Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

ΤΟ ΕΣΠΑ 2007-13 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚYΒΕΡΝΗΣΗΣ

Posted by fch στο Οκτώβριος 8, 2009

Δημοσιεύουμε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο άρθρο του συναδέλφου Ν. Κομνηνίδη, μέλους της Ομάδας Δράσης του ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ 2007-13.

         Οι αρνητικές εξελίξεις των τελευταίων ετών  στα αναπτυξιακά δεδομένα της χώρας  που κορυφώνονται εξ αιτίας  της  παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ,καθιστούν την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-13 νευραλγικό παράγοντα εξόδου από αυτήν και δημιουργίας των προϋποθέσεων μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης.

        Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ έχει μηδενισθεί, η τάση πραγματικής σύγκλισης προς τις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ε.Ε. έχει διακοπεί, η κοινωνική συνοχή διαστέλλεται, η οικονομική ανταγωνιστικότητα υποχωρεί,η περιβαλλοντική κρίση του φυσικού και δομημένου χώρου διογκώνεται, οι όροι ζωής των κατοίκων των πόλεων και της υπαίθρου υποβαθμίζονται (όπως για παράδειγμα αυτό καταδεικνύεται από τη συνεχή υποχώρηση της Πρωτεύουσας στη διεθνή κατάταξη ως προς τους σχετικούς δείκτες),οι επενδύσεις στην έρευνα  και τεχνολογία βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη. Παρά τις προσπάθειες δεκαετιών , η περιφερειακή ανάπτυξη  τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πάλι πίσω, σύμφωνα με μελέτες της Ε.Ε. (ΙΝFOREGIO, REGIO FOCUS no 1, 2/9/2009) προς όφελος της αύξησης συγκέντρωσης πλούτου και δραστηριοτήτων στην  Αττική. Η δημογραφική γήρανση προσθέτει ζητήματα προβληματισμού για το μέλλον.  

         Η αντιστροφή αυτών των εξελίξεων δεν μπορεί πλέον να επιτευχθή  στον επιθυμητό βαθμό, στα χρονικά περιθώρια του ΕΣΠΑ,μέχρι το 2013 – στο μέτρο που αυτό μπορεί να συμβάλει- και απαιτείται μακροχρονιότερος προγραμματισμός  που όμως προσκρούει στην αναμενόμενη μείωση   μελλοντικά  των διατιθέμενων διαρθρωτικών πόρων από την Ε.Ε . 

    

             Το ΤΕΕ, από την περίοδο κατάρτισης του ΕΣΠΑ 2007-13,με τα συνέδριά του,τις παρεμβάσεις του, τη συμμετοχή του στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π), τοποθετήθηκε έγκαιρα σ’αυτά τα θέματα,κατά το στρατηγικό σχεδιασμό,την προγραμματική εξειδίκευση,τον καθορισμό μέτρων και ενεργειών, το σύστημα σχεδιασμού,παρακολούθησης κι ελέγχου (συγκεχυμένου  και αναποτελεσματικού), την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων. Παρά το ότι αναγνωρίσθηκε από την Πολιτεία η θετική συμβολή του ΤΕΕ, δυστυχώς κατά τίποτε δεν εισακούσθηκαν οι εισηγήσεις του.

         

 

Νέες προτεραιότητες ΕΣΠΑ 2007-13.

______________________

 

Με βάση τις ανωτέρω συνοπτικές διαπιστώσεις  και τις νέες προοπτικές προτείνονται :

 

1) Αμεσες ενέργειες (έως το τέλος του 2009).

 

α)Αμεση ενεργοποίηση και παρακολούθηση σε καθημερινή βάση  της συγκέντρωσης των αιτήσεων  για την πλήρη απορρόφηση των πόρων του Γ¨ΚΠΣ. Αποστολή  στην Ε.Επιτροπή του μέγιστου αριθμού των αιτήσεων τέλος Οκτωβρίου για ανακούφιση χάρις στις ευρωπ.  εισροές του  φετεινού προϋπολογισμού .Αποστολή των υπόλοιπων αιτήσεων το αργότερο στο τέλος του χρόνου.Να σημειωθεί πάντως ,ότι στο όνομα της απορρόφησης υπήρξε στρέβλωση των στρατηγικών στόχων του Γ¨ΚΠΣ που ήδη επεδίωκε εκσυγχρονισμό του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας.

 

β)Αντίστοιχη ενεργοποίηση για την άμεση απορρόφηση πόρων από το ΕΣΠΑ, στο οποίο ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση.Τον Ιούνιο φέτος κατατέθηκαν για πρώτη φορά (πέραν προκαταβολών) αιτήσεις στην Επιτροπή 296 εκ. ευρώ. Με τις αιτήσεις του Οκτωβρίου, πρέπει σύμφωνα με τις δεσμεύσεις έναντι του προϋπολογισμού ,το ύψος των σχετικών πόρων να ανέλθη σε …2 δις ευρώ.

 

γ)  Επίσπευση διαδικασιών πιστοποίησης τελικών δικαιούχων του προγράμματος

 ώστε να προχωρήσει γρήγορα η ενεργοποίησή του,ιδιαίτερα στην περιφέρεια.   

 

δ)Αύξηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ε)Αμεση προώθηση έργων και δράσεων εντάσεως εργασίας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των σχετικών με το ανθρώπινο δυναμικό,τις υποδομές, το περιβάλλον, την αγροτική ανάπτυξη,κλπ.

Αναπροσαρμογή  μέτρων και δράσεων  στο εσωτερικό των Ε.Π. προς τις ίδιες κατευθύνσεις.

 

στ)Αξιοκρατική αξιοποίηση του συνόλου του στελεχιακού δυναμικού των Ειδικών Υπηρεσιών των Ε.Π..Αμεση αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και του πληροφορικού συστήματος ,ευρεία δημοσιοποίηση των διατιθέμενων στοιχείων,ενεργοποίηση των διαδικασιών εταιρικής διαβούλευσης σε όλα τα επίπεδα.

 

ζ)Αμεση ανασύνταξη δομών παρακολούθησης και παρέμβασης,  με θέσεις και αναζήτηση συμμαχιών στις διαπραγματεύσεις για την μελλοντική πολιτική της συνοχής και τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που είναι καταλυτικής σημασίας για τους μελλοντικούς  αναπτυξιακούς προϋπολογισμούς της χώρας .(Το ΤΕΕ είχε καταθέσει προτάσεις για τις ελληνικές θέσεις κατόπιν σχετικού ερωτηματολογίου του ΥΠΟΙΟ στις οποίες δεν δόθηκε καμία συνέχεια)

                                                    

2) Μεσοπρόθεσμες ενέργειες (2009-2010)

                                                        

η)Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης του προγραμματισμού με στόχο την απλούστευση του πολυδαίδαλου ισχύοντος συστήματος.(πρώτης προτεραιότητας)

 

θ)Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ με κατεύθυνση την ενίσχυση των στόχων της κοινωνικής συνοχής, της βιώσιμης ανάπτυξης και του περιβάλλοντος,της ανάπτυξης των αγροτικών μειονεκτικών περιοχών στην περιφέρεια.Το ΤΕΕ ,από την περίοδο κατάρτισης του ΕΣΠΑ είχε εισηγηθεί την ενίσχυση αυτών των στόχων οι οποίοι σήμερα είναι περισσότερο επιτακτικοί.Αυστηρή επικέντρωση των δαπανών στους στόχους των προγραμμάτων. (πρώτης προτεραιότητας)

 

ι) Παράλληλα ,αναθεώρηση του χωροταξικού  σχεδίου της χώρας, προς τις ίδιες κατευθύνσεις, μαζί με την πολεοδομική ανασυγκρότηση και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του οικιστικού  αποθέματος. (μεγάλης προτεραιότητας και βαρύτητας για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανάπτυξη)

 

ια) Εφόσον μπορούν να συμπέσουν χρονικά,προσαρμογή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (με την αδιανόητη σημερινή τους κατανομή)   στο νέο διοικητικό χάρτη της χώρας ,όπως θα προκύψει από τη διοικητική αναδιάρθρωση των Περιφερειών.

 

ιβ) Προσαρμογή του Επιχειρησιακού  Προγράμματος του ΕΣΠΑ για τη Δημόσια Διοίκηση στην επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα της χώρας.

 

ιγ)Ενίσχυση του περιφερειακού συντονισμού εθνικών τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων.Ενσωμάτωση σε ολοκληρωμένα τοπικά αναπτυξιακά σχέδια, όλων των δράσεων τοπικού ενδιαφέροντος  των αναπτυξιακών προγραμμάτων .(Στο πλαίσιο των δήμων του νέου Καποδίστρια )

 

ιδ) Κατάρτιση συμπληρωματικού προς το ΕΣΠΑ προγράμματος με αμιγώς εθνικούς πόρους, σύμφωνα με τις υπάρχουσες δεσμεύσεις, ιδιαίτερα για τις εισερχόμενες  στο Στόχο 2 Περιφέρειες (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο)

 

ιε)Κατάρτιση προγράμματος για τις περιοχές που υπέστησαν φυσικές καταστροφές.

 

ιστ) Βελτίωση περιφερειακών στατιστικών δεδομένων, δημιουργία συνδεδεμένων παρατηρητηρίων,κατάρτιση προγράμματος  συναφών ερευνών και μελετών, αξιοποίηση του ερευνητικού και συμβουλευτικού δυναμικού των ελλήνων μηχανικών.

 

 

Ν.ΚΟΜΝΗΝΙΔΗΣ                                                               ΑΘΗΝΑ, 8 /10/2009

-Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Δρ Οικονομολόγος

-τέως Προιστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού,

Αξιολόγησης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών

Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΟ

-μέλος της Ομάδας Δράσης του ΤΕΕ για το ΕΣΠΑ 2007-13

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: