλιτεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Advertisements

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Ψηφιακή Σύγκλιση – Πρόσκληση για Φορείς (04_2.1)

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 26, 2009

Ανοικτή πρόσκληση για Φορείς (Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικούς φορείς, Συλλόγους κλπ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης, ανακοινώθηκε στις 12-1-2009 με Κωδικό Πρόσκληση 04_2.1.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει ένα σχεδόν ανεξάντλητο πεδίο έργων, τα οποία μπορούν να ενταχθούν μέσω ΠΕΠ, από εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, έως διαδικασίες εξυπηρέτησης και πληροφόρησης του πολίτη, μεταφορές, τουρισμό κλπ.

Αποτελεί μια πρόκληση για τους μηχανικούς, να σχεδιάσουν και να υποβάλουν έργα στους φορείς που εργάζονται ή με φορείς που συνεργάζονται.

Αναλυτικά, οι δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι εξής:

1. Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)

2. Ανεξάρτητες Αρχές

3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλην αυτών που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω

4. Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού1)

5. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση, ότι έχουν συσταθεί ή έχει κυρωθεί η σύστασή τους με νόμο ή κατά εξουσιοδότηση νόμου, είτε συμμετέχει σε αυτά το Κράτος ή ΝΠΔΔ κατά ποσοστό άνω του 50% είτε ασκείται ο έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία επ΄ αυτών από το Δημόσιο ή διορίζονται οι διευθύνοντες αυτού από το Κράτος ή χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή άλλο ΝΠΔΔ.

6. ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα

7. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), οι οποίες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα
 • Λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεων τους
 • Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα2
 • Δεν διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους

8. Κοινωνικοί εταίροι και φορείς τους, οι οποίοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις των ΜΚΟ και έχουν θεσμοθετημένη αρμοδιότητα να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις

με τον εκάστοτε αρμόδιο κρατικό φορέα για τη διαχείριση κοινωνικών ζητημάτων πανελλήνιας εμβέλειας

Αντικείμενο προτάσεων

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Ενδεικτικά, δύνανται να αφορούν:

 • στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών όπως για παράδειγμα εισαγωγή ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλική διαδικασία, που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
 • στην αύξηση αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 • στην αύξηση της συμβολής των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή του πολίτη.
 • στην ανάπτυξη καινοτόμων ευρυζωνικών υπηρεσιών με ενδεχόμενη αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών.
 • στην έμφαση σε παρεμβάσεις αξιοποίησης τεχνολογίας που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
 • στην εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη σχέση πολιτών-τεχνολογίας (π.χ. καταναλωτών-τεχνολογίας).
 • στην εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη διασφάλιση των συστημάτων από κακόβουλες επιθέσεις.
 • στην αύξηση του βαθμού εξοικείωσης των πολιτών σε ζητήματα ασφάλειας των ΤΠΕ.
 • στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω ΤΠΕ, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της απαιτούμενης προσπάθειάς τους για την πραγματοποίηση καθημερινών εργασιών και τη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται.
 • στην απλούστευση των συναλλαγών των πολιτών αξιοποιώντας ευρυζωνικές υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην υγεία, στην γεωργία.

Ενδεικτικά αναφέρονται παρεμβάσεις όπως:

 • ανάπτυξη στοχευόμενου ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση.
 • υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ενσωμάτωσης σχετικών πόρων και σεναρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της επέκτασης σχολικών δικτυακών υποδομών και των εξοπλισμών που σχετίζονται με ΤΠΕ.
 • ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων (π,χ προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών) που έχουν εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τεχνολογικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.
 • υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
 • ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών- μουσείων- αρχείων.
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό, μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων παιδείας – πολιτισμού.
 • ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον αθλητισμό, όπου στοχεύεται και η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αθλητών.
 • portals τουριστικού περιεχομένου.
 • συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων.
 • ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (παρεμβάσεις απόλυτα συμβατές με τον Γενικό Στόχο 10 του ΕΣΠΑ).
 • τηλεματικές υπηρεσίες μεταφορών προς τους πολίτες.
 • ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων δεδομένων αγροτικού χώρου.
 • υποστήριξη της ανάπτυξης εφαρμογών ΤΠΕ για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτροπή φυσικών καταστροφών.

Βασική προϋπόθεση είναι ο φορέας να διαθέτει Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας (τύπου Β) Δικαιούχου

Καταληκτική ημερομηνία: Από 14 Ιανουαρίου 2009 μέχρι την εξάντληση της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης

Αναλυτικές πληροφορίες:

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/4thperiod/newopis_digital/invitations_espa/p_04_2.1.htm

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Μητρώο αξιολογητών ΚΤΠ ΑΕ

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 9, 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.) στα πλαίσια της Λειτουργίας του Μητρώου Μελών Επιτροπών Αξιολόγησης των προσφορών που υποβάλλονται σε διαγωνισμούς που διενεργεί, δημοσιοποιεί πρόσκληση για εγγραφή νέων μελών και επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη μελών του Μητρώου .

Περισσότερα :  ΚΤΠ ΑΕ http://www.ktp.gr/am.php?id=1

τηλ. 213 13 00 714

Επίσης, ανακοινώθηκε πρόσκληση επικαιροποίησης του  Μητρώου Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού Τομέα της ΚτΠ Α.Ε. που έχει σκοπό τη διασφάλιση διαρκούς διαθεσιμότητας μιας ικανής βάσης εμπειρογνωμόνων – αξιολογητών, ώστε οι προτάσεις που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις – δυνητικούς αποδέκτες των ενισχύσεων, να αξιολογούνται με την απαιτούμενη τεχνοοικονομική πληρότητα.

Περαιτέρω, στόχοι του Μητρώου Αξιολογητών Έργων Ιδιωτικού Τομέα της ΚτΠ Α.Ε. είναι:

– η διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του μηχανισμού διαχείρισης των ιδιωτικών έργων της ΚτΠ Α.Ε.
– η διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας σύστασης και διαχείρισης Μητρώου Αξιολογητών, η οποία θα αποτελέσει ένα «καλό υπόδειγμα» αξιολόγησης προτάσεων δυνητικών αποδεκτών κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και ευρύτερα.

Τα κύρια γνωστικά/ θεματικά πεδία των μελών του Μητρώου αφορούν σε:

  • Πληροφορική/ Τηλεπικοινωνίες
  • Διοίκηση/ Οικονομικά
  • Ενέργεια – Φυσικοί Πόροι
  • Μεταφορές – Συγκοινωνίες
  • Υγεία
  • Εκπαίδευση – Κατάρτιση
  • Πολιτισμός – Ιστορία – Τέχνη
  • Γλώσσες – Λογοτεχνία
  • Λοιπές επιστήμες Θετικής κατεύθυνσης

Περισσότερες πληροφορίες:  http://www.ktp.gr/am.php?id=3

τηλ. 213 13 00 743

Posted in ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , , | 2 Σχόλια »