Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Archive for the ‘Διοικητική Μεταρρύθμιση’ Category

Το ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗ έχει ως βασικό στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με βάση τα παρακάτω:

Διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός και διοικητική ανασυγκρότηση, κάλυψη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση και αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης ποιότητας στην πράξη.

Βασικό υλικό στη σελίδα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΚΑ

Ενίσχυση και πρόσληψη της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλλων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 16, 2012

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για Ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την ισότητα των φύλων και στοχεύει στην προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές μέσω της τέχνης και του πολιτισμού.

Προθεσμία: έως 15/11/2012

Απευθύνεται σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και η έδρα τους βρίσκεται στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ή στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (όπως αναφέρονται στον πίνακα αποδεκτών της προκήρυξης) .

Αφορά παραγωγή καλλιτεχνικού έργου με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων/πρωτότυπων καλλιτεχνικών που θα παραχωρηθούν στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.
– Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης από καλλιτεχνικούς/πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής δράσης, για την ανάδειξη των εμποδίων που περιορίζουν τις γυναίκες, αλλά και την ενθάρρυνσή τους να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια αυτά στους διάφορους τομείς τέχνης. Ενδεικτικά, τα Σχέδια Δράσης θα    περιλαμβάνουν εργαστήρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις κτλ. στο πλαίσιο της γενικής θεματικής «Tαυτότητες φύλου, Δικαιώματα των Γυναικών, Ισότητα των Φύλων».
– Συγκέντρωση, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση οπτικοακουστικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων ντοκιμαντέρ και ταινιών σε θεματικές της ισότητας των φύλων.
– Δημοσιότητα – προβολή των παραγόμενων καλλιτεχνικών έργων μέσα από τη διοργάνωση φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και μέσα από τη δικτύωση των γυναικών καλλιτεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Advertisements

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων Α΄ Εξαμήνου 2011

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 26, 2011

734 προγράμματα επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους πραγματοποιούνται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  – ΙΝΕΠ για το A΄ εξάμηνο του 2011. Από αυτά 381 θα διεξαχθούν σε 54 πόλεις της Περιφέρειας. Είναι όλα πιστοποιημένα και απευθύνονται σε τουλάχιστον 18.000 στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

Τα παραπάνω προγράμματα καλύπτουν 104 τίτλους επιμορφωτικών προγραμμάτων, εκ των οποίων οι 51 είναι νέα σεμινάρια, πολλά εκ των οποίων αντιστοιχούν στα  μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.
Στα προγράμματα συμπεριλαμβάνονται 56 επιμορφωτικές δράσεις για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και  30 προγράμματα για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τις Μονάδες Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» – Διαβούλευση για επανασχεδιασμό

Posted by mechcon στο Απρίλιος 5, 2010

Μέχρι 15 Απριλίου 2010 τίθεται σε διαβούλευση το επανασχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση»  .

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 23-4-2010 αναφέρονται τα εξής:

«Στο πλαίσιο μίας ισορροπημένης  προσέγγισης, η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο την παρούσα οικονομική συγκυρία και τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, όσο και τους μεσοπρόθεσμους στόχους για την άρση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και την υλοποίηση των ανειλημμένων δεσμεύσεων σε ορίζοντα τετραετίας, η κυβερνητική πολιτική στον τομέα των ΤΠΕ θα κινηθεί σε 3 παράλληλους άξονες δράσης:

1. Βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών ΤΠΕ που δημιουργήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο έργων του Γ ΚΠΣ, με παρεμβάσεις διορθωτικού και βελτιωτικού χαρακτήρα. Στόχος είναι η αποφυγή της απαξίωσης επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει και μένουν ανενεργές, μέσω της παραγωγικής τους αξιοποίησης στον βαθμό που είναι εφικτό κατά περίπτωση.

2. Άμεση υλοποίηση ενός συγκεκριμένου αριθμού επιχειρησιακά κρίσιμων έργων που θα επιλύσουν βραχυπρόθεσμα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και θα συμβάλλουν στην ταχεία ανασύνταξη της πραγματικής οικονομίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται και έργα που έχουν υποβληθεί/ ενταχθεί ήδη στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και είναι συμβατά με τους στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, καθώς και ένα σύνολο νέων παρεμβάσεων άμεσης εφαρμογής, που θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν με διαφανείς και απλοποιημένες διαδικασίες εντός του 2010.

3. Άμεση ενεργοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κεντρικούς στόχους:

 • Την ενσωμάτωση των πολιτικών προτεραιοτήτων που έχουν αποτυπωθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα και την προώθηση συγκεκριμένων στρατηγικών, έναντι του υφιστάμενου ασαφούς χαρακτήρα του Προγράμματος,
 • Την εξειδίκευση του Προγράμματος μέσω κατάλληλων Προσκλήσεων, ώστε να ανταποκριθεί στις σημαντικές προκλήσεις της ελληνικής πραγματικότητας, στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης των υποδομών, της στήριξης της ιδιωτικής οικονομίας και της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
 • Την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας αλλά και της ουσιαστικής βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων,
 • Τη διασφάλιση μίας αντικειμενικής, αποτελεσματικής και απόλυτα διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των κατάλληλων έργων προς υλοποίηση,
 • Το συντονισμό – ευθυγράμμιση με τις νέες προτεραιότητες του Ε.Π. «διοικητική μεταρρύθμιση» και ειδικότερα με τις παρεμβάσεις που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά και το νέο μοντέλο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • Το διαχωρισμό προτεραιοτήτων με επικαλυπτόμενες δράσεις άλλων επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ».

Δείτε και πάρτε μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων

Posted by mechcon στο Μαρτίου 22, 2010

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων φορέων του Δημοσίου για την εκπαίδευση και κατάρτιση των Δημοσίων Υπαλλήλων ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.2 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την υποστήριξη θεσμικών και διαρθρωτικών αλλαγών στη δημόσια διοίκηση».

Η πρόσκληση αφορά:

 • Τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.)
 • Την Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)
 • Τη  Σχολή Σωφρονιστικών Υπαλλήλων  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Λοιπούς φορείς που έχουν τη θεσμική αρμοδιότητα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Δημοσίους Υπαλλήλους

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | 1 Comment »

Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Posted by fch στο Μαρτίου 5, 2010

  Σημείωμα για την διαίρεση της χώρας σε αναπτυξιακές περιφέρειες του συναδέλφου Ν. Κομνηνίδη, μέλους της ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ.

  Η   ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1.Στις σημερινές συνθήκες ενδείκνυται η διαίρεση της χώρας  σε ένα αριθμό αναπτυξιακών περιφερειών που το μέγεθος και η διάταξή τους να ανταποκρίνεται σε δύο βασικά κριτήρια  

 1ον)   Να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.

         Στο περιφερειακό επίπεδο διαμορφώνονται συνέργειες εγγύτητας που δρούν συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες εθνικού επιπέδου. Στη νέα στρατηγική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το 2020 προβλέπεται διακριτός ρόλος για τις Περιφέρειες.Αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα  μπορούν να διατηρήσουν,αναπτύξουν και να προσελκύσουν οικονομικές δραστηριότητες προς όφελος του τοπικού πληθυσμού και της απασχόλησης.       

 2ον)  Να διαμορφώνουν ένα πολυπολικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας.

      Το ΑΕΠ ανά κάτοικο της Αττικής είναι ήδη κατά 75% μεγαλύτερο του υπολοίπου της χώρας.(στοιχεία Eurostat 2007).Από το 2004, η διαπιστούμενη πραγματική σύγκλιση προς το μέσο ευρωπαϊκό όρο μέχρι το 2007 που είναι διαθέσιμα τα στοιχεία, ήταν διπλάσια  στην Αττική απ ότι στην υπόλοιπη χώρα.(+12% και +6% αντίστοιχα.) Πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο προτεραιότητας η αποφυγή περαιτέρω υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων στην περιοχή  της  Πρωτεύουσας.     

     Προϋπόθεση είναι τα νέα περιφερειακά σύνολα  να διαθέτουν επαρκή οικονομική επιφάνεια και χαρακτηριστικά καθώς και διακριτές προωθητικές δραστηριότητες, ώστε  να μπορούν να διαμορφώνουν μία σχετικά αυτοτελή οικονομική ανάπτυξη .  

 2. Στην Ευρώπη το μέσο πληθυσμιακό μέγεθος των Περιφερειών είναι γύρω στο 1 εκατ. κατοίκους.    Για την Ελλάδα,δεδομένης της πληθυσμιακής πυκνότητας,της γεωμορφολογίας της,    της διάταξης και σύνθεσης των οικονομικών δρασηριοτήτων και με βάση τ ¨ανωτέρω δύο κριτήρια,το μέγεθος των 500000 κατοίκων μπορεί να θεωρηθεί ως το ελάχιστο.  

   Στα κριτήρια αυτά -συμπεριλαμβανομένου συμπληρωματικού κριτηρίου μεγιστοποίησης επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης των Περιφερειών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης -μπορεί να ανταποκριθή ένας αριθμός 7 Περιφερειών,ως ακολούθως

 _1) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (έδρα Θεσσαλονίκη).

_2) ΗΠΕΙΡΟΣ-ΙΟΝΙΑ(έδρα  ΙΩΑΝΝΙΝΑ) .

_3)ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ(έδρα Λάρισα).

_4) ΑΤΤΙΚΗ(έδρα Αθήνα).

_5) ΔΥΤ. ΈΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(έδρα Πάτρα).

_6) ΚΡΗΤΗ(έδρα Ηράκλειο).     

_7) ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ(έδρα Μυτιλήνη).

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Νέα πρωτοβουλία για την συμμετοχή του ΤΕΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007-2013 «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 21, 2010

Με νέα πρωτοβουλία του Προέδρου του Γ. Αλαβάνου, το ΤΕΕ επανέρχεται και επανυποβάλει με σχετική επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία  ( τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Γεώργιο Πετράκο και τον  Ειδικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  κ. Στέφανο Γκρίτζαλη, Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» ),  το αίτημα του για την ουσιαστική και πλήρη συμμετοχή του ΤΕΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Ειδικότερα ανάμεσα σε άλλα αναφέρεται πως, » Στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013,  καταγράφεται, αναιτιολόγητα και εσφαλμένα κατά την άποψη μας, μία εξαίρεση στη συμμετοχή του ΤΕΕ ως τακτικού μέλους, στις Επιτροπές Παρακολούθησης. Είναι αυτή που αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ».

 Η Δημόσια Διοίκηση και η Αυτοδιοίκηση είναι κέντρα στα οποία εργάζονται, συμβάλλονται επιχειρηματικά, συναλλάσσονται ως πολίτες, δραστηριοποιούνται πολιτικά,  χιλιάδες μηχανικοί.

Είναι επομένως «νόμιμο», αναγκαίο και ιδιαίτερα χρήσιμο, ο λόγος και το έργο του ΤΕΕ για τα αναπτυξιακά, διαχειριστικά, προσωπικού, θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, να καταγράφεται και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 «Διοικητική Μεταρρύθμιση», με τη συμμετοχή του ως τακτικού μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Πολύ περισσότερο που το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνδέεται πλέον άμεσα με την υποστήριξη της μεγάλης πρωτοβουλίας του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης  «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», στην προετοιμασία και την εφαρμογή της οποίας το ΤΕΕ έχει την  βούληση και το σχέδιο να συμμετάσχει.»

 

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , | Leave a Comment »

Μελέτη της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ σχετικά με τη διαδικασία αποκέντρωσης στην Ευρώπη

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 20, 2010

Αναδημοσιεύουμε την σχετική μελέτη που μας έστειλε ο συν Μ. Τζ. (από την ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ), η οποία παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω και της επικαιρότητας (προώθηση αλλαγών στην διοικητική δομή της χώρας, σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ).

(μελέτη για την διαδικασία αποκέντρωσης στην Ευρώπη)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτήν παρουσιάζουν τα εξής στοιχεία:

 1. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου δεν αναφέρονται σαφώς οι αρμοδιότητες της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αλλά μόνο γενικόλογα.

 2. Το γεγονός ότι κυριαρχούν στην Ευρώπη δύο κυρίως συστήματα αυτοδιοίκησης, ένα με αυξημένες αρμοδιότητες της Περιφερειακής διοίκησης, στα κράτη με Ομοσπονδιακή παράδοση (πχ Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία), και ένα με πιο αρμονικά μοιρασμένες αρμοδιότητες.

Το κύριο θέμα, όμως, είναι ότι όλα τα συστήματα έχουν ορίσει με σαφήνεια τα όρια των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων διοικητικών οντοτήτων. Αυτό είναι και το κυρίαρχο στοιχείο σε κάθε προσπάθεια αποκέντρωσης και αναδιάταξης της αυτοδιοίκησης και σε αυτό θα πρέπει, κατά την γνώμη του συναδέλφου να επικεντρωθεί η παρέμβαση του ΤΕΕ.

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Παρατηρήσεις στο κείμενο διαβούλευσης για τη νέα διοικητική δομή της χώρας

Posted by fch στο Ιανουαρίου 27, 2010

Το κείμενο που ακολουθεί κατατέθηκε από τον συνάδελφο Ν. Κομνηνίδη, μέλος της ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς έως τις 25/01/2010, στο διαδίκτυο, για  το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» με τις αρχές της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης :

 α)    Να προβλεφθή και η διαδικασία του σχεδιασμού της τοπικής ανάπτυξης σε συνάρτηση με τον προβλεπόμενο υπερτοπικό περιφερειακό σχεδιασμό,που επίσης χρειάζεται εξειδίκευση.

      Κι ακόμη πιο πέρα-με τον 5η εφεξής- ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

      To όλο σύστημα προγραμματισμού της χώρας επηρεάζεται άμεσα από την υπό συζήτηση πρόταση κι επομένως πρέπει να αναδιατυπωθεί συνολικά με ξεκάθαρο τρόπο η νέα διαδικασία δημοκρατικού προγραμματισμού .

      _ β)    Να προστεθή αναφορά στην έννοια της χωρικής  συνοχής,όπως προβλέπεται στη νέα Συνθήκη της Ε.Ενωσης και στα αυτοδιοικητικά επίπεδα.

      Ορθά ορίζεται το επίπεδο της αποσυγκεντρωμένης περιφερειακής διοίκησης με κριτήρια τις νέες συνθήκες προσβασιμότητας,ανταγωνιστικότητας,συνοχής,πόλων και αξόνων ανάπτυξης

      Πλην όμως,ο αναπτυξιακός ρόλος αυτού του επιπέδου που απορρέει από αυτές της νέες συνθήκες,δεν αντικατοπτρίζεται στις αρμοδιότητες και λειτουργίες της Γενικής Διοίκησης .

      Πώς αρθρώνεται ο ρόλος αυτός με τις αρμοδιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού των αυτοδιοικητικών επιπέδων και ποια η σύνδεση με το κεντρικό επίπεδο σχεδιασμού.

      Στο κείμενο (Επίλογος) γίνεται αναφορά στο συντονισμό και τη συνέργεια με το επίπεδο της αυτοδιοίκησης β’ βαθμού χωρίς να προσδιορίζεται αυτή η διαδικασία. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Πρόσκληση για το Μητρώο Εισηγητών – Εκπαιδευτών της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ

Posted by mechcon στο Οκτώβριος 10, 2009

Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ προτίθεται να καταρτίσει Μητρώο Εισηγητών – Εκπαιδευτών για  την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών κατάρτισης που προκύπτουν από τη Δράση. «Ανάπτυξη Στελεχιακού Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης που θα κληθούν να υποστηρίξουν την αξιοποίηση υπηρεσιών και υποδομών που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιου του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) από την ΚτΠ ΑΕ» (Αρ. Απόφ. ΚτΠ ΑΕ 17719/17-07-2009)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Προκηρύξεις για ψηφιακές υπηρεσίες

Posted by mechcon στο Ιουλίου 15, 2009

Τρείς προκηρύξεις για δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες, της επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση δημοσιεύθηκαν από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.

Απευθύνονται σε φορείς του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κοινωνικούς εταίρους και μη κερδοσκοπικούς φορείς (για υπηρεσίες βελτίωσης της καθημερινής ζωής των πολιτών) .

Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από 31/8/2009 (Μέχρις εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης)

Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις:

Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ

Ψηφιακές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

Ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη


Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

Προδιαγραφές θέσεων Δημοσίου τομέα

Posted by mechcon στο Ιουλίου 5, 2009

Πρόσκληση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Περιγραμμάτων Θέσεων».

Στο πλαίσιο του έργου θα καθοριστούν κοινές προδιαγραφές περιγραφής θέσεων οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την σχετική Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει και τις σχετικές με τα επαγγελματικά δικαιώματα Οδηγίες τις Ε.Ε. και θα καλύπτουν ενδεικτικά τα εξής πεδία: – Τον τίτλο και τον ορισμό της θέσης – Το σκοπό και τα αντικείμενα της θέσης. – Tην ανάλυση της θέσης σε κύριες και επιμέρους λειτουργίες που επιτελεί, την περιγραφή των καθηκόντων και τις απαιτούμενες συνθήκες άσκησής τους. – Tον προσδιορισμό των απαραίτητων προσόντων, (δηλ. γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) και τους κανόνες δεοντολογίας και επαγγελματικής ηθικής για την ανταπόκριση στις λειτουργίες και στη θέση συνολικά.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα ΕΣΠΑ

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »

Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης στη δημόσια διοίκηση

Posted by fch στο Μαΐου 20, 2009

Η εισαγωγή του θεσμού της Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης στη δημόσια διοίκηση, συμβάλλει θετικά στον εξορθολογισμό, στην αξιολόγηση και στη βελτίωση του έργου της διότι περιλαμβάνει μια σειρά ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών μέσω των οποίων μετράται με αντικειμενικό τρόπο ο βαθμός επίτευξης των επιμορφωτικών στόχων, προκειμένου να καλυφθούν οι ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της.

 Το Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης των υπαλλήλων του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού καθιερώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3528/2007 (άρθρο 85), του Ν. 3613/2007 (άρθρο 16) και της Υπουργικής Απόφασης με αρ. ΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/2008.

 Η πιστοποιημένη επιμόρφωση μοριοδοτείται και αποτελεί, ένα από τα κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης των υπαλλήλων σε θέσεις Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων.

 Επισημαίνεται ότι από τις 15 Μαΐου 2009 παύει η μοριοδότηση της επιμόρφωσης η οποία δεν πληροί τους όρους του Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης

Αναλυτικά τα σχετικά κείμενα αποφάσεων και εγκυκλίων στην διεύθυνση

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&task=view&id=307&Itemid=293

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Προκήρυξη μελέτης για εξυπηρέτηση πολιτών και Ευρωπαϊκή εμπειρία

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 18, 2009

Νέα προκήρυξη από το Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» με τίτλο «Μελέτη καταγραφής του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών σε είκοσι (20) χώρες μέλη της Ε.Ε.» που αφορά μεταξύ άλλων: ανάλυση και καταγραφή αναγκών εξυπηρέτησης του πολίτη από τον Δημόσιο Τομέα, διερεύνηση του ωραρίου εξυπηρέτησης στην Ευρώπη, πρόταση τροποποίησης ωραρίου Δημοσίων Υπηρεσιών και σύνταξη σχεδίου διερεύνησης του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών.

Περισσότερα: ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Διοικητική Μεταρρύθμιση – Προκηρύξεις Νοεμβρίου 08

Posted by mechcon στο Νοέμβριος 9, 2008

Οι μέχρι σήμερα γνωστές ενεργές προκηρύξεις του ΕΠ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ αφορούν σε:

Α. Προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων (κυρίως δημόσιοι οργανισμοί και ΟΤΑ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής τους Επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο  (μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων), σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.2 του Ν. 3614/2007 όπως αυτό εξειδικεύτηκε με την 1258/ΕΥΣ 281 Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τις διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013.

Β. Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης του Προγράμματος

Συγκεκριμένα, αφορά σε δράσεις Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και Δράσεις εκπόνησης Μελετών, Εμπειρογνωμοσυνών και αξιολογήσεων.

Περισσότερα:

http://www.espa.gr/Greek/Documents.aspx?docid=48,49,55

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ. | Με ετικέτα: , , , , , , , | Leave a Comment »

Διαχειριστική επάρκεια δυνητικών δικαιούχων

Posted by mechcon στο Ιουλίου 17, 2008

Σε εξέλιξη βρίσκονται προσκλήσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δυνητικών δικαιούχων των διαφόρων Προγραμμάτων  κατά τη μεταβατική περίοδο (μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ).

Ενδεικτικά,  η πρόσκληση για το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» http://www.epeaek.gr/epeaek/jsp/el/search_details.jsp?id=1075

Κατεβάστε τις οδηγίες για τη μεταβατική περίοδο από www.espa.gr

Δείτε σχετική εγκύκλιο της 8-4-2009  για την «απλοποίηση διαδικασιών για τη διαχειριστική επάρκεια κατά τη μεταβατική περίοδο».

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, Ανθρώπινο δυναμικό, Διοικητική Μεταρρύθμιση, Επιχειρηματικότητα, ΕΠ Αττικής, ΕΠ Δ. Ελλάδ., Πελοπον., Ιονίων, ΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς, Ηπείρου, ΕΠ Κρήτης - Νήσων Αιγαίου, ΕΠ. Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Προσπελασιμότητα, ΠΕΠ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ, Περιβάλλον, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Τεχνική Υποστήριξη, Ψηφιακή Σύγκλιση | Με ετικέτα: , , , | 2 Σχόλια »