Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Διαβούλευση της Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία

Posted by fch στο Φεβρουαρίου 11, 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με σημαντικές βελτιώσεις στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ.

Οι βελτιώσεις αποσκοπούν στο να διευκολυνθεί η συμμετοχή στα προγράμματα, να αυξηθούν ο επιστημονικός και οικονομικός αντίκτυπος και να βελτιωθεί η σχέση κόστους-οφέλους. Το προτεινόμενο «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο», που περιλαμβάνεται σε Πράσινη Βίβλο, θα καλύπτει το τρέχον πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα (7ΠΠ), το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Το αποτέλεσμα θα είναι ένα συνεκτικό σύνολο μέσων που θα χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την «αλυσίδα καινοτομίας», από τη βασική έρευνα μέχρι την εμπορική εκμετάλλευση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίζει τη μη τεχνολογική καινοτομία, για παράδειγμα στους τομείς του σχεδιασμού και της εμπορίας. Η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής αποτελεί επίσης τη βάση για εκτεταμένη απλούστευση των διαδικασιών και των κανόνων. Στόχος των αλλαγών είναι η μεγιστοποίηση της συμβολής της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ στην πρωτοβουλία «Ένωση καινοτομίας» και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απαντήσουν στην διαβούλευση μέχρι τις 20 Μαΐου 2011.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την έρευνα και την καινοτομία, κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε την αξία κάθε ευρώ που η ΕΕ επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία. Επιθυμούμε την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της ενωσιακής χρηματοδότησης για την αύξηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην Ευρώπη ενόψει γιγαντιαίων προκλήσεων όπως η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή απόδοση και η ασφάλεια των τροφίμων.

Καθιστώντας τα προγράμματά μας συνεκτικότερα και απλούστερα, διευκολύνουμε τους ερευνητές και τους καινοτόμους – ιδίως τις ΜΜΕ – προσελκύουμε περισσότερους υποψήφιους και πετυχαίνουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Προσδοκώ εκτεταμένο και παραγωγικό διάλογο, μέσω του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.»

Η Επίτροπος Geoghegan-Quinn εκδίδει την Πράσινη Βίβλο σε συνεργασία με έξη άλλους Επιτρόπους, συναρμόδιους για επιμέρους τομείς έρευνας και καινοτομίας, ήτοι τους Αντιπροέδρους της Επιτροπής Kallas, Kroes και Tajani και τους Επιτρόπους Βασιλείου, Potočnik και Oettinger.

Απλούστερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ

Στην Πράσινη Βίβλο της, η Επιτροπή προτείνει ένα «Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο» που συνδυάζει τρεις ζωτικής σημασίας πτυχές:

Πρώτη πτυχή είναι η σαφής επικέντρωση σε τρεις αλληλοενισχυόμενους στόχους:

εξασφάλιση επιστημονικής βάσης παγκόσμιας υπεροχής για την ΕΕ, γενικευμένη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, η αποδοτική χρήση των πόρων, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και των τροφίμων, η υγεία και η γήρανση του πληθυσμού.

Δεύτερον, η πρόσβαση στην ενωσιακή χρηματοδότηση θα καταστεί ελκυστικότερη και ευκολότερη για τους υποψήφιους, για παράδειγμα μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου με κοινά εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών ή μιας «υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης», από την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες και υποστήριξη για κάθε φάση της διαδικασίας χρηματοδότησης. Επιπλέον, το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο θα περιλαμβάνει ένα απλούστερο και πιο εξορθολογισμένο σύνολο χρηματοδοτικών μέσων που θα καλύπτουν ολόκληρη την «αλυσίδα καινοτομίας», συμπεριλαμβανομένων της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας, της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχειρήσεων. Θα προωθηθεί η ευελιξία με σκοπό την ενθάρρυνση της ποικιλομορφίας και της συμμετοχής των επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για σειρά διαφορετικών σχεδίων έργων χωρίς να απαιτείται η κατ’ επανάληψη υποβολή των ίδιων πληροφοριών.

Τρίτον, θα εφαρμόζονται πολύ απλούστερες και συνεπέστερες μεταξύ τους διαδικασίες σχετικά με τη λογοδοσία για τη χρήση των διατεθέντων κονδυλίων. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μεγαλύτερη χρήση της καταβολής κατ’ αποκοπή ποσών.

Η μεγαλύτερη απλούστευση θα διευκολύνει και θα κάνει αποτελεσματικότερο τον δημοσιονομικό έλεγχο των χρημάτων των φορολογούμενων της ΕΕ.

Η Πράσινη Βίβλος περιλαμβάνει και άλλες ιδέες όπως: περαιτέρω μέτρα για την ομαδοποίηση της εθνικής χρηματοδότησης της έρευνας από τα κράτη μέλη· καλύτερη σύνδεση με τη χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή· αξιοποίηση της ενωσιακής χρηματοδότησης για την τόνωση των δημόσιων συμβάσεων· ευρύτερη χρήση βραβείων· περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και χρηματοδοτικών μέσων όπως της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης καταμερισμού του κινδύνου (RSFF) και των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου και την κατάρτιση δεικτών επιδόσεων για τη μέτρηση της επιτυχίας της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ.

Η Επιτροπή θα προκηρύξει εντός των προσεχών εβδομάδων διαγωνισμό για το πιο εμπνευσμένο όνομα για το νέο κοινό πλαίσιο.

Οι προτάσεις της Επιτροπής λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις του υφιστάμενου 7ου προγράμματος-πλαισίου (βλέπε δελτίο Τύπου IP/10/1525) και του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Σήμερα δημοσιεύεται επίσης και η απάντηση της Επιτροπής στην αξιολόγηση του 7ΠΠ (βλ. Συνδέσμους παρακάτω).

Τα επόμενα βήματα

Η διαβούλευση είναι ανοικτή για την υποβολή σχολίων από σήμερα και έως  τις 20 Μαΐου. Στις 10 Ιουνίου, η Επιτροπή θα οργανώσει ένα συνέδριο που θα ασχοληθεί με τα συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης. Εκεί θα ανακοινωθεί το όνομα του νέου στρατηγικού πλαισίου.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα υποβάλει, πριν από το τέλος του 2011, νομοθετική πρόταση για τις δαπάνες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2013.

Ιστορικό

Ο προϋπολογισμός του υφιστάμενου προγράμματος-πλαισίου έρευνας, 7ΠΠ, ανέρχεται σε 53 δισ. ευρώ (2007-2013). Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί πάνω από 9.000 έργα. Με βάση τις εκτιμήσεις μιας μελέτης τα έργα που επελέγησαν για χρηματοδότηση μόνον το 2011 θα δημιουργήσουν έως και 165.000 θέσεις εργασίας (βλέπε δελτίο Τύπου IP/10/966).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος-πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα ανέρχεται σε 3,6 δισ. ευρώ (2007-2013) και το πρόγραμμα αυτό έχει στηρίξει πάνω από 100.000 ΜΜΕ μόνο μέσω εγγυήσεων δανείων καθώς και καινοτόμων πιλοτικών έργων ΤΠΕ.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) είναι αυτόνομος φορέας της ΕΕ που ενθαρρύνει τη διεθνώς κορυφαία καινοτομία μέσω της πρωτοποριακής σύλληψης των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας. Το ΕΙΤ έλαβε 309 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013.

http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20110209ereuna_kainotomia_el.htm

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: