Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Posts Tagged ‘Δημόσια διαβούλευση’

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία – Δημόσια διαβούλευση για τα νέα προγράμματα της ΕΕ

Posted by fch στο Οκτώβριος 1, 2010

Δημόσια διαβούλευση για τα νέα προγράμματα της ΕΕ

στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσιες διαβουλεύσεις για τρία νέα προγράμματα που σχεδιάζονται και τα οποία, από τις αρχές του 2014, θα αντικαταστήσουν τρία υπάρχοντα:

Πρόγραμμα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, που θα αντικαταστήσει το σημερινό πρόγραμμα Δια βίου μάθηση·

Πρόγραμμα για τη νεολαία, που θα αντικαταστήσει το σημερινό πρόγραμμα Νεολαία σε δράση·

Διεθνής συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θα αντικαταστήσει το σημερινό πρόγραμμα Erasmus Mundus.

Οι δημόσιες διαβουλεύσεις θα λήξουν στις 30 Νοεμβρίου 2010.

Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της ΓΔ EAC. Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων θα παρουσιάσουν μια ενοποιημένη και ανώνυμη ανάλυση των παρατηρήσεων που συλλέχθηκαν καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα τις λάβει υπόψη κατά την εκπόνηση προτάσεων για τα νέα προγράμματα.

Πλαίσιο πολιτικής

Τα νέα προγράμματα πρέπει να στηρίζουν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» η οποία προωθεί μια οικονομία βασιζόμενη στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων, την προσαρμοστικότητα και τη δημιουργικότητα, μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία.

Σε εναρμόνιση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», τα νέα προγράμματα πρέπει να βοηθούν τους Ευρωπαίους πολίτες:

•         να ανταποκρίνονται σε μια αγορά εργασίας η οποία απαιτεί για την πλειονότητα των θέσεων εργασίας δεξιότητες υψηλού ή μέσου βαθμού, και η οποία προσφέρει όλο και λιγότερες θέσεις εργασίας για άτομα χωρίς σοβαρά επαγγελματικά προσόντα·

•         να ζουν σε μια κοινωνία στην οποία όλο και περισσότερα άτομα προσφεύγουν σε διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτησή τους·

•         να αποκτούν βασικές δεξιότητες, όπως ξένες γλώσσες, επιχειρηματικό πνεύμα και διαπολιτισμικές εμπειρίες, που είναι πλέον απαραίτητες στην καθημερινή ζωή και εργασία.

Οι διαβουλεύσεις αποτελούν επίσης μέρος της συντονισμένης αναθεώρησης των προγραμμάτων στην οποία προβαίνει η Επιτροπή εν όψει του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου (μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες δαπανών), το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει το 2014.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_el.html .

Advertisements

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» – Διαβούλευση για επανασχεδιασμό

Posted by mechcon στο Απρίλιος 5, 2010

Μέχρι 15 Απριλίου 2010 τίθεται σε διαβούλευση το επανασχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση»  .

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 23-4-2010 αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο μίας ισορροπημένης  προσέγγισης, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο την παρούσα οικονομική συγκυρία και τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όσο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους για την άρση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και την υλοποίηση των ανειλημμένων δεσμεύσεων σε ορίζοντα τετραετίας, η κυβερνητική πολιτική στον τομέα των ΤΠΕ θα κινηθεί σε 3 παράλληλους άξονες δράσης:

1. Βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών ΤΠΕ που δημιουργήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο έργων του Γ ΚΠΣ, με παρεμβάσεις διορθωτικού και βελτιωτικού χαρακτήρα. Στόχος είναι η αποφυγή της απαξίωσης επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει και μένουν ανενεργές, μέσω της παραγωγικής τους αξιοποίησης στον βαθμό που είναι εφικτό κατά περίπτωση.

2. Άμεση υλοποίηση ενός συγκεκριμένου αριθμού επιχειρησιακά κρίσιμων έργων που θα επιλύσουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και θα συμβάλλουν στην ταχεία ανασύνταξη της πραγματικής οικονομίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται και έργα που έχουν υποβληθεί/ ενταχθεί ήδη στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και είναι συμβατά με τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, καθώς και ένα σύνολο νέων παρεμβάσεων άμεσης εφαρμογής, που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με διαφανείς και απλοποιημένες διαδικασίες εντός του 2010.

3. Άμεση ενεργοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κεντρικούς στόχους:

  • Την ενσωμάτωση των πολιτικών προτεραιοτήτων που έχουν αποτυπωθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα και την προώθηση συγκεκριμένων στρατηγικών, έναντι του υφιστάμενου ασαφούς χαρακτήρα του Προγράμματος,
  • Την εξειδίκευση του Προγράμματος μέσω κατάλληλων Προσκλήσεων, ώστε να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις της ελληνικής πραγματικότητας, στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης των υποδομών, της στήριξης της ιδιωτικής οικονομίας και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
  • Την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας αλλά και της ουσιαστικής βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων,
  • Τη διασφάλιση μίας αντικειμενικής, αποτελεσματικής και απόλυτα διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των κατάλληλων έργων προς υλοποίηση,
  • Το συντονισμό – ευθυγράμμιση με τις νέες προτεραιότητες του Ε.Π. «διοικητική μεταρρύθμιση» και ειδικότερα με τις παρεμβάσεις που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά και το νέο μοντέλο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης,
  • Το διαχωρισμό προτεραιοτήτων με επικαλυπτόμενες δράσεις άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ».

Δείτε και πάρτε μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Posted by fch στο Μαρτίου 12, 2010

 Δημοσιεύθηκαν στην κεντρική σελίδα του portal του ΤΕΕ, 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/ ,

Διαβούλευση για το ΕΣΠΑ

οι Θέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  επί του σχεδίου νόμου ‘’ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-13 & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ’’, όπως απεστάλησαν στο αρμόδιο Υπουργείο, στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης.

Στείλτε τις απόψεις και τις προτάσεις σας στο gepth@central.tee.gr

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ : Παρακάτω παρατίθεται

α. το σχετικό δελτίο τύπου του Επιμελητηρίου την 15 – 3 -2010  και

β. η ανακοίνωση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΚΠΣ για τις θέσεις του ΤΕΕ με ημερομηνία 17-3-10 

Ριζική επανεξέταση του σ/ν για την τροποποίηση του νόμου για το ΕΣΠΑ

πριν την ψήφιση από τη Βουλή ζητά το ΤΕΕ

Τη ριζική επανεξέταση – πριν υποβληθεί για ψήφιση στη Βουλή – του σ/ν «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013 & άλλες διατάξεις», ζητά το ΤΕΕ, με έγγραφο που απέστειλε στην υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Λούκα Κατσέλη, αλλά και στη Βουλή και τα Κόμματα.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο «…η προτεινόμενη τροποποίηση του Ν. 3614/08 είναι ανεπαρκής, αποσπασματική και κάθε άλλο παρά απλοποιεί τις πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ενώ περιλαμβάνει δυσνόητες και μη τεκμηριωμένες διατάξεις».

Με το ίδιο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι «διανύουμε ήδη το 4ο έτος υλοποίησης του ΕΣΠΑ, με επίσημα καταγεγραμμένη απορρόφηση μόλις 3,5%, άρα ό,τι τροποποιείται/εισάγεται/συμπληρώνεται θα πρέπει να γίνεται ταχύτατα και “εν κινήσει”» παράλληλα τονίζεται ότι «ύστερα από 4,5 μήνες επεξεργασίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, αναμενόταν μια πιο τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη και συνεκτική πρόταση που θα λάβαινε υπόψη το επείγον του θέματος και θα στόχευε πραγματικά στην απλοποίηση και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών».

Παρόλο που – όπως επισημαίνει, ταυτόχρονα και διαμαρτύρεται έντονα το ΤΕΕ – δόθηκαν μόλις πέντε ημέρες (εκ των οποίων δυο ήταν Σαββατοκύριακο) περιθώριο διαβούλευσης επί του σ/ν του υπουργείου, γεγονός το οποίο  ενισχύει «την αντίληψη ότι γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί η υποβολή τεκμηριωμένων και υπεύθυνων προτάσεων», ωστόσο, κατέθεσε εκτενές κείμενο με τις «κατ’ αρχήν θέσεις του επί του νομοσχεδίου, ευελπιστώντας να τύχουν της ανάλογης προσοχής και αξιολόγησης».

Άλλωστε, όπως υπενθυμίζεται, στο ΤΕΕ λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια Ειδική Ομάδα ΕΣΠΑ, με μακρά τεχνογνωσία και μελέτη του όλου θέματος, ενώ  ταυτόχρονα μετέχει στις Επιτροπές Προέδρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »