Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Μελέτες’

Ποια είναι τα 107 σημαντικά έργα που επιταγχύνονται μέσα στο 2011

Posted by mechcon στο Σεπτεμβρίου 23, 2011

Ανακοινώθηκαν τα 107 έργα που συμφωνήθηκε να επιταχυνθούν μέσα στο 2011 από τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Επίτροπο για την Περιφερειακή Πολιτική της Ε.Ε., κ. Johannes Hahn.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, πρόκειται να δρομολογηθούν έως το τέλος του 2011 σημαντικές επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι μεταφορές, το περιβάλλον, η ενέργεια, οι ψηφιακές υποδομές, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η καινοτομία.

Δείτε αναλυτικά τα έργα στη διεύθυνση www.espa.gr 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω πίνακες έργων:

 • Πίνακας σημαντικών έργων Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΔΑ Μεταφορών
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠΠΕΡΑΑ
 • Πίνακας σημαντικών έργων Περιφερειών
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Προσπελασιμότητα
 • Πίνακας σημαντικών έργων ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Advertisements

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Προσπελασιμότητα, ΠΕΠ, Περιβάλλον, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για Μικρά Δημόσια Έργα από το ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Μέχρι 31-10-2011 καλούνται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄βαθμού, να υποβάλουν προτάσεις για Μικρά Δημόσια Έργα,  στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα έργα επεκτείνονται από πλακοστρώσεις πλατειών και διαμόρφωση ποδηλατικών διαδρομών μέχρι λιμνοδεξαμενές και έργα εξοικονόμησης ύδατος και από δενδροφυτεύσεις μέχρι ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων για κοινωφελή σκοπό.

Οι  μηχανικοί των ΟΤΑ αλλά και οι ιδιώτες μηχανικοί νομίζουμε ότι θα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες για κοινωνικά ανταποδοτικά έργα, βάσει μελετών,  ενταγμένων σε κάποια ευρύτερη αναπτυξιακή στρατηγική της κάθε περιοχής και όχι για έργα βιτρίνας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη

Posted in ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση επιστημόνων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 20, 2011

Ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα για μηχανικούς καθώς παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιστημόνων αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ αλλά και κατόχων master και διδακτορικού, με προθεσμία υποβολής προτάσεων 15-9-2011. Προκηρύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και όπως αναφέρεται στην προκήρυξη «Μέσω των δράσεων ενίσχυσης του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού θα επιδιωχθεί η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους/τις εμπλεκόμενους/ες ερευνητές/τριες, έτσι ώστε αυτοί/ές να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το 70% του μισθολογικού κόστους. Το υπόλοιπο του κόστους 30% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.

Το ποσά που μπορούν να χρεωθούν ανά εργαζόμενο στο πρόγραμμα ως μηνιαίο μισθολογικό κόστος (μικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, δώρα εορτών και επίδομα αδείας), είναι:

Ερευνητικό Προσωπικό

α. Διδάκτορας 2000€-2300€

Τεχνικό Προσωπικό

β. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου/TEI με μεταπτυχιακό τίτλο 1800€-2000€
γ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου 1700€-1900€
δ. Πτυχιούχος ΤΕΙ 1600€-1800€

Επιπλέον, μπορεί να προστεθεί ποσό έως 10% του (μισθολογικού) κόστους για έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με το έργο (π.χ. μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, αναλώσιμα κλπ)

Περισσότερες πληροφορίες: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Posted in Επιχειρηματικότητα, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Υπό Διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τις Μελέτες και τα Δημόσια Έργα

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 16, 2011

Το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων έθεσε σε διαβούλευση μέχρι 3 Μαρτίου 2011 το Νομοσχέδιο

«Μεταρρύθμιση Συστήματος Ανάθεσης και Εκτέλεσης συμβάσεων Μελετών και Δημοσίων Έργων Ίδρυση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων και λοιπές διατάξεις »

το οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο,  αναλύεται σε τρία διακριτά μέρη, το πρώτο των οποίων αφορά σε μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας ανάθεσης και εκπόνησης των μελετών (Ν 3316/2005), το δεύτερο σε μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων έργων (Ν 3669/2008) και το τρίτο στην ίδρυση μιας αρχής ελέγχου των διαδικασιών ωρίμανσης, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων.

Δείτε το Νομοσχέδιο, την αιτιολογική έκθεση και τη διαβούλευση

Posted in ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Προσκλήσεις μελετών για Οδική Ασφάλεια

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 29, 2011

Το ΕΠ Προσπελασιμότητας δημοσίευσε 3 προκηρύξεις για παροχή υπηρεσιών σχετικά με την Οδική Ασφάλεια, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 14-2-2011. Αφορούν

1.Κατάταξη τμημάτων οδ.δικτύου υψηλής συγκέντρωσης ατυχημάτων
2.Σύνταξη Οδηγιών Επιθεώρησης Οδικής Ασφάλειας
3.Μεθοδολογία εντοπισμού οδ.τμημάτων υψηλής συγκέντωσης ατυχημάτων

Πληροφορίες ΕΠ Προσπελασιμότητα/Ανακοινώσεις

Posted in ΕΣΠΑ, Προσπελασιμότητα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 18, 2011

Ενημέρωση 20-1-2010

Σύμφωνα με απάντηση της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ σε ερώτημα που στείλαμε, οι Κατασκευαστικές και Μελετητικές εταιρίες και οι φορείς τους είναι επιλέξιμες για την παρούσα πρόσκληση «εφ’ όσον πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές των Προσκλήσεων».

Σύμφωνα επίσης με απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕ, δικαιούχοι είναι και αυτοαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες (Απάντηση 42) στο http://www.ep-katartisi.gr/publications/docs/efd/FAQ_3_20-01-2011.pdf

Η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ),  κ α λ ε ί τις  επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 εργαζόμενους, να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο: «Διαρθρωτική προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης», μέσω τριών διαφορετικών προσκλήσεων

Mε την Πρόσκληση Α’ καλούνται από το Δικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β’.

Ανάδοχοι των Πράξεων είναι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς,  οι οποίοι δεν ασκούν καμία οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή  δεν προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά.

Ειδικότερα:

α) Κλαδικές-Τοπικές Δευτεροβάθμιες Ενώσεις Εργοδοτών (Ομοσπονδίες) που είναι μέλη των Τριτοβάθμιων Οργανώσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ).

β) Πρωτοβάθμιες ενώσεις εργοδοτών (Μέλη ΣΕΒ) για το πεδίο της αρμοδιότητάς τους, Πρωτοβάθμιοι Εμπορικοί Σύλλογοι (Μέλη ομοσπονδιών της ΕΣΕΕ) για πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων και Πρωτοβάθμια Σωματεία (Μέλη της ΓΣΕΒΕΕ).

γ) Κλαδικές Ενώσεις Εργοδοτών Πανελλαδικής ή Περιφερειακής Εμβέλειας  που δεν είναι μέλη των παραπάνω Φορέων.

Στην Πρόσκληση Β’ (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλούνται από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέλη των Κλαδικών Φορέων, που θα συμμετέχουν στην Πρόκληση Α’, να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας.

Στην Πρόσκληση Γ’ (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) θα κληθούν από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα (Πρόσκληση Β’) και επιθυμούν να υποβάλλουν αυτοτελώς Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Στόχοι των Σχεδίων είναι:

 • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού).
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία).
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
 • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

Ειδικοί στόχοι

 • Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών και δομών ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες.
 • Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , , | 2 Σχόλια »

Εξοικονόμηση κατ’ οίκον – Προκήρυξη προγράμματος

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 14, 2011

Ενημέρωση 16-1-2010

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, τον οδηγό εφαρμογής και τα έντυπα του προγράμματος από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.

Με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί.
Πλέον η ανώτατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρακάτω:

Κατηγορία Α
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€.

Κατηγορία Β
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντίστοιχα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.

Κατηγορία Γ
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €.
Το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη.

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):

1. Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
3. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
4. Τράπεζα E.F.G. Eurobank – Ergasias A.E.
Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους ικανότητα και να απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή για την ενεργειακή επιθεώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.
Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου  2011 μέχρι και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες).
Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view , ή/και www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά για το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη, τον οδηγό εφαρμογής και τα έντυπα του προγράμματος από την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών από ΥΠΕΚΑ

Δείτε εκλαϊκευμένη παρουσίαση «Γνωρίζετε την Ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας; Μάθετε περισσότερα και βελτιώστε την»

Το σύνολο του υλικού του  Προγράμματος  αναμένεται να αναρτηθεί  στο διαδικτυακό τόπο http://exoikonomisi.ypeka.gr/.

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης Επιχειρήσεων λόγω Οικονομικής κρίσης

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 7, 2010

Ενδιαφέρον για τους Μηχανικούς στελέχη ή συμβούλους επιχειρήσεων είναι το Πρόγραμμα » Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων και Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης » δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζόμενους να αλλάξουν ή να βελτιώσουν την οργάνωσή τους και τους στόχους τους στους παρακάτω τομείς:

 • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία)
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
 • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων

Προθεσμία: Από 1η Νοεμβρίου και για τις επόμενες 40 ημέρες

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.espa.gr/el/pages/ProclamationsFS.aspx?item=1305

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για οικολογικά καινοτομικά προϊόντα

Posted by mechcon στο Ιουνίου 19, 2010

Μια νέα πρόσκληση δημοσίευσε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε. για την υποβολή προτάσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση 50 περίπου έργων που αναφέρονται σε Καινοτομίες σχετικά με Οικολογικά προϊόντα με τίτλο Eco Innovation projects.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 9 Σεπτεμβρίου 2010 και επικεντρώνεται στα εξής έργα:

 • Ανακύκλωση υλικών (συλλογή, επεξεργασία και δημιουργία προϊόντων από ανακυκλώσιμα υλικά)
 • Αειφόρα οικοδομικά υλικά (προϊόντα, μέθοδοι κατασκευής, συνδυασμένη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών και ήπιες μορφές ενέργειας)
 • Κλάδος τροφίμων ποτών (οικολογική παραγωγή, συσκευασία και διαχείριση αποβλήτων)
 • Πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_10337_en.htm

Posted in Επιχειρηματικότητα, Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , , , , | Leave a Comment »

Μελέτη της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ σχετικά με τη διαδικασία αποκέντρωσης στην Ευρώπη

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 20, 2010

Αναδημοσιεύουμε την σχετική μελέτη που μας έστειλε ο συν Μ. Τζ. (από την ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ), η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω και της επικαιρότητας (προώθηση αλλαγών στην διοικητική δομή της χώρας, σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ).

(μελέτη για την διαδικασία αποκέντρωσης στην Ευρώπη)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτήν παρουσιάζουν τα εξής στοιχεία:

 1. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου δεν αναφέρονται σαφώς οι αρμοδιότητες της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αλλά μόνο γενικόλογα.

 2. Το γεγονός ότι κυριαρχούν στην Ευρώπη δύο κυρίως συστήματα αυτοδιοίκησης, ένα με αυξημένες αρμοδιότητες της Περιφερειακής διοίκησης, στα κράτη με Ομοσπονδιακή παράδοση (πχ Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία), και ένα με πιο αρμονικά μοιρασμένες αρμοδιότητες.

Το κύριο θέμα, όμως, είναι ότι όλα τα συστήματα έχουν ορίσει με σαφήνεια τα όρια των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων διοικητικών οντοτήτων. Αυτό είναι και το κυρίαρχο στοιχείο σε κάθε προσπάθεια αποκέντρωσης και αναδιάταξης της αυτοδιοίκησης και σε αυτό θα πρέπει, κατά την γνώμη του συναδέλφου να επικεντρωθεί η παρέμβαση του ΤΕΕ.

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

ΚΕΝΑΚ και Ενεργειακοί Επιθεωρητές

Posted by mechcon στο Ιανουαρίου 13, 2010

Ενημέρωση 6-10-2010

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δίνει στη δημοσιότητα  το λογισμικό και τις τέσσερις Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ) για την εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ). Δείτε στο: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak

Δημοσιεύθηκε για διαβούλευση το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους «Ενεργειακούς Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» για την εφαρμογή του Νόμου 3661/08 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91.

Δείτε τη δημόσια διαβούλευση στη σελίδα: http://www.opengov.gr/minenv/?p=151

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών – Τελική Απόφαση

Posted by mechcon στο Αύγουστος 30, 2009

Ενημέρωση 1-10-2009.
Παράταση υποβολής προτάσεων  μέχρι 30-11-2009 . Δείτε σχετικά

Δημοσιεύθηκε η τελική απόφαση για την Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), με έναρξη υποβολής προτάσεων την 1-9-2009 και λήξη  τις 30-11-2009 9-10-2009. Σύμφωνα με την Απόφαση, η ενίσχυση αφορά στην    » την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με την προμήθεια σύγχρονου και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού».

Ως ενδιάμεσοι φορείς έχουν επιλεγεί 25 τράπεζες που αναφέρονται στην Απόφαση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει:

 • να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας και να έχουν τουλάχιστον μία (1) κλεισμένη διαχειριστική χρήση (τουλάχιστον για το οικονομικό έτος 2009 – διαχειριστική χρήση 2008)
 • να διαθέτουν Α.Φ.Μ. έγκυρο και ενεργό
 • να έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1/1/2009
 • όσοι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2004 πρέπει να έχουν μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την ατομική άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων υψηλότερο από τον αναφερόμενο κατά περίπτωση στον παρακάτω πίνακα:

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ)&

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Μηχανικοί, Ιατροί, Οδοντίατροι,Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι κλπ

35.000 €

28.000 €

Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Σύμβουλοι, Λογιστές

25.000 €

20.000 €

Συμβολαιογράφοι

50.000 €

40.000 €

Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων η φορολογική έδρα και τόπος εγκατάστασης επένδυσης είναι σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή σε περιοχές που περιγράφονται στο Παράρτημα Γ καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες – άτομα με αναπηρία (Α.μ.Α.).

Όλα τα στοιχεία για τις ως άνω προϋποθέσεις αντλούνται από το φορολογικό έντυπο Ε1.

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 01/01/2004

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01/01/2004

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( σε ΕΥΡΩ)

Ελάχιστος

Μέγιστος

Ελάχιστος

Μέγιστος

Ιατροί, Οδοντίατροι

10.000

40.000

6.250

25.000

Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι κλπ

8.000

16.000

5.000

10.000

Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Συμβολαιογράφοι κλπ

6.000

10.000

3.750

6.250

Ποσοστό Επιχορήγησης

 • Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης είναι:
 • Πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα πριν την 1η Ιανουαρίου 2004.
 • Ογδόντα τοις εκατό (80%) επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει πρώτη έναρξη δραστηριότητας για το συγκεκριμένο επάγγελμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2004 και πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.

Για την κάλυψη του υπόλοιπου ποσού της πρότασης, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ή /και μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο.

Δείτε Αναλυτικά την Προκήρυξη, τα Παραρτήματά της, οδηγό υποβολής και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

Δείτε επίσης:

Σχετική συζήτηση μεταξύ  μηχανικών,  στο  forum michanikos.gr (μετά τη σελίδα 14)

Οδηγό για την ενίσχυση για αγορά εξοπλισμού

Σχετικό Άρθρο: «Επιστολή του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΘΟ για το Πρόγραμμα ενίσχυσης εν ενεργεία Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών»

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , , | 13 Σχόλια »

Επιστολή ΤΕΕ για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης εν ενεργεία ελευθέρων επαγγελματιών

Posted by mechcon στο Ιουλίου 29, 2009

Ενημέρωση 28-8-2009

Δημοσιεύθηκε η τελική Απόφαση για την Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών. Δείτε το άρθρο: Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών – Τελική Απόφαση

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά στο Πρόγραμμα ενίσχυσης εν ενεργεία ελευθέρων επαγγελματιών.  Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρατηρήσεις στην Πρόταση του ΥΠΟΙΟ σχετικά με την προκήρυξη του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών.

1. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία για την ενίσχυση επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών κυρίως διότι η ενίσχυση των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Σε μια χώρα όπου τα βασικά της ανταγωνιστικά μειονεκτήματα είναι η υστέρηση σε υποδομές, τεχνολογική ετοιμότητα και οργάνωση, η αναβάθμιση των επιστημόνων και των υπηρεσιών τους μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξή της.

2. Οι μηχανικοί, λόγω του τρόπου φορολόγησής τους  δεν είναι δυνατόν να φοροδιαφεύγουν, συνεπώς  το όριο ακαθαρίστων εσόδων που τίθεται θα πρέπει να μειωθεί στο ύψος των 20.000 για Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης και των 15.000 ευρώ για την υπόλοιπη επικράτεια. Τα 35000, θεωρούμε (περίπου 2900Ε/μήνα) ότι είναι αρκετά μεγάλο ποσό για νέους μηχανικούς, ακόμα και άνω της 5ετίας.

3. Επισημαίνεται ότι το πλαίσιο της τριετίας για το ποσοστό επιδότησης του 80% θα πρέπει να αυξηθεί στην πενταετία .

Το έργο επαγγελματικής δραστηριότητας των Μηχανικών είναι συμβάσεις έργου (άρθρα 681 κ.επ.ΑΚ) . Ένα έργο, που συνήθως ολοκληρώνεται σε πλαίσιο πενταετίας (μελέτη και επίβλεψη π.χ κατοικίας) και η νόμιμη αμοιβή των Μηχανικών καταβάλλεται με την ολοκλήρωση αυτού.

4.Επιπλέον, έχουμε την άποψη, ότι  το ανώτατο όριο επιχορήγησης για μηχανικούς πρέπει να αυξηθεί . Οι σύγχρονες υπηρεσίες μηχανικού δεν περιορίζονται στη δουλειά του γραφείου και μόνο.

Οι μηχανικοί των περισσοτέρων ειδικοτήτων (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, κτλ)  απαιτείται να είναι εξοπλισμένοι με ιδιαίτερα δαπανηρά όργανα μετρήσεων και ελέγχων για να εξασφαλίζουν την ποιότητα των έργων που επιβλέπουν και την τήρηση των κανόνων της τέχνης και της επιστήμης προς όφελος της ασφάλειας των κατασκευών και του Δημοσίου Συμφέροντος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε προς ενημέρωσή σας:

Α. Γενικός εξοπλισμός γραφείου μηχανικού

Eξοπλισμός Κόστος ευρώ Παρατηρήσεις
Υπολογιστής 4.000 Ένας βασικός και ένας τουλάχιστον εφεδρικός
Plotter 3.000 από 1800 – 8.800 ευρώ δείτε σχετικά

http://www.plaisio.gr/productlist.aspx?catalog=23&category=69978148

Λογισμικό 10.000 Το αναφερόμενο κόστος μπορεί να θεωρηθεί συντηρητικό καθώς περιλαμβάνει βασικό λειτουργικό, τεχνικό λογισμικό ειδικότητας, εξειδικευμένο λογισμικό για ειδικές κατηγορίες πχ.

α. το Autocad με κάποια απαραίτητα παρελκόμενα κοστίζει 6.000 ευρώ http://greece.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=13044047&id=13135440

β. ένα  γεωδαιτικό πακέτο φθάνει τα 10.000 ευρώ

http://www.strad.gr/prices

γ. Ένα πακέτο οπλισμένου σκυροδέματος φθάνει μέχρι 4.500 ευρώ

γ. Ένα πρόγραμμα για διαχείριση έργων το οποίο χρειάζεται το σύνολο των ειδικοτήτων κοστίζει μέχρι 3.000 ευρώ

http://doc.texnikoi.gr/4Mforms/times.aspx?p=17

Διάφορα 2.000 Εκτυπωτές, scanner, μέσα αποθήκευσης κλπ
ΣΥΝΟΛΟ 19.000

Β. Όργανα μετρήσεων και ελέγχου απαραίτητα για μηχανικό

Για τις περισσότερες ειδικότητες μηχανικών,  ένας απαραίτητος εξοπλισμός μετρήσεων και ελέγχων μπορεί να φθάσει μέχρι τα 20.000 ευρώ

Αναφέρουμε ενδεικτικά:

 1. Ο σύγχρονος εξοπλισμός για τοπογραφικές εργασίες είναι ιδιαίτερα δαπανηρός και συνίσταται από πλήθος οργάνων και παρελκομένων. Δείτε σχετικά: http://www.geoshop.gr/index.php?show=proionta&product=259 Για παράδειγμα, ένα σύγχρονο GPS απαραίτητο για τοπογραφικές εργασίες κοστίζει σε προσφορά 16.000 ευρώ. Δείτε σχετικά: http://www.etok.gr/offers/gpsx90.html
  Ένας θεοδόλιχος κοστίζει περίπου 1.500 ευρώ http://www.etok.gr/offers/leicat100.html
 2. Βασικά όργανα ελέγχου και μετρήσεων (παχύμετρα, θερμόμετρα, αμπεροτσιμπήδες, πολύμετρα, έλεγχος γείωσης, ταχύτητα αέρος, ανιχνευτής αερίων, ανιχνευτής καλωδίων κλπ) κόστος περίπου  2.000 ευρώ
  Δείτε σχετικά:
  http://www.elemko.gr/pdf/elemko_instruments.pdf
  http://www.markidis.gr
  http://www.e-moraitis.gr/cube/index.php?cat_id=191&catname=%C5%D0%C1%C3%C3%C5%CB%CC%C1%D4%C9%CA%C1+%CF%D1%C3%C1%CD%C1
  Ένας φορητός παλμογράφος κόστίζει περί τα 1.000 ευρώ
  Δείτε σχετικά: http://www.e-moraitis.gr/cube/view_product.php?product=%D8%E7%F6Z8MUG107
 3. Ένας αξιοπρεπής εξοπλισμός ελέγχων και μετρήσεων για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και βιομηχανίας που αναμένονται να αποτελέσουν μια σημαντική επαγγελματική δραστηριότητα των μηχανικών το προσεχές διάστημα υπολογίζεται ότι κοστίζει από 25.000 – 35.000 ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι:
  Μία θερμική κάμερα προϋπολογίζεται σε 16.000 ευρώ. Δείτε σχετικά http://www.teiath.gr/userfiles/eee/prokirixi_tempus_kamera.doc
  Ένας αναλυτής καυσαερίων έχει κόστος 2.500 ευρώ http://www.soldatos.gr/shop/index.php?category_id=007028
 4. Για να ελεγχθεί σωστά ένα δίκτυο δομημένης καλωδίωσης απαιτείται αναλυτής  ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 7.000 -16.000 ευρώ http://www.datacomtools.com/catalog/Fluke_dtx.htm
 5. Για έναν μεγάλο αριθμό μηχανικών  οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο ευαίσθητο χώρο της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας απαιτείται, πέραν του βασικού εξοπλισμού,  πλήθος πρόσθετων οργάνων μετρήσεων και ελέγχων. Δείτε σχετικά http://www.enco.gr/category_products.php?id=28

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , , , | 2 Σχόλια »

Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Posted by mechcon στο Ιουλίου 21, 2009

Ενημέρωση 28-8-2009

Δημοσιεύθηκε η τελική Απόφαση για την Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών. Δείτε το άρθρο: Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών – Τελική Απόφαση

Ενημέρωση 23-7-2009

Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση επιστημόνων (συμπεριλαμβανομένων των Μηχανικών) που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σε Δελτίο Τύπου (23-7-2009) που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  αναφέρονται τα παρακάτω:

Σε σύσκεψη που είχε σήμερα με τους εκπροσώπους των φορέων επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών (σ.σ. συμμετείχε και το ΤΕΕ) , ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου παρουσίασε την πρόταση του ΥΠΟΙΟ σχετικά με την προκήρυξη του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών.

Η πρόταση έχει ως ακολούθως:

«Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων..

Η συνολική δημόσια δαπάνη, δηλαδή το άθροισμα κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής, ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ, ενώ η προθεσμία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Με τη συγκεκριμένη δράση, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενισχύει για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους κλάδους, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας περίπου 50.000 ελευθέρων επαγγελματιών.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας .

Η προκήρυξη αφορά την ενίσχυση των ακόλουθων κατηγοριών δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματιών:

Α. εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά)

Β. απαραίτητο ειδικό λογισμικό (software)

Γ. εξειδικευμένος εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).

Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2004).

Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό το οποίο εμφανίζεται στον πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ

5 ΕΤΩΝ

Ιατροί

5.000 -20.000 €

80%

50%

Οδοντίατροι

5.000 -20.000 €

80%

50%

Μηχανικοί

4.000 – 8.000 €

80%

50%

Δικηγόροι -Συμβολαιογράφοι

3.000 – 5.000  €

80%

50%

Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι

3.000 – 5.000  €

80%

50%

Λογιστές

3.000 – 5.000  €

80%

50%

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μόνο τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο – μέσω του συστήματος taxisnet – μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Η προδημοσίευση της Προκήρυξης θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους Φορείς, στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των όρων συμμετοχής, των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων καθώς και των ορίων ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών. Θα ακολουθήσει άμεσα η προκήρυξη, από τη δημοσίευση της οποίας θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες (εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση).

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι :

 1. Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 2. Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επιτηδεύματος πριν την 1/1/2009.
 3. Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.
 4. Εφόσον δραστηριοποιούνται πάνω από τρία χρόνια, εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων, ο οποίος δεν είναι χαμηλότερος από ό,τι προβλέπει ο παρακάτω πίνακας.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ)&

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Ιατροί

35.000 €

28.000 €

Οδοντίατροι

35.000 €

28.000€

Μηχανικοί

35.000 € 28.000 €

Δικηγόροι

25.000 €

20.000 €

Συμβολαιογράφοι

50.000 €

40.000 €

Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι

25.000 €

20.000 €

Λογιστές

25.000 €

20.000 €

Ο καθορισμός των συγκεκριμένων ορίων δηλωθέντος εισοδήματος έγινε προκειμένου να μην ευνοηθούν όσοι φοροδιαφεύγουν, δηλώνοντας πολύ χαμηλά εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Από τον συγκεκριμένο όρο, σχετικά με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, εξαιρούνται οι νέοι επαγγελματίες. Εξαιρούνται, επίσης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν και ασκούν το επάγγελμά τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, τα Άτομα με Αναπηρία και όσοι ασκούν το επάγγελμά τους σε χαρακτηρισμένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ΥΠΕΣ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση δίνεται στο ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία.

Παράλληλα, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε όσοι υποβάλλουν πρόταση να αξιολογούνται συγκριτικά, ως προς τα οικονομικά τους στοιχεία, μόνο στο πλαίσιο του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση της ενίσχυσης είναι η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των ελεύθερων επαγγελματιών».

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ χαιρέτισαν την πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δήλωσαν ότι το ΤΕΕ είχε επισημάνει την παράλειψη ενίσχυσης των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών σε σχετική επιστολή του για την ενίσχυση των ΜΜΕ μέσω ΠΕΠ (σσ δείτε σχετικό δημοσίευμα) . Επεσήμαναν δε, ότι η ενίσχυση των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Σε μια χώρα όπου τα βασικά της ανταγωνιστικά μειονεκτήματα είναι η υστέρηση σε υποδομές, τεχνολογική ετοιμότητα και οργάνωση, η αναβάθμιση των επιστημόνων μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή της.

Επίσης, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ κάνοντες συγκεκριμένες παρατηρήσεις στην πρόταση του Υπουργείου, δήλωσαν ότι θα υποβάλουν άμεσα αναλυτικό υπόμνημα και τεκμηρίωση για τις παρατηρήσεις του ΤΕΕ που επικεντρώνονται κυρίως στα εξής ζητήματα:

1. Το ανώτατο όριο επιχορήγησης για μηχανικούς πρέπει να αυξηθεί καθώς, πέραν του λογισμικού/υλικού πληροφορικής, το οποίο είναι ιδιαίτερα δαπανηρό για τους μηχανικούς, απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός , π.χ.  για τοπογραφικές εργασίες, για μετρήσεις και ελέγχους κάθε είδους,  για ενεργειακές επιθεωρήσεις  κλπ

2. Οι μηχανικοί, λόγω του τρόπου φορολόγησής τους  δεν είναι δυνατόν να φοροδιαφυγουν, άρα το όριο ακαθαρίστων εσόδων που τίθεται θα πρέπει να μειωθεί.

3. Καθώς στην καταβολή της αμοιβής της εργασίας του μηχανικού παρατηρείται μεγάλη χρονική υστέρηση σε σχέση με το πέρας του έργου που έχει αναλάβει, ο υπολογισμός του Μ.Ο των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων του θα πρέπει να γίνεται για μεγαλύτερο διάστημα.

Δείτε την επιστολή του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΘΟ για το θέμα

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , | 9 Σχόλια »

Αγροτικός εξηλεκτρισμός

Posted by mechcon στο Ιουνίου 15, 2009

Ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την προετοιμασία της  δράσης  «Αγροτικός Εξηλεκτρισμός» – Μέτρο 125 – Δράση Α3) του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013  «Αλέξανδρος Μπαλτατζής (Πρόσκληση 125).

Οι στόχοι του Μέτρου είναι η ηλεκτροδότηση ή και επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου με σκοπό τη βελτίωση της βιωσιμότητας των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καιθώς και των επιχειρήσεων της πρώτης μεταποίησης.

Υπεύθυνος Φορέας: Διεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών έργων και Μηχανικού εξοπλισμού.

Περισσότερες πληροφορίες: Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής

Posted in Επιχειρηματικότητα, ΕΠ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | Με ετικέτα: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για μελέτη της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Posted by mechcon στο Ιουνίου 3, 2009

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πρόχειρο διαγωνισμό για «Μελέτη – Σχέδιο Δράσης για τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του βασικού τυπικού συστήματος  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» ανακοίνωσε η διαχειριστική αρχή του ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.

Κατεβάστε την προκήρυξη: http://www.edulll.gr/UserFiles/File/prokirikseis/105222_MELETH_EPAGGELM_KATARTISH_Bthmias.pdf

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »