Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Archive for the ‘κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ’ Category

άρθρα, δημοσιεύσεις και εισηγητικά κείμενα των μελών της Ομάδας Δράσης του ΤΕΕ.
Η αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων της Ομάδας Εργασίας και του ΤΕΕ βρίσκονται στη σελίδα: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/omadadrashs

Πολιτική Συνοχής στην Ελλάδα, στην πράξη,σε συνθήκες κρίσης (*)

Posted by mechcon στο Ιουνίου 4, 2012

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θ΄αναφερθούμε στο πώς η υπό σχεδ/μό πολιτική Συνοχής ανταποκρίνεται στις συνθήκες κρίσης που βρισκόμαστε η Ελλάδα αλλά και γενικώτερα οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, θα δούμε αν αυτή επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η έντονη και επίμονη ύφεση,αν τα μέσα που προβλέπονται είναι αντίστοιχα των αναγκών για ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Θα δούμε επίσης αν υπάρχουν προοπτικές βελτίωσης των μέχρι τώρα προτάσεων και θα σταθούμε λίγο στην προετοιμασία που γίνεται σε εθνικό επίπεδο για το νέο σχεδ/μό.

1 .Ο σχεδιασμός της   νέας ευρωπαϊκής πολιτικής Συνοχής με ορίζοντα το 2020, ξεκίνησε -και σωστά- ήδη από το 2007 (4η περιοδική έκθεση) . Με την έναρξη της κρίσης  και πολύ σύντομα,πριν δηλ. προσδιορισθούν οι ανάγκες και οι νέες προοπτικές, πέντε χώρες: Μ.Βρετανία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία και  Αυστρία, έσπευσαν να δηλώσουν στην Ε.Επιτροπή  ότι,για λόγους   δημοσιονομικής   πειθαρχίας,θα έπρεπε ο  νέος δημοσιονομικός προϋπολογισμός 2014-2020,  να υποστεί μείωση  σε σχέση με αυτόν της τρέχουσας περιόδου.

Παράλληλα,είχε ξεκινήσει η επεξεργασία της ευρωπαϊκής στρατηγικής ανάπτυξης για το 2020, με προσαρμογή της στρατηγικής  της Λισσαβώνας, καθώς αυτή δεν είχε ακολουθηθεί κατά κανόνα από τα κράτη-μέλη, λόγω και του μη δεσμευτικού χαρακτήρα  της.

Η στρατηγική «Ευρώπη  2020» ,με σαφώς πιο δεσμευτικό χαρακτήρα όπως  κατοχυρώθηκε από πέρυσι,θέτει-ως γνωστόν- ως  πρωταρχικό στόχο την  αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί στην Ε.Ενωση ο                                            παγκοσμιοποιημένος ανταγωνισμός.

Ο στόχος επίτευξης  εξωτερικής ανταγωνιστικότητας  της  Ευρώπης, δεν κρίνεται όμως ότι πρέπει να συνοδεύεται παράλληλα από  αντίστοιχη έμφαση   σε πολιτικές  στο εσωτερικό της Ενωσης, ιδιαίτερα ως προς την κοινωνική και  οικονομική συνοχή η οποία σήμερα διαταράσσεται εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης.

Η πολιτική της Συνοχής υποτάσσεται  εν προκειμένω στους συνολικούς στόχους της Ευρώπης για το 2020 και χάνει μέρος της αυτοδύναμης στρατηγικής που  οφείλει να έχει, βάση της συνταγματικής Συνθήκης .

Η    κρίση ήρθε όμως εν τω μεταξύ  να υποδείξει ότι οι δύο αυτές πλευρές της αναπτυξιακής στρατηγικής οφείλουν να είναι αλληλένδετες.Διότι δεν μπορεί να νοηθεί συνολική επίτευξη των στόχων της Ενωσης έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών της, χωρίς να αντιμετωπισθεί το χάσμα που δημιουργείται στο εσωτερικό της από τη διεύρυνση της κρίσης,ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Την περίοδο  που μεθοδολογικά εξελίσσονταν με συστηματικό τρόπο η  επεξεργασία αφενός της στρατηγικής Ε2020 κι αφετέρου  της πολιτικής της Συνοχής,άλλαξαν τα συνολικά δεδομένα από τη χρηματοπιστωτική κρίση αρχικά, και στη συνέχεια από την κρίση στην πραγματική οικονομία:

Λεττονία,Ουγγαρία,Ελλάδα,Ιταλία,Ισπανία,Πορτογαλία,Ιρλανδία, αλλά και πρόσφατα η Ολλανδία,μπήκαν δαδοχικά σε υφεσιακή τροχιά,ενώ το σύνολο της Ε.Ενωσης βρίσκεται σε στασιμότητα.  Και στις δύο προσεγγίσεις ,της εξωτερικής αναπτυξιακής στρατηγικής και της εσωτερικής πολιτικής της Συνοχής,παραβλέφθηκαν οι εξελίξεις, δεν εξετάσθηκαν και δεν λήφθηκαν υπόψη ουσιαστικά τα νέα δεδομένα που πλέον έχουν διαμορφωθεί.

Και στα δύο στρατηγικά κείμενα,το πρόβλημα της κρίσης αντιμετωπίζεται απολύτως επιφανειακά,κατά κανόνα με  μια στοιχειώδη αναφορά στην  εισαγωγή. ( Στις 15/3/12 δημοσιεύθηκαν  από τη Eurostat οι στατιστικές του περιφερειακού ΑΕΠ για το 2009.Αναφέρεται- με αφοπλιστική ειλικρίνεια- συγκεκριμένα στο κείμενο ότι πρόκειται για την πρώτη έκθεση η οποία εξετάζει τις επιπτώσεις της χρηματοοιονομικης κρίσης ). Μάταια αναζητεί κανείς συγκεκριμένες αναφορές στον κορμό των κειμένων, ως προς τις πολιτικές και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της νέας  δυσμενούς πραγματικότητας.

Στον πίνακα των προκαταρκτικών μελετών για τον προσδιορισμό των νέων  στρατηγικών ,σπανίως συναντά κανείς,και μάλιστα μόλις πρόσφατα, αναφορές στη  διερεύνηση της κατάστασης που απορρέει από την κρίση.Δεν υπάρχει αναφορά στη διερεύνηση των αιτίων της ,όπως λ.χ. τις επιπτώσεις από την άνιση εξέλιξη του εσωτερικού εμπορίου μεταξύ Βορρά – Νότου στην Ενωση , μετά την εγκαθίδρυση της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου νομίσματος.

Κατά συνέπεια ,μάταια αναζητά κανείς  προτάσεις εξόδου από την κρίση, με τις αναγκαίες πολιτικές και στο επίπεδο της συνολικής στρατηγικής για το 2020, αλλά και κυρίως για το νέο περιεχόμενο της πολιτικής Συνοχής και τα μέσα προώθησής της.

2.  Ομως αυτό που στη φάση του σχεδιασμού της στρατηγικής δεν λήφθηκε υπόψη , έρχεται σήμερα η νέα πολιτική και οικονομική πραγματικότητα να υπενθυμίσει ή να επιβάλλει.

Οπως διαπιστώνουμε την πρόσφατη περίοδο,αρχίζει μία επαναπροσέγγιση του θέματος  της ανάπτυξης στην Ευρώπη που  δημιουργεί ενδεχομένως τις προϋποθέσεις για  μερική αναδιατύπωση της στρατηγικής Ε2020, έστω κι αν αυτή είναι ήδη θεσμικά κατοχυρωμένη. Στις πέντε περιοχές παρέμβασης που   τίθενται, απασχόληση, καινοτομία,παιδεία,περιβάλλον, μείωση της φτώχειας, δεν θα είχε θέση, με την άλφα ή βήτα μορφή και η χωρική και οικονομική συνοχή;

Αντίστοιχα είναι ευκταίο να επηρεασθή και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό η πολιτική της Συνοχής,η οποία βρίσκεται ακόμη σε συζήτηση στα κοινοτικά όργανα.

Η έννοια  της κοινωνικής και οικονομικής Συνοχήςείναι,όπως είπαμε,υποβαθμισμένη στη στρατηγική Ε2020. Οι  ένδεκα θεματικοί στόχοι της πολιτικής της Συνοχής,όπως παρουσιάζονται στο σχετικό κείμενο, απορρέουν, κατά κάποιο τρόπο μηχανιστικά από τη συνολική στρατηγική.   Εξ αιτίας αυτού του λόγου και εξ αιτίας της μη αναδιατύπωσης της συνολικής στρατηγικής, είναι αμφίβολο αν μπορεί να ενταχθεί φυσιολογικά σ΄αυτές τις θεματικές προτεραιότηες η στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης των χωρών και περιφερειών σε κρίση .    Δεν είναι προφανές ότι η βαθειά ύφεση που πλήττει το νότιο ευρωπαϊκό τόξο,οφείλεται μεταξύ άλλων και σε κοινές διαρθρωτικές αδυναμίες και ελλείψεις οι οποίες πρέπει να βρούν την απάντησή τους σ΄ ένα στρατηγικό κείμενο για την πολιτική της Συνοχής;

3.  Αλλά το θέμα του περιεχομένου  της πολιτικής είναι η μια πλευρά του ζητήματος. Είδαμε προηγουμένως ότι οι βορειοευρωπαϊκές χώρες εκ προοιμίου τοποθετήθηκαν αρνητικά στην προοπτική αύξησης -για την ακρίβεια μίλησαν για μείωσή του – του πολυετούς κοινοτικού προϋπολογισμού.

Στην παρούσα όμως προβληματική κατάσταση οι ανάγκες απαιτούν το αντίθετο, και μόνη δυνατότητα στο θεσμικό οπλοστάσιο της Ε.Ενωσης για διοχέτευση πρόσθετων αναπτυξιακών πόρων, είναι η αύξηση των κονδυλίων του κοινοτικού   προϋπολογισμού και ιδιαίτερα  των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων ( μαζί με  αυτούς της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων).

Ο επαναπροσανατολισμός και η ταχύτερη εκταμίευση, απλώς, των αδιάθετων  πόρων των διαρθρωτικώνΤαμείων,στους οποίους κυρίως σήμερα γίνεται  αναφορά,δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επαρκεί και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις  της σημερινής αρνητικής συγκυρίας.Απλώς εδώ θυμίζουμε ότι δεν πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενη  πρόταση, εφόσον ήδη συμπεριλαμβάνεται από καιρό στο υπό συζήτηση σχέδιο των νέων διαρθρωτικών Κανονισμών.

Παρά τις δυσκολίες, στις  επόμενες συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,  θα πρέπει επομένως να διαμορφωθούν προϋποθέσεις

α) για βελτίωση και επικαιροποίηση των μέχρι τώρα προτάσεων για τη στρατηγική Ε2020,

β) για επανεξέταση  κι ενίσχυση της  πολιτικής της Συνοχής αλλά και,

γ) για  αύξηση του προβλεπόμενου ύψους του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού.

4. Η ΕΛΛΑΔΑ.

Για την Ελλάδα,-κι αν εξαιρέσουμε το θέμα του κλεισίματος του ΕΣΠΑ, συνιστά προϋπόθεση εκ των ων  ουκ άνευ ,για την έξοδο από την ύφεση, η σημαντικού ύψους χρηματοδότηση από τους μελλοντικούς πόρους των διαρθρωτικών   ταμείων,τουλάχιστον στο ύψος του τρέχοντος ΕΣΠΑ.

Αφενός οι επενδυτικές ανάγκες για επανεκκίνηση της οικονομίας και στη συνέχεια η επανασύνδεση με συγκριτικά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στον ορίζοντα του 2020, είναι πολύ σημαντικές.

Ταυτόχρονα, το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων δεν θα μπορεί να αυξηθεί πριν παρέλθη αρκετός χρόνος. Η προϋπόθεση αυτή επ΄ουδενί τρόπω καλύπτεται με την υπό συζήτηση πρόταση  στα κοινοτικά όργανα για το μελλοντικό προϋπολογισμό. Παρότι υπήρξε εξέλιξη σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη ,σήμερα η ποσόστωση που αντιστοιχεί για την Ελλάδα, είναι σε κάθε περίπτωση σαφώς μικρότερη των 2/3,λίγο πάνω του 50%, σε σχέση με την τρέχουσα χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.   Κι αυτό γιατί εξακολουθεί να λαμβάνεται ως κριτήριο για το ύψος  χρηματοδότησης,η μέση τιμή του ΑΕΠ της τριετίας  2007-2009, όπου η ύφεση δεν είχε ακόμη πάρει τις διαστάσεις που πήρε στη συνέχεια. (Το 2009 το ΑΕΠ της Αττικής αντιστοιχούσε ακόμη στο 120% του μέσου ευρωπαϊκού όρου).

.Αλλά , μπρος στην εκρηκτική κατάσταση όπως έχει εξελιχθή σήμερα, δεν μπορεί παρά να επιδιωχθεί σταθερά από τις Αρχές και να επιτευχθεί κατά το δυνατόν, μία – πέρα από γραφειοκρατικούς περιορισμούς- πολιτική λύση, στην αδήριτη ανάγκη ισχυρής χρηματοδότησης της χώρας μας από τους διαρθρωτικούς πόρους.

Πρόταση:

α) Να ληφθή υπόψη αφενός το μέσο επίπεδο του ΑΕΠ κατά τη δυσμενέστερη τριετία της ύφεσης,κι αφετέρου,

β) το μέγεθος της επελθούσας ύφεσης,π.χ. μικρότερο ή μεγαλύτερο του 10%.

Η απελθούσα κυβέρνηση,με τον Πρωθυπουργό και το οικονομικό του  γραφείο, έθεσαν το ζήτημα στις ευρωπαϊκές ηγεσίες. Στη σημερινή συγκυρία συζητήσεων στην Ευρώπη, πρέπει οπωσδήποτε να αποτελεί μέρος της ατζέντας των διαπραγματεύσεων για το αναπτυξιακό σκέλος του Δημοσιονοικού Συμφώνου , η αύξηση των διαρθρωτικών κονδυλίων.

Το προβλεπόμενο σήμερα κονδύλι για την Ελλάδα δεν επαρκεί  για την εφαρμογή ενός προγ/τος με το οποίο να μπορούν να επιτευχθούν οι  μακροοικονομικοί   στόχοι για το ΑΕΠ και την απασχόληση  που τίθενται  για το 2020. Κατά συνέπεια,   υπ΄ αυτούς τους όρους,δεν μπορεί να διασφαλισθεί  ούτε η πρόβλεψη για μείωση του δημόσιου χρέους σε επίπεδα κάτω του 120%.

5. Ως προς το περιεχόμενο της εθνικής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης, οι δύο βασικές αρχές που τίθενται από τους υπό εξέταση κοινοτικούς Κανονισμούς:

-1ον ,η θεματική συγκέντρωση,(με την προϋπόθεση των προσαρμογών που  αναφέρθηκαν)

-2ον, η έμφαση στην αποτελεσματικότητα, προσιδιάζουν και προς τις απαιτήσεις  του νέου σχεδ/σμού στη χώρα μας.

Η επαναδιατύπωση του αναπτυξιακού μοντέλου στην Ελλάδα, οδηγεί σε μια συγκέντρωση της προσπάθειας σε συγκεκριμένες  θεματικές στοχεύσεις. Σε αντίθεση με τη de facto διασπορά των προηγούμενων περιόδων.

Κι ας θέσουμε εδώ κι ένα ερώτημα:

Τι έκφραση θα είχε στο χώρο ,στο επίπεδο της εθνικής περιφερειακής πολιτικής, η έννοια της θεματικής  συγκέντρωσης ;Πώς θα οργανωθεί, για παράδειγμα, η μητροπολιτική περιοχή  της  Θεσσαλονίκης σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα ή ποιες θα είναι οι θεματικές επιλογές στο χώρο   του μητροπολιτικού κέντρου της Πρωτεύουσας σε σχέση με την ανάγκη διαμόρφωσης ενός  νέου αναπτυξιακού προτύπου ;

6.   Εχει ανακοινωθεί η 1η εγκύκλιος κατάρτισης του νέου προγ/μού.Είναι  πεποίθησή μας ότι πρέπει άμεσα να δραστηριοποιηθούν,λόγω και του περιορισμού του χρόνου, όλες οι επιστημονικές δυνάμεις που σχετίζοντασι με το αντικείμενο για να καταθέσουν προτάσεις περιφερειακής πολιτικής σ΄εθνικό,περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. .

Ταυτόχρονα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για το σχεδ/σμό των επιχειρησιακών προγρ/των, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και όχι την αναζήτηση της απορροφητικότητας που στην πράξη καταντά το πρώτο κριτήριο επιλεξιμότητας. Ή τον καθορισμό έργων και δράσεων χωρίς  ενδελεχή διερεύνηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Δηλ. και σ΄αυτό το επίπεδο,δεδομένων των γνωστών αδυναμιών, πρέπει άμεσα να ξεκινήσει ο σχεδ/σμός της εφαρμογής των νέων προγρ/των.

Κι εδώ συνοπτικά υπενθυμίζουμε τις αναφορές της εγκυκλίου στο θέμα της συνεργασίας με τους επιστημονικούς φορείς:

-Στην εισαγωγή της εγκυκλίου αναφέρεται:

«Η συμμετοχή στο σχεδιασμό τόσο των κοινωνικοοικονομικών εταίρων όσο και σημαντικών δυνάμεων του  επιστημονικού κόσμου θα αποτελέσει συστατικό στοιχείο (…) της διαδικασίας.»

-Και πιο κάτω:

« Συντονισμός των ενεργειών εκπόνησης μελετών στρατηγικού ροσανατολισμού.

Για την προετοιμασία του αναπτυξιακού σχεδιασμού το ΥΠΑΑΝ πρόκειται να αναθέσει την εκπόνηση ενός περιορισμένου αριθμού μελετών προετοιμασίας σε  εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, στο επίπεδο των Υπουργείων/Γενικών-Ειδικών Γραμματειών και Περιφερειών προτείνεται η έγκαιρη ανάθεση (…) περιορισμένου αριθμού μελετών για προσδιορισμό των (…)τομεακών και περιφερειακών προτεραιοτήτων τους (…).

Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελέσουν βασική εισροή τόσο στο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης όσο και στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και στα ΕΠ της περιόδου 2014-2020.»

-Και εξειδικεύει:

«Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά αναπτυξιακά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των άλλων είναι τα εξής:

-Στόχοι συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής ,με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και    ξεπερνώντας «παραδοσιακές» αναπτυξιακές επιλογές και «ευκολίες» που συχνά προτάθηκαν και προωθήθηκαν μέχρι σήμερα

-Χωρικό πρότυπο αναπτυξιακής στρατηγικής και κρίσιμες χωρικές ανισότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν

-Θεματική και στοχευμένη εξειδίκευση συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής

-Περιφερειακή εξειδίκευση οριζόντιων πολιτικών

-Απαιτούμενοι και Διαθέσιμοι πόροι, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιορισμών (…), καθώς και των δυνατοτήτων μόχλευσης ιδιωτικών πόρων

-Κρίσιμα σημεία εκσυγχρονισμού των «παραδοσιακών» θεματικών προτεραιοτήτων

-Δυνατότητες υιοθέτησης/προσαρμογής καινοτομίας (…).

-Τα θεσμικά και διοικητικά εμπόδια που εντοπίζονται και οι τρόποι έγκαιρης και  αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους».

-Κι ακόμη:

« Διαβούλευση – Οργάνωση των Αναπτυξιακών Συνεδρίων.

Η διαβούλευση θα πρέπει να λάβει τον ευρύτερο δυνατό χαρακτήρα, επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ο σχεδιασμός θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο, με τη συνδρομή και συμμετοχή του.»

Σε όλες αυτές τις περιοχές παρέμβασης καλείται η επιστημονική κοινότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες της για την κατάρτιση ενός άρτιου προγράμματος ανάπτυξης._

(*) Ν. Κομνηνίδης,  Αρχιτέκτων-μηχ.,πολεοδόμος, δρ οικονομίας,  π.προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας στρατηγικής,σχεδιασμού κι αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων ,Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Εισήγηση στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Επιστήμης, ERSA-GR


                                                          

Advertisements

Posted in ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

Posted by mechcon στο Ιουλίου 22, 2011

Με παρέμβασή του στο ΕΠ Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα:

 1. Αξιοποίηση του ΕΠ για τη στήριξη των νέων Ελλήνων Επιστημόνων
 2. Ψηφιακό Σχολείο ως Καινοτομία
 3. Το Νέο Σχολείο – Το παράδειγμα του μαθήματος της Τεχνολογίας
 4. Ενιαία Εργαστηριακή Επιμόρφωση Τεχνικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και νέων αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 5. Θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην μεγάλη ανεργία  των επιστημόνων στην Ελλάδα, ιδιαιτέρως των νέων, τεκμηριώνοντας με ειδική έρευνα το παράδοξο της απασχόλησης και το μοναδικό φαινόμενο, οι νέοι επιστήμονες και ακόμη περισσότερο οι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών να εμφανίζουν τεράστια προβλήματα απασχόλησης σε σχέση με τους αποφοίτους των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στη συνέχεια υπέβαλε τις παρακάτω προτάσεις για το θέμα:

1. Σε όλες τις δράσεις να θεωρείται ως βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας η συμβολή στην αύξηση της απασχόλησης των επιστημόνων – αποφοίτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών

2. Να ενημερωθούν για το πρόβλημα οι Επιτροπές των υπόλοιπων ΕΠ για ανάλογες ενέργειες.

3. Στην περίπτωση που γίνει ανασχεδιασμός και ανακατανομή πόρων να ενισχυθούν ειδικές δράσεις υπέρ των επιστημόνων όπως ενδεικτικά, της πρακτικής άσκησης και της επιχειρηματικότητας των αποφοίτων ΑΕΙ – ΤΕΙ και της  ενίσχυσης Μεταπτυχιακών και Μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προβλεπόμενα κονδύλια για πρακτική άσκηση και επιχειρηματικότητα αποφοίτων τριτοβάθμιας είναι πενιχρά (λιγότερα από 3 εκατ. Ευρώ) σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά για αποφοίτους ΟΑΕΔ (36,5 εκατ.), Σπουδαστών ΙΕΚ (8,8 εκατ) Α ετών σπουδαστών Ανωτάτων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (17 εκατ  επιδότηση 800 ευρώ το μήνα ανά σπουδαστή επί 6 μήνες)

4. Να προσδιοριστεί η έννοια του ανέργου αυτοαπασχολούμενου, δικαιούχου των αντίστοιχων προγραμμάτων υποστήριξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Η χώρα μας έχει υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολουμένων, ιδιαιτέρως αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ασφυκτικό πλαίσιο υποαπασχόλησης και ανεργίας στους αυτοαπασχολουμένους, όπως οι μηχανικοί που οδηγούνται μαζικά σε κλείσιμο των ατομικών τους επιχειρήσεων και, πέραν των άλλων, στην ταχεία απαξίωση της τεχνογνωσίας τους. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την εισήγηση της κας Ρομπόλη στην 3η ΕΠ, «για την ελληνική οικονομία κρίσιμα επαγγέλματα είναι τα τεχνικά επαγγέλματα και μάλιστα τεχνικά επαγγέλματα μέσου και υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς μηχανικούς (55%) ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ενώ η μείωση της απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα είναι τετραπλάσια από το σύνολο των κλάδων της Εθνικής Οικονομίας (Persistence of High Unemployment http://www.oecd.org/dataoecd/8/36/47656668.pdf) .   Όμως δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι και να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις υπέρ ανέργων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η επανένταξή τους στην αγορά εργασίας  μέσω της ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικότητας δημιουργεί πρόσθετο ρίσκο πιθανής ανεργίας για τους αυτοαπασχολούμενους, στο οποίο θα πρέπει, μέσω κινήτρων να συμμετάσχει και η Πολιτεία.

Επαναφέρουμε τη διατύπωση που είχε συμφωνηθεί με την Πολιτεία κατά το παρελθόν σχετικά με  την ιδιότητα του άνεργου μηχανικού:

«Ωφελούμενοι από τις προκηρύξεις περί ανέργων μπορούν να είναι:

1.  Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

2. Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο:

α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους»

(βλ. http://espaengineers.wordpress.com/2009/03/21/ypapthetiko)

5. Να συσταθεί ειδικό τμήμα στο Παρατηρητήριο Απασχόλησης σχετικά με την απασχόληση Αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγκεκριμένες προτάσεις υποβλήθηκαν και στα υπόλοιπα θέματα.

Δείτε αναλυτικά την παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ

 

 

 

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Για την 5η έκθεση Συνοχής

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 1, 2011

Κάθε τρία χρόνια, η ΕΕ δημοσιεύει έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε, για την τελευταία έκθεση, δημοσιεύουμε την απάντηση του συνάδελφου Ν. Κομνηνίδη, μέλους της Ομάδας μας.

Η έκθεση δεν προχωρεί στην εξέταση σε βάθος των διαρθρωτικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν ή αναδείχθηκαν εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης στις Περιφέρειες της Συνοχής και αντίστοιχα , των πολιτικών και των μέσων που θα απαιτηθούν για την έξοδο απ΄αυτήν και την επανάκαμψη σε  πορεία πραγματικής σύγκλισης.  Ναι μεν ξεκινά με την επίκληση της σφοδρότητας  της κρίσης, στη συνέχεια όμως δεν υπάρχει συστηματική εξέταση των επιπτώσεων στα επί μέρους κεφάλαια.

Δεν δίνεται δηλ. απάντηση σε ερωτήματα (που δεν αποτυπώνονται άλλωστε και στο ερωτηματολόγιο), όπως:

-Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κρίσης στην ευρωπαϊκή Περιφέρεια;Κοινά στοιχεία και διαφοροποιήσεις ισχυρών και αδύναμων περιφερειών και χωρών.

-Ποιο το εύρος της κρίσης σε σχέση με τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές;

-Ποια είναι τα αίτια της εντονώτερης εκδήλωσης της κρίσης στην Περιφέρεια;Συγκυριακές και δομικές αδυναμίες.

-Κάτω απ΄αυτό το φως,ποια είναι τα θετικά στοιχεία της μέχρι τώρα ασκηθείσας περιφ.ευρωπαϊκής πολιτικής ,ποιες οι διαπιστούμενες αδυναμίες;

-Ποιες απαιτήσεις δημιουργούνται για μια αναδιάταξη στόχων και μέσων της ευρωπαϊκής διαρθρωτικής πολιτικής;

-Πώς η συνολική στρατηγική Ε 2020 μπορεί να αποτελέσει και για την περιφερειακή Ευρώπη έναν άξονα κατευθύνσεων;Ποιες συμπληρωματικές πολιτικές και ποιες διαφοροποιήσεις  φαίνεται να ενδείκνυνται γενικά για τις Περιφέρειες της Συνοχής και ειδικώτερα για συγκεκριμένα σύνολα; Πώς θα καλυφθή η διευρυνθείσα απόκλιση από το ισχυρό ευρωπ. κέντρο;

-Πώς διαχρονικά, διασφαλίζεται αρχικά επανεκκίνηση και ανάκαμψη της αναπτυξιακής διαδικασίας στις περιφέρειες σε ύφεση και πώς εμπεδώνεται σε επόμενο βήμα σταθερή,μακροχρόνια, βιώσιμη πορεία σύγκλισης και ανάπτυξης;

-Πώς όντως θα ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ασκούμενων πολιτικών;

-Ποια είναι η γεωγραφία των περιφερειών όπου η ύφεση εκδηλώθηκε την περίοδο της κρίσης με εντονώτερο τρόπο κι επομένως θα απαιτηθούν ειδικά μέτρα και μέσα πολιτικής για να καλυφθεί η απωλεσθείσα δυναμική ανάπτυξης; Πώς εκφράζεται και αντιμετωπίζεται αυτό στη νέα αρχιτεκτονική ενίσχυσης των περιφερειών;

-Τελικά ποια απάντηση πρέπει να δοθή στην αδήρητη ανάγκη ενίσχυσης των μέσων της ευρωπ.διαρθρωτικής πολιτικής σε περίοδο  πολιτικής δημοσιονομικής πειθαρχίας; Μπορεί -σε αντίθεση με ότι  διδάσκουν η ιστορική εμπειρία και η οικονομική επιστήμη- να  εξέλθουν οι περιφέρειες  της κρίσης  από την ύφεση χωρίς ισχυρή ενίσχυση των δημόσιων επενδυτικών πόρων;Μπορεί τη στιγμή που καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια από το σύνολο της ευρωπαϊκής κοινότητας να αντιμετωπισθή το δημοσιονομικό σκέλος της κρίσης να μην υπάρξει αντίστοιχη προσπάθεια ενίσχυσης των πόρων της Συνοχής,ως της κύριας  πολιτικής που καθορίζεται από τη Συνθήκη με δυνατότητα παρέμβασης;

 

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΙΔΗΣ

π. Προϊστάμενος Ειδ. Υπηρεσίας Αναπτυξιακού

Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Υπ. Οικονομίας  Ελλάδα.

Posted in Ευρωπαικά Προγράμματα, ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Leave a Comment »

Νέες Δημοσιονομικές Προοπτικές και ο προϋπολογισμός της Συνοχής στην Ευρωπαική Ενωση.

Posted by fch στο Οκτώβριος 1, 2010

Αρθρο του συναδέλφου Νίκου Κομνηνίδη, μέλους της Ομάδας Δράσης του Τ.Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ.

» Ως είθισται,οι Βόρειες χώρες της Ευρώπης έχουν ήδη εκδηλώσει την πρόθεση περικοπής του  Προϋπολογισμού με το επιχείρημα της δημοσιονομικής κρίσης.

Αν δεχθούμε ότι στο βάθος η οικονομική κρίση είναι απόρροια,μεταξύ άλλων,των διεθνών ανακατατάξεων στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα,έχουν ορθά τοποθετηθεί οι στόχοι της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020,με εξαίρεση το επίπεδο προτεραιόητας στο οποίο ανάγεται ο στόχος της κοινωνικοοικονομικής Συνοχής.

Οι συζητήσεις για τον οικονομικό συντονισμό επικεντρώνονται σε κατασταλτικές προβλέψεις δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η βελτίωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στα επιτεύγματα της Γερμανίας ή του κεντρικού πυρήνα των ανεπτυγμένων χωρών της Ενωσης.Η διαπίστωση αυτή συνεπάγεται φυσιολογικά αύξηση του ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού,με κύριο προσανατολισμό τη διάθεσή του κατά προτεραιότητα στις χώρες της Περιφέρειας. 

Η επερχόμενη Πολωνική Προεδρία έχει,για παράδειγμα, θέσει ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας την αποφυγή της διεύρυνσης του χάσματος ανισότητας στα επίπεδα ανάπτυξης, με διαρθρωτικά ταμεία που να μπορούν να ανταποκριθούν σ¨αυτό το στόχο.

 Αν προχωρήσει κανείς σε μια συγκριτική αξιολόγηση των ωφελών που αποκόμισαν οι ανεπτυγμένες χώρες της Ενωσης σε σχέση με τις χώρες της Περιφέρειας,από την έναρξη λειτουργίας της Ενιαίας Αγοράς και της χρήσης ενιαίου νομίσματος αφενός,και του διπλασιασμού των πόρων των διαρθρωτικών  Ταμείων,επί εποχής Delors, ασφαλώς θα διαπιστώσει το συγκριτικά μεγαλύτερο κέρδος των ανεπτυγμένων χωρών-και ιδιαίτερα της Γερμανίας.Οι οικονομολόγοι ,όπως ο Krugmann,είχαν από τότε προβλέψει τις άνισες εξελίξεις από την απουσία ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής απέναντι στην απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς.

Η δημοσιονομική κρίση ξέσπασε στις χώρες της Συνοχής.Αποδεικνύεται ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές που ασκήθηκαν,με έμφαση την ενίσχυση των επενδύσεων (Ιρλανδία),του ανθρώπινου δυναμικού (Πορτογαλία),των υποδομών (Ελλάδα),ήταν ανεπαρκείς για την προώθηση πραγματικής σύγκλισης.Απαιτείται -πέρα από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του προγραμματισμού-αμείωτη συνέχιση διάθεσης των διαρθρωτικών πόρων, ώστε να προωθηθεί και να επιτευχθεί ένα πιο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό μοντέλο που να αντέχει στις διαταράξεις του διεθνούς περιβάλλοντος.

 Στην Ελλάδα,η πίεση που ασκείται στον προϋπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων,στα πλαίσια του Μνημονίου,αλλά και η προβολή που μπορεί να γίνει για την επίτευξη της δημοσιονομικής πειθαρχίας τα επόμενα χρόνια ,δείχνει ότι χωρίς τη συνέχιση αμείωτης της υποστήριξης των διαρθρωτικών ταμείων στη νέα δημοσιονομική περίοδο,δεν θα μπορέσει να  επιτευχθεί ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης  που να οδηγεί στη σύγκλιση με την Ε.Ενωση.»

                                                                                 Ν.ΚΟΜΝΗΝΙΔΗΣ  ___1/10/2010

Posted in ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Posted by fch στο Μαΐου 4, 2010

Άρθρο του συναδέλφου Δ. Γεωργαράκη, μέλους της ΟΔ για το ΕΣΠΑ του ΤΕΕ.

Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε με αγωνία τις εξελίξεις της κρίσης της ελληνικής οικονομίας. Τα πρόσφατα αναπόφευκτα ως φαίνεται αλλά οδυνηρά μέτρα της κυβέρνησης και οι μετέπειτα αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησαν ίσως μια κάποια πρόσκαιρη ανακούφιση. Ακολούθησε όμως αρκετός σκεπτικισμός.

Τα μέτρα θα πρέπει να εφαρμοσθούν απαρέγκλιτα  και η αναμενόμενη σοβαρή ύφεση , χωρίς κινητικότητα στην πραγματική οικονομία είναι αμφίβολο αν θα επιτρέψει να προκύψουν τα δημόσια έσοδα στο μέγεθος που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος σταθερότητας και ανάπτυξης .

Το κρίσιμο ζητούμενο πλέον είναι η επιτάχυνση της Ανάπτυξης, η μεγέθυνση των Δημόσιων και η μεγαλύτερη δυνατή προσέλκυση ουσιαστικών Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Όμως η Δημοσιονομική εξυγίανση και η μείωση του Δημόσιου Χρέους είναι πολιτικές αντίθετες με τις Δημόσιες Επενδύσεις .

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , | Leave a Comment »

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και ΕΣΠA

Posted by fch στο Μαρτίου 8, 2010

Άρθρο για τα διαρθρωτικά προβλήματα της Χώρας, την εμπειρία από το Γ΄ΚΠΣ και την ανάγκη αξιοποίησής της στην πορεία του ΕΣΠΑ.

Του Ν. Διακουλάκη, μέλους της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ.

(Ο Νίκος Διακουλάκης διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης την περίοδο 2000-2004)

Μάχη με το χρονόμετρο. Διαρθρωτικά προβλήματα και ΕΣΠΑ.

Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της βαθιάς οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να στοχεύει ταυτόχρονα, τόσο στην προβληματική δημοσιονομική διαχείριση, όσο και τη χρόνια διαρθρωτική καθυστέρηση, αλλά και την απειλή της ύφεσης. Περαιτέρω καθυστέρηση στη λήψη διαρθρωτικών και αναπτυξιακών μέτρων, μας βάζει σε έναν φαύλο κύκλο που δυσκολεύει, συν τοις άλλοις, και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, αφού ολοένα και λιγότερα έσοδα θα εισρέουν στα δημόσια ταμεία.

 Ήδη έχουμε αρνητικά μηνύματα, με το ρυθμό ανάπτυξης να έχει μειωθεί κατά 2% και τη βιομηχανική παραγωγή κατά 9,4% το 2009, ενώ η ανεργία εκτοξεύτηκε στο 10,6%. Σε περίοδο μεγάλων ελλειμμάτων, με τους εθνικούς δημόσιους πόρους να σπανίζουν, η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών πολιτικών επαφίεται στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης που συγχρηματοδοτούνται γενναία από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ. Το εν εξελίξει χρηματοδοτικό μέσο, το γνωστό Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ύψους 26 δις ευρώ, καλύπτει την περίοδο 2007-2013, με δυνατότητα επέκτασης κατά 2 έτη που σίγουρα θα χρειαστούν με δεδομένη την ελάχιστη πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα και ενώ πλέον διανύουμε το 4ο έτος της εφαρμογής του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Posted by fch στο Μαρτίου 5, 2010

  Σημείωμα για την διαίρεση της χώρας σε αναπτυξιακές περιφέρειες του συναδέλφου Ν. Κομνηνίδη, μέλους της ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ.

  Η   ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 1.Στις σημερινές συνθήκες ενδείκνυται η διαίρεση της χώρας  σε ένα αριθμό αναπτυξιακών περιφερειών που το μέγεθος και η διάταξή τους να ανταποκρίνεται σε δύο βασικά κριτήρια  

 1ον)   Να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.

         Στο περιφερειακό επίπεδο διαμορφώνονται συνέργειες εγγύτητας που δρούν συμπληρωματικά προς τις πρωτοβουλίες εθνικού επιπέδου. Στη νέα στρατηγική ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το 2020 προβλέπεται διακριτός ρόλος για τις Περιφέρειες.Αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα  μπορούν να διατηρήσουν,αναπτύξουν και να προσελκύσουν οικονομικές δραστηριότητες προς όφελος του τοπικού πληθυσμού και της απασχόλησης.       

 2ον)  Να διαμορφώνουν ένα πολυπολικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας.

      Το ΑΕΠ ανά κάτοικο της Αττικής είναι ήδη κατά 75% μεγαλύτερο του υπολοίπου της χώρας.(στοιχεία Eurostat 2007).Από το 2004, η διαπιστούμενη πραγματική σύγκλιση προς το μέσο ευρωπαϊκό όρο μέχρι το 2007 που είναι διαθέσιμα τα στοιχεία, ήταν διπλάσια  στην Αττική απ ότι στην υπόλοιπη χώρα.(+12% και +6% αντίστοιχα.) Πρέπει να αποτελέσει εθνικό στόχο προτεραιότητας η αποφυγή περαιτέρω υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων στην περιοχή  της  Πρωτεύουσας.     

     Προϋπόθεση είναι τα νέα περιφερειακά σύνολα  να διαθέτουν επαρκή οικονομική επιφάνεια και χαρακτηριστικά καθώς και διακριτές προωθητικές δραστηριότητες, ώστε  να μπορούν να διαμορφώνουν μία σχετικά αυτοτελή οικονομική ανάπτυξη .  

 2. Στην Ευρώπη το μέσο πληθυσμιακό μέγεθος των Περιφερειών είναι γύρω στο 1 εκατ. κατοίκους.    Για την Ελλάδα,δεδομένης της πληθυσμιακής πυκνότητας,της γεωμορφολογίας της,    της διάταξης και σύνθεσης των οικονομικών δρασηριοτήτων και με βάση τ ¨ανωτέρω δύο κριτήρια,το μέγεθος των 500000 κατοίκων μπορεί να θεωρηθεί ως το ελάχιστο.  

   Στα κριτήρια αυτά -συμπεριλαμβανομένου συμπληρωματικού κριτηρίου μεγιστοποίησης επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης των Περιφερειών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης -μπορεί να ανταποκριθή ένας αριθμός 7 Περιφερειών,ως ακολούθως

 _1) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (έδρα Θεσσαλονίκη).

_2) ΗΠΕΙΡΟΣ-ΙΟΝΙΑ(έδρα  ΙΩΑΝΝΙΝΑ) .

_3)ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ(έδρα Λάρισα).

_4) ΑΤΤΙΚΗ(έδρα Αθήνα).

_5) ΔΥΤ. ΈΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ(έδρα Πάτρα).

_6) ΚΡΗΤΗ(έδρα Ηράκλειο).     

_7) ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ(έδρα Μυτιλήνη).

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Έγκριση Κριτηρίων Ένταξης και Αξιολόγησης Πράξεων ΕΠΕΔΒΜ

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 16, 2010

Οι παρατηρήσεις του Δρ Αθανάσιου Κονταξή,

Εκπροσώπου του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης

για τα κριτήρια ένταξης και αξιολόγησης των  πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ.Αγαπητοί κύριοι,

 Σε συνέχεια του υπ. Αρ. 942 /1-2-2010 εγγράφου σας, σας υποβάλω τις παρακάτω παρατηρήσεις.

 Γενική παρατήρηση: Στα κριτήρια αξιολόγησης  ωριμότητας πράξεων θεωρούμε ότι υπάρχει σχετική υποτίμηση της επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων ως προς το επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν. Επισημαίνουμε ότι στη χώρα μας παρατηρείται το μοναδικό φαινόμενο στις χώρες του ΟΟΣΑ οι νέοι κυρίως επιστήμονες (απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα απασχόλησης από αυτούς των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης. Παράλληλα,  οι διάφορες μελέτες ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας κλπ κατατάσσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα την ποσότητα και την ποιότητα του επιστημονικού προσωπικού της Ελλάδας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να αξιοποιηθεί το συγκεκριμενο κεφάλαιο που διαθέτουμε, ως βασικό ανταγωνιστικο πλεονέκτημα της Χώρας.

Επιπλέον, η εμπειρία από το ΕΠΕΑΕΚ δεν αποτελεί κατά τη γνώμη μας κριτήριο  ιδιαίτερης βαρύτητας για την θετική αξιολόγηση κάποιου φορέα καθώς τα αποτελέσματα των περισσότερων δράσεων είναι πενιχρά. Αντίθετα αναδεικνύει την ανάγκη, οι φορείς οι οποίοι αναλαμβάνουν έργα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε επιστημονική επάρκεια.

Επιπροσθέτως, σημειώνουμε ότι στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., παρά την οικονομική κρίση, δημιουργούνται ασπίδες προστασίας του επιστημονικού τους δυναμικού με σκοπό την  αξιοποίησή του για την μετά την κρίση εποχή. Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν παρατηρείται ανάλογο φαινόμενο. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Θέσεις ΤΕΕ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | 1 Comment »

Παρατηρήσεις στο κείμενο διαβούλευσης για τη νέα διοικητική δομή της χώρας

Posted by fch στο Ιανουαρίου 27, 2010

Το κείμενο που ακολουθεί κατατέθηκε από τον συνάδελφο Ν. Κομνηνίδη, μέλος της ΟΔ ΕΣΠΑ του ΤΕΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς έως τις 25/01/2010, στο διαδίκτυο, για  το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» με τις αρχές της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης :

 α)    Να προβλεφθή και η διαδικασία του σχεδιασμού της τοπικής ανάπτυξης σε συνάρτηση με τον προβλεπόμενο υπερτοπικό περιφερειακό σχεδιασμό,που επίσης χρειάζεται εξειδίκευση.

      Κι ακόμη πιο πέρα-με τον 5η εφεξής- ευρωπαϊκό σχεδιασμό.

      To όλο σύστημα προγραμματισμού της χώρας επηρεάζεται άμεσα από την υπό συζήτηση πρόταση κι επομένως πρέπει να αναδιατυπωθεί συνολικά με ξεκάθαρο τρόπο η νέα διαδικασία δημοκρατικού προγραμματισμού .

      _ β)    Να προστεθή αναφορά στην έννοια της χωρικής  συνοχής,όπως προβλέπεται στη νέα Συνθήκη της Ε.Ενωσης και στα αυτοδιοικητικά επίπεδα.

      Ορθά ορίζεται το επίπεδο της αποσυγκεντρωμένης περιφερειακής διοίκησης με κριτήρια τις νέες συνθήκες προσβασιμότητας,ανταγωνιστικότητας,συνοχής,πόλων και αξόνων ανάπτυξης

      Πλην όμως,ο αναπτυξιακός ρόλος αυτού του επιπέδου που απορρέει από αυτές της νέες συνθήκες,δεν αντικατοπτρίζεται στις αρμοδιότητες και λειτουργίες της Γενικής Διοίκησης .

      Πώς αρθρώνεται ο ρόλος αυτός με τις αρμοδιότητες σχεδιασμού και προγραμματισμού των αυτοδιοικητικών επιπέδων και ποια η σύνδεση με το κεντρικό επίπεδο σχεδιασμού.

      Στο κείμενο (Επίλογος) γίνεται αναφορά στο συντονισμό και τη συνέργεια με το επίπεδο της αυτοδιοίκησης β’ βαθμού χωρίς να προσδιορίζεται αυτή η διαδικασία. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Διοικητική Μεταρρύθμιση, ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚYΒΕΡΝΗΣΗΣ

Posted by fch στο Οκτώβριος 8, 2009

Δημοσιεύουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο άρθρο του συναδέλφου Ν. Κομνηνίδη, μέλους της Ομάδας Δράσης του ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ 2007-13.

         Οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ετών  στα αναπτυξιακά δεδομένα της χώρας  που κορυφώνονται εξ αιτίας  της  παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ,καθιστούν την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-13 νευραλγικό παράγοντα εξόδου από αυτήν και δημιουργίας των προϋποθέσεων μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης.

        Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ έχει μηδενισθεί, η τάση πραγματικής σύγκλισης προς τις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ε.Ε. έχει διακοπεί, η κοινωνική συνοχή διαστέλλεται, η οικονομική ανταγωνιστικότητα υποχωρεί,η περιβαλλοντική κρίση του φυσικού και δομημένου χώρου διογκώνεται, οι όροι ζωής των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου υποβαθμίζονται (όπως για παράδειγμα αυτό καταδεικνύεται από τη συνεχή υποχώρηση της Πρωτεύουσας στη διεθνή κατάταξη ως προς τους σχετικούς δείκτες),οι επενδύσεις στην έρευνα  και τεχνολογία βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Παρά τις προσπάθειες δεκαετιών , η περιφερειακή ανάπτυξη  τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πάλι πίσω, σύμφωνα με μελέτες της Ε.Ε. (ΙΝFOREGIO, REGIO FOCUS no 1, 2/9/2009) προς όφελος της αύξησης συγκέντρωσης πλούτου και δραστηριοτήτων στην  Αττική. Η δημογραφική γήρανση προσθέτει ζητήματα προβληματισμού για το μέλλον.  

         Η αντιστροφή αυτών των εξελίξεων δεν μπορεί πλέον να επιτευχθή  στον επιθυμητό βαθμό, στα χρονικά περιθώρια του ΕΣΠΑ,μέχρι το 2013 – στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει- και απαιτείται μακροχρονιότερος προγραμματισμός  που όμως προσκρούει στην αναμενόμενη μείωση   μελλοντικά  των διατιθέμενων διαρθρωτικών πόρων από την Ε.Ε . 

     Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στην 2η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»

Posted by fch στο Μαΐου 19, 2009

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» ΕΣΠΑ (2007 – 2013) – ΥΠΕΧΩΔΕ

 Πραγματοποιήθηκε την 19 Μάιου 2009 η 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας » ( ΕΠΕΠ ) του ΕΣΠΑ ( 2007-2013 ).

Το πρόγραμμα ¨ΕΠΕΠ¨ (7.4 δις ευρώ Δ.Δ)  καταλαμβάνει το  38.5 %  ως Δ.Δ των Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ( και που με την ιδιωτική συμμετοχή 1.78 δις ευρώ ανέρχεται στα 9.18 δις ευρώ) και αφορά στις Δημόσιες Υποδομές (μόνο) των Μεταφορών στην χώρα μας.

…..»Η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης πραγματοποιείται μέσα σε μια σοβαρή παγκόσμια οικονομική κρίση με την Ελλάδα ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω και των δικών της εγγενών αδυναμιών. Μια κρίση για την οποία, παγκόσμια επίσης αλλά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ως σημαντική και αποτελεσματική δράση για την αναθέρμανση της Οικονομίας προτείνεται από πολλές έγκυρες φωνές & κατευθύνσεις η εσπευσμένη ενίσχυση των Δημοσίων Επενδύσεων και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στις Δημοσιές Υποδομές…….»

 Διαβάστε  την  τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΤΕΕ κ. Δημήτρη Γεωργαράκη στην Επ. Παρακολούθησης

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ, Προσπελασιμότητα, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Leave a Comment »

Παρέμβαση του Εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Posted by mechcon στο Μαρτίου 18, 2009

Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση,  η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17-3-2009 αναφέρθηκε στα εξής θέματα:

 1. Στην προετοιμασία του ΤΕΕ για τα θέματα του ΕΣΠΑ και στις δυνατότητες συνδρομής του
 2. Στα διαρθρωτικά προβλήματα του Ελληνικού μοντέλου Ανάπτυξης τα οποία επηρεάζουν την Εκπαίδευση και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ειδικότερα αναφέρθηκε στη μεγάλη απόκλιση που παρουσιάζει η Χώρα ως προς την Τεχνολογική και Οργανωσιακή ετοιμότητα και την Καινοτομία σε σχέση με το επίπεδο ανάπτυξή της, στη χαμηλή τεχνολογική κουλτούρα, στα φαινόμενα εμπειρισμού που επικρατούν σε πολλούς τομείς και στην επακόλουθη απαξίωση του ρόλου των επιστημόνων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανικών.
 3. Στην υστέρηση των ποιοτικών δεικτών της εκπαίδευσης σε σχέση με τους τυπικούς δείκτες. Ιδιαιτέρως στα προβλήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Δια βίου μάθησης, της ιδιόμορφης σχολικής αποτυχίας και της αδυναμίας της να αναιρέσει τις κοινωνικές ανισοτητες στη μόρφωση.
 4. Προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ειδικότερα σε ειδικά τεχνολογικά θέματα, Οργανωση και Διοίκηση Εργαστηρίων κλπ,
 5. Πρόταση για την αναβάθμιση του μαθήματος της Τεχνολογίας στη Γενική Εκπαίδευση, με τη χρηματοδότηση εργαστηρίων και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 6. Πρόταση για τη Σύνδεση Εκπαίδευσης με την Κοινωνία και την Παραγωγή
 7. Πρόταση για Ολοκληρωμένες – Οριζόντες δράσεις αξιοποίησης των Ελλήνων Επιστημόνων και Ερευνητών, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομικής κρίσης.
 8. Πρόταση για Συνεργασία – Συνέργιες των ΕΠ Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης με τα αντίστοιχα προγράμματα των Παραγωγικών Υπουργείων (ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Απασχόλησης κλπ).
 9. Προτάσεις για την On going αξιολόγηση του Προγράμματος και για δράσεις Αυτοαξιολόγησης
 10. Προτάσεις για τη Δημοσιότητα και Διαφάνεια του Προγράμματος
 11. Πρόταση για συμμετοχή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ – ΠΟΣΔΕΠ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

Αναλυτικά η παρέμβαση ήταν η εξής: Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση, Θέσεις ΤΕΕ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , , , | Leave a Comment »

Παρέμβαση του Εκπροσώπου του ΤΕΕ στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας

Posted by leftengineer στο Μαρτίου 18, 2009

Η παρέμβαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ στην 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας (Γ΄ ΚΠΣ), η οποία συνεδρίασε στις 13-3-2009, ήταν η εξής:

Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται ότι υπερκαλύπτει τον αρχικό προϋπολογισμό του. Αυτό είναι κατ’ αρχήν θετικό και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοήθησε στην διείσδυση των ΤΠΕ στην Ελληνική Κοινωνία.

Όμως τα βασικά διαρθρωτικά προβλήματα του τομέα παραμένουν και οι διεθνείς έρευνες καθηλώνουν τη Χώρα μας στις χειρότερες θέσεις ως προς την αποδοτική χρήση των ΤΠΕ, σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ακόμη και σε σύγκριση με αυτές οι οποίες πρόσφατα εντάχθηκαν στην ΕΕ. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Γ΄ΚΠΣ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., Ψηφιακή Σύγκλιση, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Εισήγηση του ΤΕΕ στην 1η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΠΑΑ και του Ε.Π. Αλιείας

Posted by fch στο Μαρτίου 6, 2009

Η 1η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας διεξήχθη την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009 στην Αθήνα.

Το ΤΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον συνάδελφο Νίκο Κομνηνίδη , μέλος της Ομάδας Δράσης ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ.

Η εισήγηση :

Κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστούμε κι εμείς για την πρόσκληση συμμετοχής μας κι ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας.

Το ΤΕΕ αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένο όταν εφαρμόζονται οι διαδικασίες διαβούλευσης κι εφαρμογής του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας μας.

Εχει, ως γνωστόν, το πρώτο διοργανώσει με δική του αποκλειστικά πρωτοβουλία ,σε ολόκληρη την επικράτεια,συναντήσεις για το περιεχόμενο και τις στρατηγικές επιλογές του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Υποστηρίζει τη συνεπή εφαρμογή του αποφασισθέντος προγραμματισμού ενώ ταυτόχρονα τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης των προγραμμάτων.

Υπενθυμίζει όμως την υποχρέωση τήρησης της ρητής δέσμευσης στο ΕΣΠΑ για την παράλληλη εκπόνηση κι εφαρμογή ενός αμιγώς Εθνικού αναπτυξιακού Προγράμματος. Το ΕΠΑ οφείλει να καλύψει τη μείωση των διαρθρωτικών πόρων του ΕΣΠΑ σε σχέση με το ύψος των πόρων του Γ’ ΚΠΣ και θα πρέπει να κατευθυνθεί σε δράσεις συμπληρωματικές του συγχρηματοδοτούμενου πρ/τος,όπως λ.χ. ελλείπουσες υποδομές της καθημερινότητας, με έμφαση στις αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in ΕΣΠΑ, Θέσεις ΤΕΕ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | Leave a Comment »

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΕ ή ΕΠΑΝ ΙΙ) : Πορεία Υλοποίησης

Posted by fch στο Μαρτίου 4, 2009

σημείωμα  ( 28-02-09 )

του Νίκου Διακουλάκη, μέλους της ΟΔ του ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ

1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΑΕ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί το κύριο εργαλείο του ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 που εξειδικεύει τη στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής με στόχο: τη “διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισμούς “.

Τα πεδία εφαρμογής του ΕΠΑΕ αναφέρονται στους τομείς: μεταποίηση, υπηρεσίες, εμπόριο, προστασία καταναλωτή, έρευνα – τεχνολογία, ενέργεια, τουρισμός, υγεία και πολιτισμός. Καλύπτει επομένως, τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και, δευτερευόντως, των Υπουργείων Πολιτισμού και Υγείας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Posted in Ανταγωνιστικότητα Επιχειρημα, ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ., κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , | 2 Σχόλια »

«Πράσινη Οικονομία και Ανάπτυξη-Τα νέα επαγγέλματα» : Μια συνέντευξη.

Posted by fch στο Μαρτίου 3, 2009

Συνέντευξη (23/02/2009) της συναδέλφου Λιάνας Γούτα, μέλους της Ο.Δ του ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ, γύρω από την Πράσινη Οικονομία, την Βιώσιμη Ανάπτυξη, τις προοπτικές για νέα Πράσινα επαγγέλματα και νέες θέσεις εργασίας, στη Γεωργία Σαδανά, στην εκπομπή «Καλησπέρα στον αέρα», στο τηλεοπτικό κανάλι Europe 1. Για να δείτε τη συζήτηση επιλέξτε τα παρακάτω links με διπλό κλικ

Δείτε τη συνέντευξη_ΜΕΡΟΣ Α’,

Δείτε τη συνέντευξη_ΜΕΡΟΣ Β’,

Δείτε τη συζήτηση_ΜΕΡΟΣ Γ’,

Δείτε τη συζήτηση_ΜΕΡΟΣ Δ’,

Posted in Ανθρώπινο δυναμικό, Επιχειρηματικότητα, ΕΣΠΑ, κείμενα μελών Ο.Δ/ΤΕΕ | Με ετικέτα: , , , , | Leave a Comment »