Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Posted by mechcon στο Ιουλίου 21, 2009

Ενημέρωση 28-8-2009

Δημοσιεύθηκε η τελική Απόφαση για την Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών. Δείτε το άρθρο: Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών – Τελική Απόφαση

Ενημέρωση 23-7-2009

Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες αναμένεται η προκήρυξη του Προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενίσχυση επιστημόνων (συμπεριλαμβανομένων των Μηχανικών) που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σε Δελτίο Τύπου (23-7-2009) που εκδόθηκε από το Υπουργείο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  αναφέρονται τα παρακάτω:

Σε σύσκεψη που είχε σήμερα με τους εκπροσώπους των φορέων επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών (σ.σ. συμμετείχε και το ΤΕΕ) , ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου παρουσίασε την πρόταση του ΥΠΟΙΟ σχετικά με την προκήρυξη του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση επιστημόνων – ελεύθερων επαγγελματιών.

Η πρόταση έχει ως ακολούθως:

«Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων..

Η συνολική δημόσια δαπάνη, δηλαδή το άθροισμα κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής, ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ, ενώ η προθεσμία υλοποίησης των προτάσεων ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

Με τη συγκεκριμένη δράση, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενισχύει για πρώτη φορά τους συγκεκριμένους κλάδους, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας περίπου 50.000 ελευθέρων επαγγελματιών.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σήμερα ενεργοί, έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2009 και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας .

Η προκήρυξη αφορά την ενίσχυση των ακόλουθων κατηγοριών δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματιών:

Α. εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά)

Β. απαραίτητο ειδικό λογισμικό (software)

Γ. εξειδικευμένος εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).

Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2004).

Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό το οποίο εμφανίζεται στον πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ

5 ΕΤΩΝ

Ιατροί

5.000 -20.000 €

80%

50%

Οδοντίατροι

5.000 -20.000 €

80%

50%

Μηχανικοί

4.000 – 8.000 €

80%

50%

Δικηγόροι -Συμβολαιογράφοι

3.000 – 5.000  €

80%

50%

Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι

3.000 – 5.000  €

80%

50%

Λογιστές

3.000 – 5.000  €

80%

50%

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μόνο τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων θα βασίζονται σε οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών. Η αξιολόγησή τους θα είναι συγκριτική και θα γίνεται ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο – μέσω του συστήματος taxisnet – μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Η προδημοσίευση της Προκήρυξης θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες, μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους Φορείς, στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση των όρων συμμετοχής, των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων καθώς και των ορίων ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών. Θα ακολουθήσει άμεσα η προκήρυξη, από τη δημοσίευση της οποίας θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες (εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση).

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι :

 1. Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 2. Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επιτηδεύματος πριν την 1/1/2009.
 3. Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.
 4. Εφόσον δραστηριοποιούνται πάνω από τρία χρόνια, εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων, ο οποίος δεν είναι χαμηλότερος από ό,τι προβλέπει ο παρακάτω πίνακας.

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΩΝ)&

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Ιατροί

35.000 €

28.000 €

Οδοντίατροι

35.000 €

28.000€

Μηχανικοί

35.000 € 28.000 €

Δικηγόροι

25.000 €

20.000 €

Συμβολαιογράφοι

50.000 €

40.000 €

Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι

25.000 €

20.000 €

Λογιστές

25.000 €

20.000 €

Ο καθορισμός των συγκεκριμένων ορίων δηλωθέντος εισοδήματος έγινε προκειμένου να μην ευνοηθούν όσοι φοροδιαφεύγουν, δηλώνοντας πολύ χαμηλά εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Από τον συγκεκριμένο όρο, σχετικά με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, εξαιρούνται οι νέοι επαγγελματίες. Εξαιρούνται, επίσης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν και ασκούν το επάγγελμά τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων, τα Άτομα με Αναπηρία και όσοι ασκούν το επάγγελμά τους σε χαρακτηρισμένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ΥΠΕΣ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την αξιολόγηση δίνεται στο ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία.

Παράλληλα, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε όσοι υποβάλλουν πρόταση να αξιολογούνται συγκριτικά, ως προς τα οικονομικά τους στοιχεία, μόνο στο πλαίσιο του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση της ενίσχυσης είναι η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των ελεύθερων επαγγελματιών».

Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ χαιρέτισαν την πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δήλωσαν ότι το ΤΕΕ είχε επισημάνει την παράλειψη ενίσχυσης των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών σε σχετική επιστολή του για την ενίσχυση των ΜΜΕ μέσω ΠΕΠ (σσ δείτε σχετικό δημοσίευμα) . Επεσήμαναν δε, ότι η ενίσχυση των επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών δεν αφορά μόνο τους ίδιους. Σε μια χώρα όπου τα βασικά της ανταγωνιστικά μειονεκτήματα είναι η υστέρηση σε υποδομές, τεχνολογική ετοιμότητα και οργάνωση, η αναβάθμιση των επιστημόνων μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή της.

Επίσης, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ κάνοντες συγκεκριμένες παρατηρήσεις στην πρόταση του Υπουργείου, δήλωσαν ότι θα υποβάλουν άμεσα αναλυτικό υπόμνημα και τεκμηρίωση για τις παρατηρήσεις του ΤΕΕ που επικεντρώνονται κυρίως στα εξής ζητήματα:

1. Το ανώτατο όριο επιχορήγησης για μηχανικούς πρέπει να αυξηθεί καθώς, πέραν του λογισμικού/υλικού πληροφορικής, το οποίο είναι ιδιαίτερα δαπανηρό για τους μηχανικούς, απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός , π.χ.  για τοπογραφικές εργασίες, για μετρήσεις και ελέγχους κάθε είδους,  για ενεργειακές επιθεωρήσεις  κλπ

2. Οι μηχανικοί, λόγω του τρόπου φορολόγησής τους  δεν είναι δυνατόν να φοροδιαφυγουν, άρα το όριο ακαθαρίστων εσόδων που τίθεται θα πρέπει να μειωθεί.

3. Καθώς στην καταβολή της αμοιβής της εργασίας του μηχανικού παρατηρείται μεγάλη χρονική υστέρηση σε σχέση με το πέρας του έργου που έχει αναλάβει, ο υπολογισμός του Μ.Ο των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων του θα πρέπει να γίνεται για μεγαλύτερο διάστημα.

Δείτε την επιστολή του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΘΟ για το θέμα

Advertisements

9 Σχόλια to “Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών”

 1. Ted said

  Στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής λέει στον Πίνακα 2: «ημερομηνία τρέχουσας έναρξης:…» και απο κάτω «ημερομηνία πρώτης έναρξης:…».
  Την πρώτη έναρξη το καταλαβαίνω, στην ημερομηνία τρέχουσας έναρξης τι βάζουμε??? Σημειωτέον ότι γίνεται αποδεκτή μόνο ημερομηνία μεταξύ 01/01/1950 και 31/12/2008.
  Οποιοσ ξέρει ας απαντήσει παρακαλώ

  Ευχαριστώ

 2. νικος said

  μακάρι να βγαζαμε τόσα.. οι 3-5ετιας ειδικά στην επαρχιια.
  κι οι πιο πάνω..

  θα τους εκανα τραπεζι καθε βδομάδα…

 3. Σταύρος said

  Στην περίπτωση που κάποιος έχει έσοδα, αλλά λόγω θητείας δεν μπορούσε να εργάζεται κανονικά και το εισόδημά του είναι κάτω από το όριο, θεωρείται ότι φοροδιαφεύγει και δεν δικαιούται επιδότηση;
  Όσοι συνάδελφοι λόγω υποχρεώσεων, όπως διδακτορικό ή μεταπτυχιακό, δεν μπορούν να εργάζονται με το ίδιο ωράριο με τους μηχανικούς πλήρους απασχόλησης θεωρείται ότι φοροδιαφεύγουν;

 4. Αντώνης said

  Τα 28000 euro (περίπου 2300Ε/μήνα) είναι πολύ μεγάλο ποσό για νέους μηχανικούς, ακόμα και για μηχανικους >5ετίας, για εμας τους μηχανικούς της επαρχίας. Όποιος έχει ακαθάριστα έσοδα τα ανωτέρω υπερμεγέθη ποσά, δεν έχει ανάγκη την επιδότηση. Έχει κανει απόσβεση του κεφαλαίου του και εισπράτει.Ο σκοπός της επιδότησης γενικά είναι να κάνει βιώσιμη μια επιχείρηση είτε νέα είναι αυτή, είτε υπάρχουσα. Ο θεμελιώδης αυτός σκοπός εδώ αναιρείτε!!!

 5. mechcon said

  Το ΤΕΕ έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις προδιαγραφές ενίσχυσης εν ενεργεία ελεύθερων επαγγελματιών.
  Δείτε την επιστολή του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΘΟ για το θέμα https://espaengineers.wordpress.com/2009/07/29/ypoioepistol/

 6. Σπύρος said

  Aν κάποιος έκανε έναρξη την 01/10/2006 θεωρείται ότι δραστηριοποιείται πάνω από τρία χρόνια ;
  Άρα θα πρέπει να πληροί τις προυποθέσεις του παραπάνω πίνακα , όσον αφορά τα ακαθάριστα έσοδα;
  Oι μηχανικοί πως να φοροδιαφύγουν;Aφού υπάρχουν οι ελάχιστες αμοιβές για μια οικοδομική άδεια.Συνήθως το αντίθετο γίνεται.
  Γίνεται έκπτωση στις ελάχιστες αμοιβές αλλά η απόδειξη κόβεται με βάση τις ελάχιστες , αφού από την μία δεν μπορείς να πάρεις κωδικό πληρωμής από το ΤΕΕ και από την άλλη υπάρχει ο έλεγχος των φορολογικών στην πολεοδομία.
  Εκεί στο υπουργείο , δεν τα ξέρετε αυτά;

 7. Μάνος said

  Τα 35000E (περίπου 2900Ε/μήνα) είναι πολύ μεγάλο ποσό για νέους μηχανικούς, ακόμα και >5ετίας. Αν έχει κάποιος ακαθάριστα έσοδα τόσα πολλά χρήματα δεν έχει ανάγκη την επιδότηση. Την επιδότηση την έχουν ανάγκη αυτοί που κινούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, όχι γιατί φοροδιαφεύγουν, αλλά γιατί είτε δεν έχουν δουλειές είτε γιατί είναι «μισθωτοί» σε εταιρίες με μπλοκάκι και δεν έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα γραφείο.
  Πάλι ευνοούνται οι «έχοντες»…

 8. mechcon said

  Για την καλύτερη τεκμηρίωση της παρέμβασης του ΤΕΕ στο θέμα, είναι καλό να στείλουμε τις προτάσεις μας και τις απόψεις μας στο blog ή στο mail akontATtee.gr (όπου ΑΤ βάλτε @)
  Το ζητούμενο είναι να περιγράψουμε και να τεκμηριώσουμε τον αναγκαίο εξοπλισμό ενός μηχανικού, με τον καλύτερο τρόπο και να προσδιορίσουμε το αναγκαίο κόστος.

  πχ. Οι πληροφορίες μου είναι εκτός από τα γενικά έναρξης επαγγέλματος ή βασικής πληροφορικής υποδομής, υπάρχει η ανάγκη για εξοπλισμό ενεργειακής επιθεώρησης ο οποίος ανέρχεται από 30.000- 40.000 ευρώ.

  Τι εξοπλισμός χρειάζεται για Πληροφορικάριο Μηχανικό;
  Τι εξοπλισμός χρειάζεται για μηχανικό που δουλεύει στη Βιομηχανία ή στην Υγιεινή και Ασφάλεια κλπ.
  Τι εξοπλισμός χρειάζεται για Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις;
  Τι εξοπλισμός χρειάζεται για Χημικό Μηχανικό, Πολιτικό Μηχανικό, Αρχιτέκτονα κλπ.

 9. […] Δημοσιεύθηκε από mechcon στο Μαρτίου 18, 2009 Προσοχή: Για εν ενεργεία ελεύθερους επαγγελματίες δείτε τη δημοσίευση (21-72009): Ενίσχυση Επιστημόνων Ελεύθερων Επαγγελματιών […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: