Μηχανικοί και Ευκαιρίες Εργασίας

Εθελοντική αναζήτηση ευκαιριών από μηχανικούς για μηχανικούς

Eπιχειρηματικότητα νέων από ΕΟΜΜΕΧ – Διαβούλευση

Posted by mechcon στο Φεβρουαρίου 11, 2009

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε  σε διαβούλευση μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2009, τη δράση για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων, το οποίο θα διαχειριστεί ο ΕΟΜΜΕΧ και αποτελεί δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007- 2013.

Το Πρόγραμμα αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για το νέο μηχανικό αλλά και για τους παλαιότερους, στην περίπτωση που αναδειχθεί η αναγκαιότητα των υπηρεσιών των μηχανικών στις επενδύσεις.

Διαβάστε το κείμενο διαβούλευσης στη σελίδα του ΥΠΑΝ (δεν υπάρχει μετά τη λήξη της διαβούλευσης) και

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ στέλνοντας τις απόψεις σας με σχόλια στην παρούσα σελίδα!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ

Με πλάγια γράμματα είναι τα αναφερόμενα στο κείμενο διαβούλευσης

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

 • Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.
 • Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

Νομίζω ότι η παραπάνω διατύπωση είναι επαρκής ώστε να συμπεριληφθούν οι άνεργοι μηχανικοί που έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος, σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη σελίδα 19.

Να το ελέγξει το Γραφείο Επαγγελματικών Θεμάτων του ΤΕΕ.

Άρθρο 7

Επιλέξιμες Δαπάνες

Είναι απαραίτητο να προστεθούν όργανα ελέγχου, μετρήσεων και καταγραφής τεχνικών και άλλων επιστημονικών επαγγελμάτων, όργανα μη καταστροφικών ελέγχων κλπ

Τα παραπάνω χρειάζονται για διάφορα επαγγέλματα μηχανικών και αφορούν ενδεικτικά σε ψηφιακά και άλλα όργανα μετρήσεων και καταγραφής  μήκους, τοπογραφικά όργανα, όργανα μετρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας, χαμηλών τάσεων, ακτινοβολίας, μόνωσης, συντήρησης θερμικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων, χημικά εργαστήρια κλπ. Ενόψει μάλιστα της εφαρμογής της οδηγίας για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, οι μηχανικοί είναι απαραίτητο να διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό για  αξιόπιστους ελέγχους.

Στην παράγραφο 3.2 Άλλες δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή, οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά μόνο τα παρακάτω:

 • Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου υποβολής, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας).
 • Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου).

Να αλλάξει ο τίτλος και από «Άλλες δαπάνες» να γίνει «Μελέτη, επίβλεψη και άλλες δαπάνες»

Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η σημασία της ανάγκης Μελετών και Επιβλέψεων για την αποδοτική αξιοποίηση των κεφαλαίων, του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού. Σημειώνουμε ότι αξιόπιστες διεθνείς έρευνες σημειώνουν ότι η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά σε θέματα τεχνολογικής ετοιμότητας, καινοτομίας, διοίκησης και οργάνωσης των επιχειρήσεων. Αναφέρουμε σχετικά τις τελευταίες έρευνες για την Καινοτομία (European Innovation Score Board 2007 και 2008) αλλά κυρίως το πρόσφατο Global Competitiveness Report http://www.weforum.org/documents/GCR0809/index.html

Επίσης υπάρχει σχετική τεκμηρίωση στην πρόσφατη παρέμβαση του ΤΕΕ στη συνάντηση πρυτάνεων και κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών η οποία δημοσιεύθηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ, τεύχος 2521, σελ. 17 και 18 και βρίσκεται στη σελίδα: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PRESS/ENHMEROTIKO_DELTIO/ED-YEAR-2009/ED2521/2521_THEMA.pdf

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε επιπλέον να αναφέρεται σαφώς στις παραπάνω δαπάνες και Μελέτη διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης.

Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ξεχωριστά, Μελέτη Πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της Διαχείρισης της Πληροφορίας), υπογεγραμμένη από τους κατά νόμο υπεύθυνους επιστήμονες

Επισημαίνουμε ότι η χώρα μας υπολείπεται δραματικά των άλλων χωρών της Ευρώπης σε θέματα αποδοτικής αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στις επιχειρήσεις. Ένα από τα βασικότερα αίτια είναι η έλλειψη μελετών ορθολογικής αξιοποίησης αυτών των τεχνολογιών, προσαρμοσμένων στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης από επιστήμονες – μηχανικούς, που διαθέτουν τα προσόντα για ανάλογες υπηρεσίες και όχι από τεχνικούς εφαρμογής.

Βλέπε σχετικά: Θέσεις ΤΕΕ για την Ψυφιακή Σύγκλιση (σελ. 17) http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/omadadrashs/%D0%F1%EF%F3%F5%ED%E5%E4%F1%E9%E1%EA%DD%F2%20%E7%EC%E5%F1%DF%E4%E5%F2%20-%20%D3%F5%ED%DD%E4%F1%E9%EF%20%D4%C5%C5%20%E3%E9%E1%20%C5%D3%D0%C1/psyfiakiSygklisi.pdf

Παράγραφος 7.2

Ανώτατα όρια επιχορηγούμενων δαπανών

Οι δαπάνες προβολής και προώθησης να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή κατηγορία από το «Άλλες δαπάνες» και το ανώτατο όριό τους να ανέρχεται στο 5%

Το ανώτατο όριο της ξεχωριστής κατηγορίας «Μελέτη, Επίβλεψη και άλλες δαπάνες» (εδάφιο 3.2 Άλλες δαπάνες στο υπό διαβούλευση κείμενο) προτείνουμε να ανέρχεται στο 6% .

Επίσης υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να προβλέπεται και ένα κατώτατο όριο των δαπανών «Μελέτη, Επίβλεψη και άλλες δαπάνες» το οποίο προτείνουμε στο 1%.

Με το δεδομένο της μεγάλης τεχνολογικής και διοικητικής υστέρησης της χώρας μας, νομίζουμε ότι η αναγκαιότητα για τεχνολογικά προηγμένες επενδύσεις απαιτεί (όχι απλά προβλέπει) ουσιαστική μελέτη και επίβλεψη από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Άρθρο 9

Α. Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας πρότασης

Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί και να περιλαμβάνει προσφορές – προτιμολόγια – τιμοκαταλόγους…

Να προστεθεί η Μελέτη και η διατύπωση να γίνει: «Το σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει σαφώς τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί και να περιλαμβάνει μελέτες, προσφορές – προτιμολόγια – τιμοκαταλόγους…»

Β. Καθορισμός βαθμολογουμένων κριτηρίων

Προτείνουμε, εκτός του αριθμού των θέσεων εργασίας, να συμπεριληφθεί και σαφής αναφορά στο απαιτούμενο επίπεδο σπουδών των θέσεων εργασίας.

Αυτή η πρόταση μπορεί να ενισχύσει μελλοντικούς επιχειρηματίες οι οποίοι δεν διαθέτουν ανάλογο επίπεδο σπουδών αλλά προτίθενται να αξιοποιήσουν κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό.

Σημειώνουμε ότι η χώρα μας χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού σε σχέση με το σύνολο των χωρών. Είναι γνωστό ότι, μέχρι πρόσφατα η ανεργία των αποφοίτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν μεγαλύτερα από αυτήν των αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην παρέμβαση του ΤΕΕ στη συνάντηση Πρυτάνεων και Κοσμητόρων Πολυτεχνικών.

6.  Σπουδές σε marketing ή/και management ή/και σε αντικείμενο μηχανικού.

Η παραπάνω διατύπωση απαιτείται για δύο λόγους:

α. Οι σπουδές των μηχανικών στις πολυτεχνικές σχολές περιλαμβάνουν σαφώς μαθήματα management

β. Οι περισσότερες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν και τεχνολογικό αντικείμενο ενώ το σύνολό τους περιλαμβάνει ειδικότερα χρήση και αξιοποίηση της πληροφορικής.

Γ. Τρόπος βαθμολόγησης κριτηρίων

Στο 3 θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη αύξηση της βαθμολόγησης με συντελεστές ανάλογους του επιπέδου σπουδών των προβλεπόμενων εργαζομένων, όπως εφαρμόζεται στο κριτήριο 4 για την εκπαίδευση του επιχειρηματία.

Το 6 να διατυπωθεί: «Σπουδές σε marketing ή/και management ή/και σε αντικείμενο μηχανικού»

Η βαθμολογία στο 16 να περιλαμβάνει μια πρόσθετη βαθμολόγηση, στην περίπτωση που η αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας γίνεται βάσει σχετικής ειδικής μελέτης. Σε αυτήν την περίπτωση η βαθμολόγηση να ανέρχεται σε 20. Διαφορετικά να διατυπωθεί όπως και στα προηγούμενα κριτήρια: «Πρόβλεψη Σχεδίου για την αξιοποίηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Προτείνουμε να προστεθούν δύο νέες κατηγορίες οι οποίες αφορούν σε βασικότατους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας και δεν θα έπρεπε, έστω και ενδεικτικά να μην αναφέρονται:

4.5 Κατασκευές και υπηρεσίες μηχανικού

Καινοτομία προϊόντος

 • Νέες τεχνολογίες οικοδομικών εργασιών
 • Νέες τεχνολογίες οικολογικών κατασκευών και προϊόντων
 • Νέες τεχνολογίες Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων (ενέργειας, νερού κλπ)
 • Νέες τεχνολογίες αξιοποίησης αποβλήτων

Καινοτομία διαδικασίας

 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση έργων (project management) μέσω Η/Υ ή διαδικτύου
 • Συμμετοχική εκπόνηση μελετών μέσω Πληροφορικής
 • Νέα συστήματα διαχείρισης πληροφοριών υπηρεσιών συμβούλων μηχανικών
 • Νέα Συστήματα Μετρήσεων  και έλεγχων έργων και εγκαταστάσεων
 • Νέα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

4.6 Τουριστικές Υπηρεσίες

Καινοτομία διαδικασίας

 • Συστήματα e-booking
 • Συστήματα οριζόντιων και κάθετων συνεργασιών (Clusters) στον τουριστικό τομέα, υποβοηθούμενα ή όχι από εφαρμογές Ιντερνετ (e-commerce ή απλές εφαρμογές προσφοράς και ζήτησης.
 • Νέα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης πόρων (ενέργειας, νερού κλπ) για τουριστικές εγκαταστάσεις
 • Νέες τεχνολογίες για Συστήματα ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων τουριστικών μονάδων
 • Αποδοτική χρήση οικολογικών προϊόντων στον τουριστικό τομέα
 • Διαδικασίες απόκτησης πράσινων πιστοποιητικών (πχ Green Keys κλπ)
 • Νέα συστήματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων

ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ στέλνοντας τις απόψεις σας με σχόλια στην παρούσα σελίδα!

Advertisements

3 Σχόλια to “Eπιχειρηματικότητα νέων από ΕΟΜΜΕΧ – Διαβούλευση”

 1. fotis said

  Δημοσίευση στα ΝΕΑ, 16-02-09
  Χρηματοδότηση για νέους επιχειρηματίες

  Μέσα στον μήνα αναμένεται να ανακοινωθούν τα δύο νέα προγράμματα του ΕΟΜΜΕΧ για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ.
  Τα προγράμματα αυτά, τα οποία έχουν ήδη λάβει την έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης, εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 2007-2013. Με τα προγράμματα αυτά δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των νέων και των γυναικών που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.
  Οι σχετικές προκηρύξεις και για τα δύο προγράμματα θα εκδοθούν από τον ΕΟΜΜΕΧ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά (μέσω Διαδικτύου) σε ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Ο πλήρης φάκελος, με την έντυπη μορφή της πρότασης και τα τρία απαραίτητα δικαιολογητικά, επίσης θα πρέπει να υποβληθεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, 115 28 Αθήνα.
  Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που θα ορίζεται κατά την προκήρυξη του Προγράμματος, δεν γίνεται αποδεκτή καμία.

  Γυναικεία επιχειρηματικότητα

  Στα 16 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του δεύτερου προγράμματος που θα προκηρύξει ο ΕΟΜΜΕΧ για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
  Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν γυναίκες οι οποίες:
  – Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991.
  – Είναι άνεργες, μισθωτές, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.
  Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.
  Απαραίτητη προϋπόθεση στα εταιρικά σχήματα είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση της εταιρείας μόνο γυναίκες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
  Οι υποψήφιες επιχειρηματίες πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Θα προτιμούνται κατ΄ αρχήν οι προτάσεις που «φέρουν νέες ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται.
  Το ποσοστό χρηματοδότησης αναμένεται να είναι 50%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για τη μεταποίηση και από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις λοιπές δραστηριότητες.
  Αξίζει να σημειωθεί πως και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενες γυναίκες καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος που θα χρηματοδοτηθούν είναι ίδια με αυτά που αναφέρονται στη νεανική επιχειρηματικότητα.
  Νεανική επιχειρηματικότητα

  Στο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ, έχουν δικαίωμα συμμετοχής νέοι και νέες οι οποίοι:
  – Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.
  – Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.
  Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 200.000 ευρώ.
  Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχή φυσικών προσώπων στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των προς σύσταση νέων επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων/εταίρων εκτός από εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου.
  Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η συμμετοχή μη επιλέξιμων φυσικών προσώπων, εφόσον το προτεινόμενο ποσοστό συμμετοχής τους στην πρόταση δεν ξεπερνά το 25%. Το ποσοστό συμμετοχής του νέου επιχειρηματία στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστο 75%.
  Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:
  – Ο εξοπλισμός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών, μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντέξιον δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στον χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου.
  – Οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση), Ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας.
  – Η διαμόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων.
  – Η προβολή- προώθηση με συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών). Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες. Δημιουργία λογότυπου. Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (CDRΟΜ).

  Δικαιολογητικά

  Τα δικαιολογητικά τα οποία θα περιλαμβάνει ο φάκελος υποβολής της πρότασης είναι τα εξής:
  Για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο:
  ●Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή/και αντίστοιχο εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους 2009 (χρήση 2008) ή αντίστοιχη επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης ή βεβαίωση της ΔΟΥ ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
  Εφόσον τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δυνατό να εκδοθούν στην ημερομηνία υποβολής της πρότασης τότε τίθεται καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. η 19η Ιουνίου 2009. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έχει υποχρέωση σε φορολογική δήλωση, τα παραπάνω αντικαθίστανται με σχετική βεβαίωση από την Εφορία.
  ● Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας κάθε συμμετέχοντος δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο). ● Βεβαιώσεις για τα προσόντα των υποψήφιων επιχειρηματιών. Γίνονται δεκτά ένσημα ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, πτυχία σπουδών, βεβαιώσεις επιμόρφωσης – κατάρτισης, φορολογικές δηλώσεις οικογενειακής επιχείρησης (στις περιπτώσεις απασχόλησης σε οικογενειακή επιχείρηση) ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης και επικυρωμένης Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου για την εμπειρία του.

 2. lpyr said

  Γενικά συμφωνώ με τα σχόλια της Μαργαρίτας.
  • Προτιμώ αντί για «Μελέτη Διοίκησης και Οργάνωσης» να αναφέρεται «Μελέτη Επιχειρησιακής Έρευνας και Οργάνωσης» (όπως αναφέρεται και στον ΚΒΣ στις μελέτες των μηχανικών).
  • Το κατώτατο όριο των δαπανών «Μελέτη, Επίβλεψη και άλλες δαπάνες» προτείνεται στο 3%.
  • Στις νέες κατηγορίες (Παράρτημα ΙΙ), στο πεδίο καινοτομία προϊόντος, το δεύτερο στοιχείο προτείνεται ως εξής :Νέες τεχνολογίες «πράσινων» κατασκευών και προϊόντων, και το τρίτο στοιχείο ως εξής: Νέες τεχνολογίες με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων (πρώτων υλών, ενέργειας, νερού κλπ).

 3. Στην πρόταση για παρέμβαση του ΤΕΕ αυτή συμφωνώ στο σημείο να αλλάξει ο τίτλος των επιλέξιμων δαπανών στο σημείο 3.2 και από «Άλλες δαπάνες» να γίνει «Μελέτη, επίβλεψη και άλλες δαπάνες» αλλά διαφωνώ στην υποχρέωση να υπάρχουν στις αιτήσεις των προτάσεων οι μελέτες «Πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της Διαχείρισης της Πληροφορίας)» και «Μελέτη διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης».
  Καλό είναι να βρούμε δουλειά για τους μηχανικούς αλλά αυτά έτσι διατυπωμένα φοβάμαι ότι θα εξελιχθούν αντί για μελέτες σε έγγραφα ιδεών (αφού δεν υπάρχουν προδιαγραφές αυτών των μελετών από όσα ξέρω) και τελικά θα οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους υποβολής των προτάσεων χωρίς λόγο.
  Μπορούμε όμως στα κριτήρια επιλεξιμότητας των προτάσεων να ζητήσουμε να δοθούν επί πλέον μονάδες στις προτάσεις που τα ανωτέρω πεδία είναι μέσα στη πρόταση με σαφήνεια και καθαρότητα.

  Σημειώνω επί πλέον ότι διαφωνώ με την πρόταση του ΥΠΑΝ «η Επιτροπή Πιστοποίησης Έργων να δύναται να ταυτίζεται και με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή των έργων». Τότε μπορεί μια πρόταση να υπαχθεί και να πιστοποιηθεί από τα ίδια άτομα (που αντιβαίνει στις βασικές αρχές διαφάνειας).
  Αυτά προς το παρόν…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: