Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Διαχειριστική επάρκεια – ΚΥΑ για το πρότυπο ΕΛΟΤ

Posted by fch στο Σεπτεμβρίου 17, 2009

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1914/Β/8-9-2009) η σχετική ΚΥΑ για την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», με βάση τους οδηγούς εφαρμογής του, καθώς και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα − Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»

Έχοντας υπόψη:

1. το ν. 3614/3.12.2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» και ειδικότερα το άρθρο 22 αυτού,

2. το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε μετο άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005),

3. το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄/14.7.2000),

4. το π.δ. 81/2002 περί συγχώνευσης των ΥπουργείωνΕθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002),

5. τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1083/06 του Συμβουλίου της  1.7.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.) 1260/1999»,

6. τον κανονισμό (Ε.Κ.) 1828/2006 της Επιτροπής της ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23825 8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»,

7. την υπ’ αριθμ. 1258/ΕΥΣ 281/11.1.2008 (ΦΕΚ 55 Β΄) υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 − 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)»,

8. το Ελληνικό Πρότυπο (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα−Απαιτήσεις», τους οδηγούς εφαρμογής της σειράς ΕΠ ΕΛΟΤ 1431 (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−1,2,3) και την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα− Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές»,

9. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την εφαρμογή του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», με βάση τους οδηγούς εφαρμογής του, καθώς και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα

− Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές», σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/3.12.2008), ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Υποχρέωση εφαρμογής του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1429

1. Ορίζεται ως υποχρεωτική η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007− 2013 σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο (ΕΠ) ΕΛΟΤ 1429 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα − απαιτήσεις», όπως εξειδικεύεται με τους οδηγούς εφαρμογής αυτού (Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 1431−1, ΕΛΟΤ 1431−2 και ΕΛΟΤ 1431−3).

Η υποχρέωση αφορά το χαμηλότερο από τα επίπεδα, που ορίζονται στους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431−1,2 (επίπεδο 1). Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι δικαιούχοι που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης και οι δικαιούχοι των Ταμείων του άρθρου 24 του ν. 3614/2007.

2. Η έκδοση του εγγράφου επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας, σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 και τους οδηγούς εφαρμογής του, πραγματοποιείται από φορείς επιβεβαίωσης, οι οποίοι καλύπτουν τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432 «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα −Απαιτήσεις για διεργασίες αξιολόγησης και αξιολογητές», και έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4, της παρούσας.

3. Οι δικαιούχοι που έχουν λάβει έγγραφο επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 και τους οδηγούς εφαρμογής του, οφείλουν να διατηρούν ενεργό το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας και να τηρούν τις υποχρεώσεις για την επιτήρηση και επανεπιβεβαίωση του συστήματος, ώστε να είναι σε ισχύ το έγγραφο επιβεβαίωσης καθ’ όλη τη χρονική περίοδο υλοποίησης πράξεων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ περιόδου 2007 − 2013. Οι δικαιούχοι αποστέλλουν στις αρμόδιες αρχές διαχείρισης αντίγραφα των εγγράφων επιτήρησης και επανεπιβεβαίωσης.

Άρθρο 2

Κατηγορίες επιβεβαίωσης ανάλογα με τη φύση των πράξεων

1. Στο πλαίσιο των προσκλήσεων ένταξης πράξεων, οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης καθορίζουν την απαιτούμενη κατηγορία του εγγράφου επιβεβαίωσης (πεδίο εφαρμογής της επιβεβαίωσης), όπως αυτή προσδιορί ζεται στους οδηγούς εφαρμογής και η οποία, ανάλογα με το είδος των πράξεων, μπορεί να αφορά είτε σε δημόσια τεχνικά έργα υποδομής (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−1), είτε σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−2) είτε σε συγκεκριμένες δράσεις με ίδια μέσα (ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−3).

2. Οι κατηγορίες των εγγράφων επιβεβαίωσης, που εκδίδονται σύμφωνα με την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.2008 (ΦΕΚ 55 Β΄) αντιστοιχούν στις κατηγορίες έργων του αντικειμένου των οδηγών εφαρμογής ΕΠ ΕΛΟΤ 1431− 1,2,3 σύμφωνα με τα ακόλουθα.

Στην κατηγορία τύπου Α αντιστοιχεί η κατηγορία έργων του αντικειμένου του οδηγού εφαρμογής ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−1, στην κατηγορία τύπου Β αντιστοιχεί η κατηγορία έργων του αντικειμένου του οδηγού εφαρμογής ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−2 και στην κατηγορία τύπου Γ, η κατηγορία έργων του οδηγού εφαρμογής ΕΠ ΕΛΟΤ 1431−3.

Άρθρο 3

Λεπτομέρειες σχετικέςμε τους φορείς επιβεβαίωσης και διαπίστευσης

1. Οι διαπιστευμένοι φορείς επιβεβαίωσης οφείλουννα κοινοποιούν σε μηνιαία βάση στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8.8 της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1432 στοιχεία.

2. Η Εθνική Αρχή Συντονισμού, μετά από εισήγηση της αρμόδιας αρχής διαχείρισης, ενημερώνει κατάλληλα το φορέα διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για περιπτώσεις ελέγχων από εθνικά ή ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα σε δικαιούχους, εφόσον διαπιστώνονται παρατυπίες, οι οποίες αποδίδονται σε πρόβλημα που σχετίζεται με το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας του δικαιούχου. Ο φορέας διαπίστευσης στη συνέχεια δύναται να πραγματοποιεί έκτακτη αξιολόγηση του φορέα επιβεβαίωσης με επιτόπια επιθεώρηση στο δικαιούχο, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κανονισμούς διαπίστευσης, που διέπουν τη λειτουργία του, ενημερώνοντας παράλληλα την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

Άρθρο 4

Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις

1. Ως καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία, τα έγγραφα επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας 23826 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της μεταβατικής περιόδου, που έχουν εκδοθεί με βάση την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.08, συνεχίζουν να αποτελούν αποδεικτικά της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων για την έκδοση αποφάσεων ένταξης πράξεων, ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2010. Μετά την ως άνω ημερομηνία δεν έχει πλέον εφαρμογή η ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.2008 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων τηςπεριόδου 2007 − 2013, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)» και οι εξ αυτής απορρέουσες διατάξεις.

Οι δικαιούχοι για τους οποίους έχει εκδοθεί έγγραφο επιβεβαίωσης με βάση την ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.2008 πριν από την 1η Απριλίου 2009, οφείλουν μετά την πάροδο 18 μηνών από την έκδοση του εγγράφου, να υποβάλουν αίτηση για επιβεβαίωση της επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, προκειμένου το έγγραφο επιβεβαίωσης να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010.

2. Δικαιούχος που υλοποιεί πράξεις επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ έχοντας λάβει επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας με βάση τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 1258/ΕΥΣ 281/11.1.08, οφείλει να υποβάλει αίτηση για να λάβει επιβεβαίωση και σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου 2010, εφ’ όσον και μετά την ημερομηνία αυτή βρίσκονται σε εξέλιξη υλοποιούμενες πράξεις του, ενημερώνοντας κατάλληλα τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης των προγραμμάτων, στα οποία είναι ενταγμένες οι πράξεις αυτές. Τα έγγραφα επιβεβαίωσης στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του 2010.

3. Ο φορέας διαπίστευσης (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης − ΕΣΥΔ) προκειμένου να είναι δυνητικός δικαιούχος πράξεων από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, υποχρεούται επίσης στην τήρηση των υποχρεώσεων, που προκύπτουν από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 και τους οδηγούς εφαρμογής του, χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγγράφου επιβεβαίωσης από διαπιστευμένο φορέα επιβεβαίωσης σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1432. Στις περιπτώσεις αυτές, την τήρηση των υποχρεώσεων του προτύπου, βεβαιώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εποπτεύει το ΕΣΥΔ.

4. Οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης, στο πλαίσιο της υποχρέωσης τους, που απορρέει από την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να βεβαιώνονται, ότι ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανοποιήσει τους όρους που αφορούν την υλοποίηση της πράξης προτού ληφθεί η απόφαση έγκρισης για ένταξη πράξεων, διατηρούν τη δυνατότητα, πέραν των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση, να προσδιορίζουν επί πλέον τρόπους διασφάλισης της ως άνω υποχρέωσης τους.

Ειδικότερα δύναται να προσδιορίζουν, στο πλαίσιοτων προσκλήσεων για ένταξη πράξεων, πρόσθετες απαιτήσεις σε στελεχιακό δυναμικό για ειδικές κατηγορίες πράξεων καθώς και πρόσθετους τρόπους διασφάλισης της καταλληλότητας όταν οι δικαιούχοι είναι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) ή λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: